Da li je preporučeno mijenjati ime nakon prihvatanja islama?

U osnovi, ime se može zadržati nakon prihvatanja islama, jer u vrijeme ashaba, Allah s njima bio zadovoljan, nije bilo poznato da je neko mijenjao ime po prihvatanju islama. Nosili su svoja stara imena, makar ona bila i nearapska. Promjena imena se dešavala samo onda ako je ime imalo neko ružno značenje, što je jedini razlog za promjenu.

Ime se mijenja u sljedećim situacijama:

 1. Ako je ime nekog lažnog božanstva, pored Allaha Uzvišenog, čije značenje je u oprečnosti sa vjerovanjem.

Kao naprimjer: Abdu-l-Mesih (Rob Mesije) ili Abdu-n-Nebijj (Rob vjerovjesnika) ili da ime nosi značenje koje isključuje vjerovanje kao: Šenuda, što znači sin božiji, uzvišen je Allah iznad onoga što Mu pripisuju.

Ili da ime čovjeka sadrži neku specifičnost koja pripada samo Allahu Uzvišenom,

kao naprimjer oslovljavanje čovjeka sa Meliku-l-muluk (Vladar svih vladara) i tome slično.

 1. Da ime čovjeka ima loše značenje koje je prezreno, omraženo ili potcijenjeno kod ljudi.

Allah Uzvišeni je zabranio muslimanima ružna i gadljiva jela i pića, i sve drugo što ima epitet ružnoga i lošega u životu. Zbog toga je potrebno izbjegavati nadijevanje i oslovljavanje ružnim imenima i nadimcima. U Kur’anu je objavljeno: … i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! (El-Hudžurat, 11.).

   

  Kada je lijepo – pohvalno promijeniti ime

  Ako se želi promijeniti postojeće ime u drago i vrijedno kod Allaha, kao Abdullah, Abdu-r-Rahman i imena u kojima se izražava ubudijjet – robovanje Allahu Uzvišenom, jer to su imena koja su posebno draga Milostivom, no to nema posebne veze sa prelaskom u islam.

  • Dopušteno je inače promijeniti ime bez ikakvog razloga, naprimjer da nearapsko ime promijeni u arapsko koje ima lijepo značenje. Ovdje ćemo naglasiti da ovo nema vjersku vrijednost i podsticaj, niti je vezano za prihvatanje islama.
  Da li vaše ime značenjem narušava islamsko uvjerenje i kosi se sa vjerom?
  Da
  Takvo ime se mora promijeniti jer se značenjem kosi sa islamom.
  Ne
  A da li vaše ime upućuje na neku vjersku nemuslimansku zajednicu ili je to specifično ime pripadnika neke religije pored islama?
  Da
  U tom slučaju potrebno ga je promijeniti da se ne desi poistovjećivanje s nemuslimanima.
  Ne
  Da li vaše ime ima ružno značenje?
  Da
  Preporučuje se promjena ružnog imena i odabir imena s lijepim značenjem što će bolje odgovarati i samoj činjenici prelaska u islam.
  Ne
  Ako vaše ime ne nosi ružno značenje, niti ima veze sa nekom religijom i značenjem se ne kosi sa islamom, onda ne postoji potreba da se mijenja, jer su mnogi prvi muslimani u vrijeme Objave zadržali svoja predislamska imena iako nisu bila ni arapska. Dopušteno je bez razloga promijeniti ime, a to se preporučuje ako se odabire ime koje kod Allaha Uzvišenog ima značaj i epitet dragog imena kao imena Abdullah (Rob Božiji) i Abdu-r-Rahman (Rob Milostivog)

   Urođena potreba za higijenom – sunenu-l-fitre

  Šta je to urođena potreba za higijenom (sunenu-l-fitre)?

  To su urođene osobine ili potrebe u čovjeku čijim udovoljavanjem musliman upotpunjuje svoju ličnost i lik: postaje najuređeniji i izgledom najbolji u društvu. S obzirom da islam poklanja veliku pažnju estetskoj dimenziji i dimenziji ljudskog savršenstva i potpunosti, on zahtijeva od muslimana da se odazove ovim prirodnim potrebama za higijenom, kako bi time ostvario duhovnu i fizičku ljepotu i sklad.

  Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Pet stvari je od fitre (urođene potrebe za higijenom): obrezivanje, uklanjanje dlačica s pubesa, potkresivanje brkova, sječenje noktiju i čupanje dlačica ispod pazuha.” (El-Buhari, 5552 i Muslim, 257).

  Obrezivanje je hirurško otklanjanje kožice ili kapice sa kupole – glave muškog spolnog uda, najčešće nekoliko dana nakon rođenja.

  To je inače pohvaljen čin a svrstava se u fitru – urođene higijenske potrebe, a ima višestruke zdravstvene i higijenske koristi, s tim da musliman koji prihvati islam pa se iz straha ili drugog razloga ne obreže, nema nikakvog grijeha ili posljedice.

  Brijanje pubesa je uklanjanje dlaka brijanjem ili na drugi način sa stidnog humka.

  Potkresivanje brkova za one osobe koje puste brkove, što je inače dopušteno, s tim da islam preporučuje njihovo održavanje i potkresivanje iz higijenskih razloga.

  Puštanje ili uzgajanje brade je u islamu pohvalan čin, a bradom se smatra predjel kože po viličnoj kosti i kosti brade.

  Uzgajanje brade podrazumijeva njeno puštanje, bez brijanja, slijedeći praksu Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, u tome.

  Sječenje noktiju po potrebi je obaveza muslimana izbjegavajući da pod noktima nosi prljavštinu i za organizam štetne stvari.

  Čupanje dlačica ili njihovo odstranjivanje na drugi način ispod pazuha sprječavajući da se s njih širi neprijatan miris.