Prelazak djece u islam

Svako dijete se rodi u prirodnoj vjeri – islamu, jer su opredjeljenja za druge religije stvar uticaja životne sredine, roditelja i kućnog odgoja. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Svako novorođenče se rodi u prirodnoj vjeri – islamu, pa ga njegovi roditelji učine Jevrejom, kršćaninom ili vatropoklonikom.” (El-Buhari, 1292 i Muslim, 2658).

Umrla djeca nemuslimana na ovom svijetu bivaju tretirana kao nemuslimani, a Allah Sveznajući poznaje i javno i tajno, i nikome neće nepravdu učiniti, već će ih na Sudnjem danu iskušati, pa ko se od njih pokori, ući će u Džennet, a ko se ogriješi, ući će u Vatru.

Kada su Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas podario, pitali o umrloj djeci idolopoklonika, on je rekao: “Kada ih je Allah stvorio, On je znao šta će uraditi i šta bi uradili (da su živjeli).” (El-Buhari, 1317).

No, kada ćemo djecu nemuslimana tretirati kao muslimane na dunjaluku?

Da bismo utvrdili islam djeteta, ima više situacija:

  1. Ako oba roditelja ili jedan od njih prihvati islam, po Šerijatu djeca se tretiraju po vjeri svojih roditelja, odnosno po boljoj vjeri njegovih roditelja.
  2. Ako islam prihvati dječak ili djevojčica koji nisu punoljetni, ali su odrasli i raspoznaju stvari tada se uvažava njihov islam, jer je u vrijeme Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, bio dječak Jevrej koji je služio Vjerovjesnika, pa kada se razbolio, Vjerovjesnik ga je obišao i pozvao u islam, a otac mu je rekao: “Poslušaj Ebu-l-Kasima (nadimak Poslanika)!”, što je dječak i učinio. Po izlasku od njega, Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, rekao je: “Hvala Allahu koji ga je izbavio iz Vatre.” (El-Buhari, 1290).
Da li su roditelji djeteta prihvatili islam ili jedno od njih?
Da
Tada se dijete smatra muslimanom.
Ne
Da li je onda dijete samostalno prihvatilo i izjavilo prelazak na islam?
Da
Smatrat će se muslimanom ako je razborito i stasalo dovoljno da raspoznaje stvari i zna šta govori. To će mu koristiti i spasiti ga džehennemske vatre, po mišljenju svih islamskih učenjaka (idžma‘).
Ne
Ko umre kao dijete od roditelja nemuslimana, na dunjaluku ga smatramo nemuslimanom, a Allah Uzvišeni poznaje javno i tajno, i nikome neće nepravdu učiniti. Na Sudnjem danu će iskušati djecu nemuslimana, pa ko se pokori, ulazi u Džennet, a ko se o zapovijed ogluši, ulazi u Vatru.