Jak przyjąć islam?

Wszystko, co trzeba zrobić, aby przyjąć islam, to wypowiedzenie wyznania wiary (szahady) ze szczerym przekonaniem, będąc w pełni świadomym jego znaczenia. Szahada jest pierwszym i najważniejszym z pięciu filarów islamu i składa się z dwóch części, mianowicie:

 1. Aszhadu an lā ilāha illallāh, co oznacza: zaświadczam, że nie ma boga godnego czci z wyjątkiem Allaha; czczę Jego jedynego, bez przypisywania Mu w czci żadnych partnerów.
 2. Ła aszhadu anna Muḥammadan rasūlullāh, co oznacza: i zaświadczam, że Muḥammad jest Wysłannikiem Allaha, którego Allah posłał do całej ludzkości; będę słuchać przestrzegać jego nakazów i unikać tego, czego zakazał i będę czcić Allaha zgodnie z tym, co zostało przepisane i z Sunną (zob. str. 42-50).

Rytualna kąpiel nowego muzułmanina

Moment, w którym osoba przyjmuje islam, jest bez wątpienia najwspanialszym momentem w jej życiu, gdyż symbolizuje narodziny, poprzez które osoba ta pojmuje prawdziwy powód swojego istnienia na tym świecie oraz to, że musi żyć zgodnie z prawami tej wspaniałej religii ‒ islamu. Zaleca się, by po konwersji wzięła rytualną kąpiel (ghusl), obmywając całe swoje ciało wodą. Tak, jak oczyściła swą duszę z duchowej nieczystości, takiej jak dodawanie Allahowi partnerów w czci (szirk), oraz z grzechów, które wcześniej popełniła, tak zaleca się, by oczyściła swoje ciało, biorąc rytualną kąpiel.

Kiedy jeden z arabskich szlachciców przyjął islam, Prorok r polecił mu, by wziął kąpiel (Sunan Al Bajhaqῑ:837).

Szczera skrucha

Skrucha (tauba) oznacza szczere nawrócenie się do Allaha. Osoba okazująca skruchę to ta, która porzuca grzech i niewiarę i nawraca się do Allaha.

Muzułmanin musi okazywać skruchę i prosić Allaha I o wybaczenie praktycznie na każdym etapie swojego życia, gdyż popełnianie błędów jest cechą ludzką. Tak więc za każdym razem, gdy zgrzeszy, musi okazać skruchę i błagać Allaha o wybaczenie.

Jakie są warunki szczerej skruchy?

Aby skrucha za wszystkie grzechy, także grzech niewiary i szirku, była ważna i została przez Allaha przyjęta, muszą być spełnione następujące warunki:

 1. Natychmiastowe porzucenie grzechu

Skrucha za jakikolwiek grzech nie będzie ważna, jeśli zamierza się go nadal popełniać. Jeśli jednak osoba popełni grzech ponownie, po okazaniu za niego szczerej skruchy, jego wcześniejsza skrucha nadal będzie ważna, trzeba jednak, ponownie ją wyrazić i tak dalej (tzn. robić tak za każdym razem, gdy się zgrzeszy).

 1. Żal za grzechy, które się popełniło

Prawdziwa skrucha (tauba) nie będzie miała miejsca, jeśli człowiek nie żałuje swych grzechów. Jeśli ktoś opowiada z dumą o swych grzechach i chwali się nimi, z pewnością ich nie żałuje. Prorok r powiedział kiedyś: „Żal jest skruchą” (Sunan Ibn Mādża: 4252).

 1. Mocne postanowienie poprawy

Skrucha nie będzie ważna, jeśli człowiek zamierza powracać do grzechu.

Kroki do powzięcia skutecznego postanowienia poprawy:

 • Obiecanie sobie, że nigdy więcej nie powtórzy się tego grzechu, w żadnych okolicznościach, nawet pod wpływem chwili, gdyż Prorok r powiedział: „Ktokolwiek posiada następujące trzy cechy, ten z pewnością będzie się rozkoszował słodyczą wiary”. Wśród nich wymienił taką, że człowiek: „nienawidzi powrotu do niewiary (kufr) po tym, jak Allah go od niej wybawił, tak bardzo, jak nienawidzi bycia wrzuconym do Ognia ” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 21; Ṣaḥῑḥ Muslim: 43).
 • Unikanie ludzi i miejsc powodujących osłabnięcie wiary i kuszących do popełnienia grzechu.
 • Ciągłe proszenie Allaha I , aby pomógł nam wytrwać w wierze aż do śmierci. Prośby te można wznosić przy użyciu dowolnych słów wypowiadanych w dowolnym języku, a także modlitw z Koranu i Sunny:
  • Rabbanā lā tuzigh qulūbanā ba‘da id hadajtanā (‘Panie nasz! Nie pozwól zboczyć naszym sercom po tym, jak poprowadziłeś nas drogą prostą!’) (Āl ‘Imrān,3:8).
  • Jā muqallibal-qulūb, tabbit qalbῑ ‘alā dῑnik (‘O Ty, który kontrolujesz seca; spraw, by moje serce trzymało się mocno Twojej religii’) (Sunan At Tirmidῑ: 2140).

Co dzieje się po okazaniu skruchy?

Jeśli ktoś nawróci się do Allaha I ze skruchą, On z pewnością wybaczy mu grzechy, nie ważne jak ciężkie by były, gdyż Jego miłosierdzie obejmuje każdą rzecz, zgodnie z przekazem Koranu. Allah ﷻ mówi: „Powiedz: ‘O słudzy Moi, którzy wykroczyliście przeciwko sobie samym, nie traćcie nadziei na miłosierdzie Boga! Zaprawdę, Bóg przebacza grzechy w całości. Przecież On jest Przebaczający, Litościwy!’” (Az Zumar, 39:53).

Po okazaniu szczerej skruchy człowiekowi zostaną wymazane jego grzechy. Co więcej, Allah ﷻ wynagradza osobom nawracającym się i szczerze żałującym, zamieniając ich złe uczynki na dobre, zgodnie z przekazem Koranu: „Z wyjątkiem tych, którzy się nawrócili, którzy uwierzyli i uczynili dobre dzieło; tym Bóg zamieni ich złe czyny na dobre. Bóg jest Przebaczający, Litościwy” (Al Furqān, 25:70).

Skoro nagroda jest tak ogromna, rozsądna osoba powinna utrzymać swą skruchę i robić co może, by nie wpaść w pułapkę Szatana, co poskutkowałoby powrotem do grzechu.

Słodycz wiary

Ten, kto kocha Allaha I i Jego Wysłannika r bardziej, niż kogokolwiek inego, kocha innych za ich pobożność i przestrzeganie zasad religii oraz nienawidzi powrotu do niewiary tak bardzo, jak nienawidzi bycia wrzuconym do Ognia Piekielnego, z pewnością zakosztuje słodyczy wiary oraz doświadczy głębokiego spokoju i wielkiej rozkoszy, ponieważ zbliży się do Allaha I. Prorok r powiedział: „Ktokolwiek posiada następujące trzy cechy, ten zakosztuje słodyczy wiary: (1) Allah ﷻ Jego Wysłannik są mu drożsi, niż cokolwiek innego; (2) kocha kogoś tylko dla Allaha; (3) nienawidzi powrotu do niewiary (kufr) po tym, jak Allah go od niej wybawił, tak bardzo, jak nienawidzi bycia wrzuconym do Ognia” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 21; Ṣaḥῑḥ Muslim: 43).

Okazywanie Allahowi wdzięczności za Jego przewodnictwo

Aby wyrazić Allahowi swą wdzięczność za Jego błogosławieństwo, jakim jest poprowadzenie do właściwej drogi i pomoc w okazaniu skruchy, muzułmanin powinien:

 1. Mocno trzymać się islamu i cierpliwie znosić trudności pojawiające się na jego drodze

Jeśli ktoś posiada bezcenny skarb, będzie go chornić przed kradzieżą i zniszczeniem. Islam jest największym darem dla całej ludzkości. Nie jest jedynie abstrakcyjną ideologią ani hobby, jakiemu człowiek może się oddawać kiedy mu się podoba. Jest to religia, sposób życia, który reguluje wszystkie dziedziny życia muzułmanina. To dlatego Allah ﷻ nakazał Swojemu Wysłannikowi r, by mocno trzymał się islamu i nauk Koranu, aby być na właściwej drodze: „Przeto trzymaj się mocno tego, co ci zostało objawione. Zaprawdę, jesteś na drodze prostej!” (Az Zuchruf, 43:43).

Muzułmanin nie powininen się smucić, jeśli doświadcza jakichkolwiek trudności po przyjęciu islamu, gdyż jest to część mądrego planu Allaha, który testuje Swoje sługi. Allah ﷻ testował nawet Swych proroków i wysłanników, którzy byli dużo lepsi od nas. Koran mówi nam jak wiele oni wycierpieli zarówno z rąk swych własnych krewnych, jak i wrogów. Jednak nie osłabli w wierze ani nie zniechęciło ich to. Trudy jakich doświadcza muzułmanin ze względu na swe oddanie prawdzie to jeden ze sposobów, w jaki Allah ﷻ testuje jego wiarę. Dlatego rób co możesz, by zdać ten test. Żyj zgodnie z religią i ciągle módl się do Allaha I, by zachował Cię na właściwej drodze, tak jak to robił sam Prorok r . Powtarzaj suplikację: Jā muqallibal-qulūb, tabbit qalbῑ ‘alā dῑnik (‘O Ty, który kontrolujesz seca; spraw, by moje serce trzymało się mocno Twojej religii’) (Sunan At Tirmidῑ: 2140).

Allah ﷻ mówi w związku z tym: „Czy ludzie sądzą, że pozwolimy im powiedzieć: ‘Uwierzyliśmy!’ ‒ i nie będą poddani próbie? Przecież doświadczyliśmy tych, którzy byli przed nimi. A Bóg na pewno zna tych, którzy mówią prawdę, i On zna kłamców!” (Al ‘Ankabūt, 29:2-3).

 1. Nawoływać do islamu z mądrością i pięknym napomnieniem

Nawoływanie innych do islamu (da‘ła) jest jednym z najlepszych sposobów, by wyrazić Allahowi wdzięczność, jak też i sposobem na wzmocnienie naszej wiary. Kiedy ktoś znajduje lekarstwo na zagrażającą życiu chorobę, która przysporzyła mu wiele cierpienia, z pewnością będzie chciał rozpowszechnić to lekarstwo wśród ludzi, zwłaszcza wśród swych krewnych i bliskich przyjaciół. Ta kwestia zostanie wyjaśniona poniżej.