Način obavljanja namaza

 1. Odluka ili namjera (nijjet) Odluka za obavljanje određenog namaza je uvjet (šart) ispravnosti namaza, a to predstavlja srčanu nakanu činjenja ibadeta Allahu Uzvišenom izvršavanjem nastupjelog namaza, akšama recimo ili jacije što je klanjaču jasno i poznato. Nije utemeljeno šerijatski izgovarati nijjet jezikom, nego se to odnosi na srčanu odluku i umnu svjesnost. Izgovarati nijjet jezikom se smatra pogreškom jer nije zabilježeno i nama prenešeno da je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, niti neko od njegovih časnih drugova – ashaba izgovarao namaski nijjet jezikom.
 2. Namaz se obavlja stojeći, a počinje sa izgovorom tekbira: Allahu ekber!, što znači: Allah je najveći, podižući ruke u visini ramena ili malo više, tako da dlanovi budu u pravcu kible. Tekbir neće biti ispravan ako se izgovore neke druge riječi osim: Allahu ekber!, a ima smisao veličanja, uzdizanja i slavljenja Allaha Svemoćnoga. Allahu ekber (Allah je najveći), tj. On je veći od svega što postoji, od dunjaluka i svega što je na njemu, od svih njegovih užitaka, ljepota i dobara. Sve ćemo ostaviti po strani, a okrenut ćemo se Allahu Uzvišenom i Velikom, predano i pokorno, srcem i tijelom, u Njegovo ime namaz obavljajući.

 

 1. Po izgovaranju tekbira, klanjač će staviti desnu ruku preko lijeve, u predjelu grudi, postupajući tako uvijek prilikom stajanja u namazu.
 2. Izgovorit će početnu dovu (duau-l-istiftah), što je inače mustehab – preporučeno: Subhaneke, Allahumme, ve bi hamdike, ve tebareke-smuke, ve te’ale džedduke, ve la ilahe gajruke! (Slavljen Ti si, moj Allahu, hvala pripada Tebi, uzvišeno ime je Tvoje, veličanstvena vlast je Tvoja i nema drugoga boga osim Tebe!).
 3. Zatim uči euzu: Euzu billahi mine-š-šejatni--radžim! (Utočište i zaklon tražim kod Allaha od šejtana prokletoga.), što znači: Pribježište tražim kod Allaha i za Njega se čvrsto vežem, od zla koje šejtan donosi.
 4. Potom slijedi bismila: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim! (U ime Allaha, Milostivog, Svemilosnog!), što znači: počinjem s imenom Allahovim, moleći od Njega pomoć i blagoslov.
 5. Iza toga se uči sura El-Fatiha, najvrjednija sura u Kur’anu.
 • Zbog vrijednosti ove sure, Allah Uzvišeni podsjeća Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, i napominje da je objavio ovu suru, On kaže: Mi smo ti objavili sedam ajeta, koji se ponavljaju, i Kur’an veličanstveni ti objavljujemo. (El-Hidžr, 87.). Sedam ajeta je jedno od imena sure El-Fatiha, jer sadrži sedam ajeta.
 • Svaki musliman dužan je naučiti ovu suru jer je njeno učenje rukn – sastavni dio namaza pri njegovom obavljanju samostalno ili u džematu – zajednički kod dnevnih namaza kada imam ne uči naglas.
 1. Propisano je da se iza učenja El-Fatihe ili njegog slušanja dok ju je imam učio, izgovori: Amin!, što znači: Bože, uslišaj!
 2. Na prva dva rekata uz učenje El-Fatihe, uči se neka druga sura (odlomak iz Kur’ana) ili dio ajeta iz neke sure. Na posljednja dva rekata, trećem i četvrtom, propisano je učenje samo El-Fatihe.
 • Učenje El-Fatihe i onoga što slijedi iza nje, uči se naglas u sabah-namaza, te na prva dva rekata akšama i jacija-namaza, dok se učenje na podnevnskom i ikindijskom farzu svodi na individualno i tiho, bez puštanja glasa.
 • Sva druga učenja u namazu, dove i zikrovi izgovaraju se tiho, bez glasa.
 1. Po okončanju učenja na stajanju u namazu, klanjač izgovara tekbir i čini ruku’ – pregib ili naklon u namazu, podižući ruke u visini ramena ili još više, sa dlanovima okrenutim u pravcu kible, kao kod prvog-početnog tekbira s kojim je stupio u namaz.
 2. Ruku’ se čini tako što se klanjač pregiba toliko da leđa budu u blagom nagibu ka kibli, pri čemu će glava i leđa biti usklađeni u vodoravnoj liniji, šakama će se oslonuti na koljena, izgovarajući: Subhane Rabbije’l-Azim! (Slavljen neka je Gospodar moj Veličanstveni!) Lijepo je tri puta izgovoriti ovaj zikr, a jedanput je obaveza. Na ruku’u se inače veliča i slavi Allah Uzvišeni.
 • Subhane Rabbije’l-Azim! u širem smislu znači: Ja tvrdim i odbacujem od Allaha Svevišnjega svaku mahanu ili nedostatak. To izgovaram dok ruku’ činim Allahu Uzvišenom, potvrđujući na taj način svoju pokornost i poniznost Njemu Svemogućem.
 1. Sa ruku’a se klanjač vraća u prvobitni položaj stajanja, podižući ruke u visini ramena, s dlanovima okrenutim prema kibli što smo prethodno objasnili, izgovarajući: Semiallahu limen hamideh! (Allaj čuje onoga koji Ga hvali!), a potom, obavljao namaz samostalno ili u džematu, svi će kazati: Rabbena ve leke-l-hamd! (Gospodaru naš, samo Tebi pripada hvala!). Preporučeno je dodati na prethodno: Hamden kesire, tajjiben, mubareken fihi, mil’e-s-semavati, ve mil’e-l-erdi, ve mil’e ma ši’te min šej’in ba’d! (Hvala neizmjerna, lijepa i blagoslovljena, u veličini nebesa i veličini Zemlje, i još preko toga, koliko Ti želiš i hoćeš.)
 1. Zatim će učiniti sedždu spuštajući na tlo čelo i nos, šake, koljena i vrhove stopala. Preporučeno je da se ruke rašire i odvoje od tijela, da se trbuh odigne od stegna, a listovi butine od podkoljenica, te da se podlaktice podignu od tla.
 2. Na sedždi se jednom obavezno izgovara: Subhane Rabbije’l-e’ala! (Slavljen neka je moj Gospodar Najuzvišeniji), a pohvalno je reći ovaj zikr bar triput.
 • Sedžda je najpogodnije i najčasnije mjesto za dovu, tako će klanjač, po okončanju obaveznog zikra na sedždi, moliti od Allaha Uzvišenog dunjalučka i ahiretska dobra, o čemu je Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, rekao: “Rob je najbliži svome Gospodaru dok je na sedždi, zato ne posustajte u dovi dok ste u tom položaju.” (Muslim, 482)
 •  Zikr koji izgovaramo na sedždi: Subhane Rabbije’l-e’ala! (Slavljen neka je moj Gospodar Najuzvišeniji), znači: Slavim Allaha Najuzvišenijeg i svetim držim Njegovu veličanstvenost i uzvišenost. On je Najuzvišeniji iznad nebesa koja je stvorio i daleko je Svojom uzvišenošću od nedostataka i mahana koje Mu pripisuju. Padajući na sedždu, pripijajući se uz tlo, klanjač se podsjeća na razliku između sebe, koji je malen, ništavan i ponizan, i Gospodara svoga Najuzvišenijeg i Najvećeg. Zato rob iskreno pokazuje pokornost i poniznost pred Vladarom svojim.
 1. Iza toga, klanjač izgovara tekbir, podiže se sa sedžde i malo zastane na sjedenju. Sjedit će na lijevoj nozi, kako se preporučuje, a desnu će u stopalu podići, držeći šake na stegnima, odmah do koljena.
 • Ovakav način sjedenja, preporučen je uopće u svakom namazu, osim zadnjeg namaskog sjedenja pri čemu će sjesti na lijevi bok, desnu nogu će saviti i ispružiti pored sebe, s podignutim stopalom, pri čemu će lijevu podkoljenicu provući ispod desne savijene noge.
 • Osoba koja ne može sjediti na prvom i zadnjem sjedenju u namazu ovako kako smo naveli, zbog bola u koljenima ili nije navikla na ovakav način sjedenja, sjest će u njoj odgovarajući položaj najsličniji ovome što smo opisali.
 1. Klanjač će u stanci između dvije sedžde, dok sjedi, izgovoriti sljedeće: Rabbigfir li, verhamni, vehdini, verzukni, vedžburni ve a’fini! (Gospodaru moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, opskrbi me, popravi nedostatke moje i prijeđi preko loših postupaka mojih!)
 2. Potom će učiniti drugu sedždu na isti način kao i prvi put.
 3. Sa druge sedžde ustaje na drugi rekat, izgovarajući tekbir: Allahu ekber! (Allah je najveći!).
 4. Radnje u drugog rekata su iste kao i u prvoga.
 5. Kada klanjač obavi drugu sedždu na drugom rekatu, sjest će na prvo sjedenje u namazu (et-tešehhudu-l-evvel) i učit će: Et-tehijjatu lillahi, ves-salavatu, vet-tajjibatu, es-selamu ‘alejke ejjuhen-nebijju, ve rahmetullahi, ve berekatuhu. Es-Selamu ‘alejna ve ‘ala ‘ibadillahis-salihin. Ešhedu en la ilahe illellah, ve ešhedu enne Muhammeden ‘abduhu ve resuluhu. (Najljepši pozdravi, počasti i svako dobro pripadaju Allahu! Mir i spas tebi, Vjerovjesniče, milost i blagoslov Božiji! Spas neka pripadne i nama i robovima dobrim Allahovim! Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Allahov rob i poslanik.)
 6. Potom se ustaje na treći i četvrti rekat, ovisno od koliko se rekata sastoji namaz: od tri ili četiri. Na trećem i četvrtom rekatu, za razliku od prva dva rekata u namazu, uči se samo sura El-Fatiha.
 • U slučaju da je namaz dvorekatni, kao što je sabah-namaz, prvo sjedenje je ustvari i zadnje pa će ga obaviti kako se u nastavku i opisuje.
 1. a zadnjem rekatu u namaza, poslije druge sedžde, klanjač će sjesti na zadnje sjedenje (et-tešehhudu-l-ehir). Zadnje sjedenje u namazu je poput prvoga s tim što se dodatno izgovaraju salavati na Vjerovjesnika, Allah mu mir i spas darovao, koji glasi: Allahumme, salli ‘ala Muhammed, ve ‘ala Ali-Muhammed, kema salejte ‘ala Ibrahime, ve ‘ala Ali-Ibrahim, inneke Hamidu-m-Medžid. Ve barik ‘ala Muhammed, ve ‘ala Ali-Muhammed kema barekte ‘ala Ibrahime, ve ‘ala Ali-Ibrahim, inneke Hamidu-m-Medžid! (Moj Allahu, spas daruj Muhammedu i porodici Muhammedovoj kao što si spas darovao Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj, Ti si, doista, hvaljen i slavljen! Moj Allahu, blagoslov daruj Muhammedu i porodici Muhammedovoj kao što si blagoslov darovao Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj, Ti si, doista, hvaljen i slavljen!) Preporučuje se poslije salavata učenje ove dove: E’uzu billahi min ‘azabi džehennem, ve min ‘azabi’l-kabri, ve min fitneti’l-mahja ve’l-memat, ve min fitneti-l-Mesihi-d-dedždžal!
 • (Zaštitu kod Allaha tražim od džehennemske patnje, kaburskih muka, od iskušenja u životu i smrti, te od smutnje Dedždžala!) A potom može moliti i tražiti šta želi.
 1. Na kraju, glavom se okrene na desnu stranu, izgovarajući selam: Es-Selamu ‘alejkum ve rahmetullah! (Allahov mir i milost neka pripadnu vama!), a onda se okrene na lijevu stranu, izgovarajući kao i prethodno.
 • Namaz se završava sa izgovaranjem selama, kako nas podučava Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao: “U namaz se stupa izgovaranjem tekbira, a izlazi sa izgovaranjem selama.” (Ebu Davud, 61 i Et-Tirmizi, 3).
 1. Preporučeno je (mustehab) da se nakon obavljenog namaza prouči/izgovori:
  1. Estagfirullah (Oprost molim, Allahu!) – tri puta.
  2. Zatim: Allahumme ente-s-Selamu, ve minke-s-selam, tebarekte ja Ze-l-Dželali ve-l-ikram! (Allahu moj, Ti si Spas, od Tebe spas dolazi, uzvišen si, o Vlasniče svake veličine i plemenitosti.) Allahumme, la mani’a li ma e’atejte, ve la mu’tije li ma mena’te, ve la jenfe’u ze-l-džeddi minke-l-džedd! (Moj Allahu, niko ne može osporiti ono što Ti podariš, niti neko može dati ono što Ti zabraniš i uživaocima vlasti i ugleda, od odredbe Tvoje, ni vlast, ni ugled ne koriste.)
  3. Potom će po 33 puta izgovoriti: subhanellah (Slavljen neka je Allah), elhamdu lillah (Hvala pripada samo Allahu) i Allahu ekber (Allah je najveći), upotpunjujući ovaj zikr sa stotom rečenicom veličanja: La ilahe illellah, vahdehu, la šerike leh, lehu-l-mulku, ve lehu-l-hamdu, ve huve ‘ala kulli šej’in kadir. (Nema boga osim Allaha, jedan je, nema sudruga, Njemu pripada svaka vlast i svaka hvala i On je moćan sve učiniti.)

Pojašnjenje značenja ajeta sure El-Fatiha:

El-Hamdu lilllahi, Rabbi-l-‘alemin. (Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo.): veličamo i slavimo zbog Njegovih savršenih atributa, djela i vidljivih i skrivenih blagodati kojima nas je obasuo, uz ljubav i poštovanje koje Mu pripadaju.

Er-Rabb (Gospodar) u jeziku je: stvoritelj, vladar, upravitelj i darovatelj blagodati.

El-‘Alemin (svjetovi): pojam koji podrazumijeva sve što postoji mimo Allaha Uzvišenog; svijet meleka, svijet džina, svijet ljudi, svijet životinja i drugo.

Er-Rahmani-r-Rahim. (Svemilosnog, Milostivog.): Dva Allahova lijepa imena; Er-Rahman -Darovatelj opće milosti koja ništa nije izostavila, već je ukazana svim stvorenjima i Er-Rahim – posebna Allahova milost koju ukazuje samo vjernicima.

Maliki jevmi-d-din. (Vladara Dana sudnjeg.): Gospodara u čijoj vlasti i upravi je Sudnji dan, dan sviđanja računa za učinjena djela radi dodjele nagrade ili kazne. Ovaj ajet podsjeća vjernika na Dan kada će polagati račun za ono što je činio i podstiče ga da se ne štedi u dobročinstvu.

Ijjake ne‘abudu, ve ijjake neste‘in. (Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!): Naša pokornost i obredi isključivo su radi Tebe, naš Gospodaru. Ne pripisujemo Ti sudruga u našim ibadetima. Samo od Tebe molimo pomoć i podršku u svemu što činimo. Sve je kod Tebe i od Tebe, i niko drugi pored Tebe ne posjeduje ni trun vlasti ili uprave.

IIhdine-s-sirata-l-mustekim. (Uputi nas na Pravi put): Ukaži nam na Pravi put, pomozi nam da ga upoznamo i učvrsti nas da ustrajemo na njemu do susreta s Tobom. Pravi put - siratu-l-mustekim je jasna Allahova vjera islam koji vodi ka Njegovom zadovoljstvu i Džennetu, a kojeg nam je predstavio Allahov poslanik, kruna i pečat vjerovjesnika, Muhammed, Allah mu mir i spas darovao. Sreća i spokoj čovjeka nisu ostvarivi osim u prihvatanju i ustrajnosti na Pravome putu - siratu-l-mustekimu.

Sirata-l-lezine en‘amte ‘alejhim (na Put onih kojima si milost Svoju darovao): podario im uputu i slijeđenje Pravoga puta, iz reda poslanika, vjerovjesnika i dobrih robova Tvojih, koji su spoznali Istinu i dosljedno je slijedili.

Gajri-l-magdubi ‘alejhim ve le-d-dalin. (a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!): tj. Udalji nas i sačuvaj puta i djela onih na koje si srdžbu i gnjev Svoj spustio, jer su spoznali Istinu, ali je nisu primjenjivali, što se odnosi na Jevreje i one koji postupaju poput njih. Također, sačuvaj nas pravca kojeg su izabrali zalutali, misli se na kršćane i njima slične koji, zbog neznanja i neukosti, Istinu nisu ni upoznali.

Šta će uraditi osoba koja ne zna napametsuru El-Fatihu i namaske dove i zikrove?

Osoba koja prihvati islam, pa ne zna napamet suru El-Fatihu i namaske dove i zikrove, uradit će sljedeće:

 • Potrudit će se da što prije nauči potrebne, obavezne (vadžib) dove i zikrove u namazu koji se ne mogu učiti i izgovarati osim na arapskom jeziku, a to su: Sura El-Fatiha, tekbir: Allahu ekber, Subhane Rabbije-l-Azim, Semi’allahu limen hamideh, Rabbena leke’l-hamd, Subhane Rabbije-l-E’ala, Rabbigfir li, Et-tehijjatu i Salavat na Poslanika, Allah mu mir i spas darovao.
 • Prije nego nauči navedeno, novi musliman će ponavljati u svom namazu dove i zikrove koje je ranije naučio ili će ponavljati ajet kojeg je upamtio, što se može argumentirati riječima Uzvišenog: Allaha se bojte koliko god možete. (Et-Tegabun, 16.).
 • Također će se potruditi da u prvom periodu svoga islama obavlja namaze u džematu kako bi učvrstio svoju volju i navikao se na redovno obavljanje namaza, te iz razloga što imam snosi jedan dio odgovornosti i propusta koje napravi muktedija (osoba koja je pristupila u zajednički namaz sa imamom).