Przykłady etyki w interesach, na którą islam kładzie nacisk

Islam nie tylko wyjaśnia regulacje dotyczące transakcji handlowych, ale wymaga, by przy ich zawieraniu przestrzegać pewnych zasad etycznych, wśród których są:

Uczciwość

Islam wymaga uczciwości w kontaktach handlowych utrzymywanych zarówno z muzułmanami, jak i niemuzułmanami. Uczciwość jest jedną z najważniejszych zasad moralnych muzułmanina szanującego Boskie prawo. O tym, jak jest ona ważna, przekonują nas następujące dowody:

  • Allah ﷻ mówi: „Bóg nakazuje wam, byście oddawali powierzone dobra ich właścicielom” (An Nisā’, 4:58)
  • Prorok r postrzega zawiedzenie zaufania i zdradę jako oznaki hipokryzji: „Są trzy znaki hipokryty: kiedy mówi – kłamie; kiedy obiecuje – łamie obietnicę i zawodzi pokładane w nim zaufanie” (SaḥῑḥAl Buchārῑ: 33; SaḥῑḥMuslim: 59).
  • Uczciwość jest jedną z najważniejszych cech osób wierzących, o których Allah mówi, że „strzegą powierzonych sobie depozytów i dochowują zaobowiązań” (Al Mu’minūn, 23:8). Dlatego Prorok r postrzega osoby zawodzące zaufanie jako nie mające wiary: „Nie ma wiary ten, komu nie można zaufać” (Sunan Aḥmad: 12567).
  • Jeszcze przed nadejściem islamu Prorok r znany był w Mekce jako aṣ Ṣādiq al Amῑn (Prawdomówny, Godny zaufania), ponieważ był on uosobieniem uczciwości we wszystkim co robił.

Prawdomówność

Prawdomówność i szczerość są zaletami, na które islam kładzie duży nacisk.

  • Prorok r powiedział o sprzedającym i kupującym: „Jeśli oni mówią prawdę i są szczerzy, ich transakcja zostanie pobłogosławiona; jeśli jednak kłamią lub ukrywają coś, ich transakcja będzie pozbawiona błogosławieństwa” (SaḥῑḥAl Buchārῑ: 1973; SaḥῑḥMuslim: 1532).
  • Powiedział także: „Bądźcie prawdomówni, gdyż prawdomówność prowadzi do prawości, a prawość prowadzi do Raju. Człowiek, który stale mówi prawdę, zostanie uznany u Allaha za prawdomównego” (SaḥῑḥMuslim: 2607).
  • Islam twierdzi, że handlarze uciekający się do fałszywego zachwalania swych towarów, popełniają ciężki grzech, zgodnie ze słowami Proroka r : „Allah nie przemówi do trzech rodzajów ludzi w Dniu Sądu ani na nich nie spojrzy, nie oczyści ich i otrzymają oni surową karę”. Wśród tych osób wymienił tych, którzy „przysięgają kłamliwie, aby sprzedać swe towary” (SaḥῑḥMuslim: 106).

Dokładność i wydajność

Muzułmanin, niezależnie od tego czy jest producentem, czy pracownikiem, powinien wykonywać swe obowiązki najlepiej jak potrafi, a dokładność i wydajność muszą być jego stałymi zasadami.

  • Allah ﷻ zalecił, ludziom dokładność we wszystkim, co robią, w każdej dziedzinie życia, nawet w sprawach, w których może się wydawać, że nie da się wykonać ich perfekcyjnie, jak polowanie i ubój. Prorok r powiedział: „Allah zalecił dokładność we wszystkim. Dlatego jeśli zabijacie, zabijajcie dobrze, i jeśli zarzynacie, zarzynajcie dobrze. Niech każdy z was naostrzy swe ostrze i zaoszczędzi cierpienia zwierzęciu, które zarzyna” (SaḥῑḥMuslim: 1955).
  • Pewnego razu Prorok r uczestniczył w pogrzebie pewnego człowieka i pouczył swych Towarzyszy, by dobrze przygotowali grób i pochowali zmarłego w prawidłowy sposób. Następnie zwrócił się do nich, mówiąc: „Czynienie tego ani nie przyniesie zmarłemu korzyści, ani mu nie zaszkodzi; jednak Allah kocha, gdy pracownik wykonuje swą pracę dokładnie” (Al Bajhaqῑ – Szu’ab Al Īmān: 5315). W innym przekazie czytamy: „Allah kocha, gdy ktoś dobrze wykonuje swą pracę, więc niech wykonuje ją dokładnie” (Musnad Abu Ja’lā: 4386; Al-Bajhaqῑ – Szu’ab Al Īmān: 4312). O innych zasadach moralnych poczytasz na stronie 222 .