Pięć potrzeb

Jest pięć podstawowych rzeczy, bez których człowiek nie może się obejść chcąc wieść godne życie. Wszystkie Boskie prawa nakazują poszanowanie tych potrzeb i zabraniają wszystkiego, co jest z nimi niezgodne.

Celem islamu jest zabezpieczenie tych praw, aby muzułmanie mogli żyć w spokoju i bezpieczeństwie oraz mogli działać na rzecz życia tego i przyszłego.

Muzułmanie na całym świecie tworzą jedną wspólnotę (umma), a jej członkowie wspierają się nawzajem, jak gdyby byli jedną zwartą budowlą, której każda część wzmacnia i wspiera pozostałe. Są oni, jak opisał ich raz Prorok r, jak jedno ciało. Kiedy jeden narząd w ciele cierpi, całe ciało odpowiada mu bezsennością i gorączką. Można zabezpieczyć pięć podstawowych potrzeb ludzkich na dwa sposoby:

Dostrzegając je i doceniając.

Chroniąc je przed pogwałceniem.

  1. Religia

Jest to główny powód, dla którego Allah ﷻ stworzył ludzi i wysłał posłańców, by ją przekazywali i chronili, zgodnie ze słowami Koranu: „Posłaliśmy do każdego narodu posłańca [mówiącego]: ‘Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!’” (An Naḥl, 16:36).

Islam dba o zachowanie religii i chronienie jej przed wszystkim, co mogłoby wpłynąć na jej czystość, jak bałwochwalstwo (szirk), zabobony i popełnianie czynów zabronionych.

  1. Życie

Allah ﷻ nakazuje nam chronić ludzkie życie, nawet jeśli wymagałoby to popełnienia grzechu, gdyby nie było innego wyjścia. Koran głosi: „Lecz ten, kto został do tego [tj. popełnienia grzechu] zmuszony, nie będąc buntownikiem ani występnym, nie będzie miał grzechu” (Al Baqara, 2:173).

Zabronił nam On samobójstwa i wszelkich działań przeciwko życiu ludzkiemu ogólnie: „Nie rzucajcie się własnymi rękami ku zatraceniu!” (Al Baqara, 2:195).

Ustanowił także kary, by powstrzymywały ludzi od niesprawiedliwego krzywdzenia innych, bez względu na to jaką religię wyznają. Koran głosi: „O wy, którzy wierzycie! Zostało wam przepisane prawo talionu w wypadku zabójstwa” (Al Baqara, 2:178).

  1. Rozum

Islam zabrania wszystkiego, co ma negatywny wpływ na umysł i myślenie. Rozum jest jednym z najwspanialszych darów, jakie otrzymaliśmy od Allaha. To nim uhonorował On człowieka, wyróżniając go ponad innymi stworzeniami. Z tego powodu człowiek jest rozliczany ze swoich czynów w życiu tym i przyszłym.

To dlatego Allah ﷻ zabronił wszelkich substancji odurzających, opisując je w Koranie jako obrzydliwe i szatańskie: „O wy, którzy wierzycie! Wino, al majsir [tj. substancje odurzające], bałwany i strzały wróżbiarskie - to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana. Unikajcie więc tego! Być może, będziecie szczęśliwi!” (Al Ma’ida, 5:90).

  1. Potomstwo

Islam kładzie duży nacisk na ochronę potomstwa i zakładanie rodziny, w której nowe pokolenie nabierze dobrych manier i nauczy się ważnych zasad. Przejawia się to w wielu zasadach, między innymi:

  • Islam zachęca do małżeństwa, czyniąc je łatwym, i napomina, by nie przesadzać z kosztami. Koran nakazuje: „Żeńcie samotnych spośród was” (An Nūr, 24:32).
  • Zabrania wszelkich grzesznych relacji (pozamałżeńskich) i blokuje wszystkie drogi do nich prowadzące: „I nie zbliżajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę, jest to czyn szpetny i jakże to zła droga!” (Al Isrā’, 17:32).
  • Zabrania szkalowania czyjegoś pochodzenia i postrzega to jako wielki grzech, za który na sprawcę czeka określona kara w tym życiu, a także srogie męki w życiu przyszłym.
  • Islam nakazuje swym wyznawcom, by strzegli ludzkiego honoru, a osobę, która ginie w obronie honoru własnego bądź swojej rodziny, postrzega jako męczennika (zob. str. 202).
  1. Mienie

Islam wymaga od swych wyznawców, by podejmowali pracę i zarabiali na życie. Czyni też dozwolonymi wszelkie transakcje handlowe.

By chronić mienie, zabrania lichwiarstwa, pobierania odsetek i sprzeniewierzania ludzkiego majątku w jakikolwiek nieuczciwy sposób. Koran ostrzega tych, którzy się tego dopuszczają, przed srogą karą (zob. str. 172).