Pięć filarów islamu

Prorok Muḥammad r powiedział: „Islam został zbudowany na pięciu filarach: zaświadczenie, że nie ma boga godnego czci oprócz Allaha, a Muḥammad jest Wysłannikiem Allaha; wykonywanie pięciu codziennych modlitw obowiązkowych; dawanie obowiązkowej jałmużny (zakāt); pielgrzymka do (Świętego) Domu; oraz post w miesiącu ramaḍān” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 8; Ṣaḥῑḥ Muslim: 16).

Te pięć filarów stanowi podstawę islamu. Szczegółowo omówimy je w kolejnych rozdziałach.

Pierwszy z filarów to wiara w jedność Allaha (tałḥῑd). Filar ten omówiony zostanie w kolejnym rozdziale, zatytułowanym „Twoja wiara”.

Po nim mamy modlitwę (ṣalāt), będącą najwspanialszym i najzacniejszym aktem czci. Prorok r opisał ją jako „filar religii” (Sunan At Tirmidῑ: 2749). Oznacza to, że stanowi ona podstawę islamu i podtrzymuje go tak, jak filar podtrzymuje budowlę, by się nie zawaliła.

Jednakże aby modlitwa była ważna, muzułmanin musi ją wykonywać po oczyszczeniu się. Dlatego po rozdziale zatytułowanym „Twoja wiara”, pojawi się rozdział „Twoje oczyszczenie”, a dopiero potem „Twoja modlitwa”.

Pięć filarów islamu

1   2
Zaświadczenie, że nie ma boga godnego czci oprócz Allaha, oraz że Muḥammad jest Wysłannikiem Allaha Odprawianie modlitw
3   4   5
Płacenie jałmużny (zakāt) Post w miesiącu ramaḍān Odbycie pielgrzymki do (Świętego) Domu