Zapraszanie innych do islamu (da‘ła)

Zalety zapraszania innych do islamu

Praca na rzecz da‘ła jest bezdyskusyjnie jednym z najlepszych uczynków w oczach Allaha i jest bardzo pochwalana w Koranie i Sunnie. Oto niektóre z dowodów:

  1. Da‘ła jest drogą do sukcesu w życiu tym i przyszłym, zgodnie ze słowami Allaha I : „I niech powstanie spośród was naród, który wzywa do dobra, nakazuje to, co jest uznane, i zakazuje tego, co jest naganne. Tacy będą szczęśliwi!” (Āl ‘Imrān, 3:104).
  2. Nikt nie mówi lepiej niż ci, którzy zajmują się działalnością na rzecz da‘ła. Chwaląc takich ludzi, Koran mówi: „A któż wypowiada piękniejsze słowa aniżeli ten, kto zaprasza do Boga i kto spełnia dobre dzieło, mówiąc: ‘Zaprawdę, jestem między tymi, którzy się całkowicie poddali’?” (Fuṣṣilat, 41:33). Toteż jasnym jest, że nie ma nikogo, kogo mowa jest lepsza niż takiej osoby, gdyż wskazuje ona ludziom drogę do ich Stwórcy i Pana, drogę wyprowadzającą ich z ciemności błądzenia do światła wiary.
  3. Praca na rzecz da‘ła jest wypełnianiem nakazu Allaha: „Wzywaj ku drodze twego Pana z mądrością i pięknym napomnieniem!” (An Naḥl, 16:125). Należy wykonywać da‘ła z mądrością, upewniając się, że zna się osobowość ludzi, których chce się zaprosić do islamu, aby móc wybrać najlepszy sposób wykonania tego zadania. Należy dyskutować z nimi w sposób uprzejmy i łagodny, tak by do nich przemówić.
  4. Zapraszanie do islamu było zadaniem wszystkich wysłanników, z Prorokiem Muḥammadem r na czele, którego Allah posłał do całej ludzkości jako, zwiastuna dobrej wieści o wspaniałej nagrodzie w życiu przyszłym oraz ostrzegającego niewierzących przed srogą karą, głoszącego swe przesłanie całej ludzkości, zgodnie ze słowami Allaha I : „O Proroku! My posłaliśmy ciebie jako świadka, zwiastuna radosnej nowiny i ostrzegającego, nawołującego do Boga, za Jego zezwoleniem, i jako lampę oświetlającą. Zwiastuj radosną wieść wierzącym, iż będą mieli wielką łaskę u Boga” (Al Aḥzāb, 33:45-47).
  5. Zapraszanie ludzi do islamu jest źródłem dobra, które nigdy nie wysycha. Za każdą osobę, która odpowie na twoje zaproszenie, otrzymasz taką samą nagrodę, jak ta osoba otrzymuje za swe modlitwy, akty czci i nauczanie innych. Allah obdarzył tych, którzy angażują się w da‘ła wielkim błogosławieństwem. Prorok r powiedział: „Ktokolwiek wzywa do właściwej drogi, ten otrzyma taką samą nagrodę jak ci, którzy za nim podążą, bez żadnego pomniejszenia ich nagrody» (Ṣaḥῑḥ Muslim: 2674).
  6. Nagroda, jaką Allah przygotował dla tych, którzy zapraszają innych do islamu jest dużo lepsza, niż wszystkie uciechy tego świata, gdyż nie pochodzi ona od ludzi, lecz od samego Allaha, Najhojniejszego, który odpłaci im obficie za tak szlachetny wysiłek: „A jeśli się odwrócicie, to przecież nie żądam od was żadnej nagrody. Moja nagroda jest tylko u Boga, a ja otrzymałem rozkaz, abym był wśród całkowicie poddanych” (Yūnus, 10:72). Prorok r także powiedział: „Jeśli Allah poprowadzi człowieka poprzez was, to będzie lepsze dla was niż posiadanie czerwonych wielbłądów” (ṢaḥῑḥAl Buchārῑ: 2847; ṢaḥῑḥMuslim: 2406). [Wielbłądy były najcenniejszym mieniem w dawnej Arabii, a ich czerwona odmiana była ceniona najbardziej ‒ przyp. tłum.].

Prawidłowy sposób zapraszania do islamu

Allah ﷻ opisał prawidłowy sposób wykonywania da‘ła. Charakteryzuje się on pewnymi cechami wyróżniającymi go spośród innych działań, takimi jak:

  1. Zrozumienie i wiedza.

Zapraszający do islamu (dā‘ija) musi mieć wiedzę na temat prawdy, do której zaprasza innych, jasno przekazywać im Boskie instrukcje, bazując na jasnym dowodzie: „Powiedz: ‘Oto jest moja droga! Ja wzywam do Boga na podstawie jasnego dowodu ‒ ja i ci, którzy postępują za mną. Chwała niech będzie Bogu! Ja nie należę do bałwochwalców’” (Yusuf, 12:108).

Osoba taka nie musi mieć ogromnej wiedzy zanim zacznie nawoływać ludzi do Allaha. Gdy tylko zdobywa nową wiedzę, musi przekazać ją innym. Tak więc gdy dowie się o konieczności oddawania czci wyłącznie Allahowi, powinna przekazać tę informację innym. Podobnie jeśli dowie się o zaletach i pięknie islamu, musi im to także przekazać. Krótko mówiąc, musi przekazać wszystko, czego się nauczy o islamie, nawet gdyby był to zaledwie jeden werset z Koranu, zgodnie z nakazem Proroka r : „Przekazujcie [innym] to, czego się nauczycie ode mnie, nawet jeśli jest to jeden werset Koranu” (ṢaḥῑḥAl Buchārῑ: 3274).

Była to praktyka Towarzyszy Proroka. Uczyli się oni zasad islamu przez kilka dni, a następnie wracali do swych ludzi, aby zapraszać ich do islamu i wzbudzali w nich zainteresowanie nim, szczególnie poprzez swoje wspaniałe cechy moralne i dobre maniery, będące wspaniałym argumentem, by zachęcić ich do przyjęcia islamu.

  1. Mądrość

Allah ﷻ mówi: „Wzywaj ku drodze twego Pana z mądrością i pięknym napomnieniem! Rozmawiaj z nimi w najlepszy sposób!” (An Naḥl, 16:125). Mądrość jest to zdolność podejmowania rozsądnych decyzji i udzielania dobrych rad we właściwym czasie i miejscu, w oparciu o doświadczenie i wiedzę jakie się posiada.

Ludzie mają różne charaktery i zdolność zrozumienia różnych kwestii. Nawołujący do islamu musi wziąć to pod uwagę przy wyborze odpowiedniej metody i chwili, w której będzie z nimi rozmawiać.

Musi podejść do nich z łagodnością, miłosierdziem, dobrocią i wyrozumiałością, prowadzić z nimi spokojny, zrównoważony dialog, który ich nie rozdrażni i nie wzbudzi w nich nienawiści. To z tego powodu Allah ﷻ przypomina Swemu Wysłannikowi r o łasce, jaką go obdarzył, czyniąc go łagodnym dla ludzi: „I przez miłosierdzie od Boga ty stałeś się dla nich łagodny. Gdybyś był surowy i twardego serca, to oni odeszliby od ciebie” (Āl ‘Imrān, 3:159).

Zapraszanie członków rodziny i krewnych do islamu

Osoba, którą Allah poprowadził do islamu, powinna zapraszać do niego swoją rodzinę i krewnych, gdyż są to dla niego najdrożsi ludzie. Powinna cierpliwie znosić wszelkie przykrości, jakich może doświadczyć podczas wykonywania da‘ła i wykorzystać wszelkie możliwe sposoby, aby pokazać prawdę. Koran głosi: „Nakaż swojej rodzinie modlitwę i bądź w niej wytrwały!” (Ṭā Hā, 20:132).

Niektórzy nawołujący do islamu mogą zauważyć, że osoby nie spokrewnione z nimi odpowiadają pozytywnie na ich zaproszenie, podczas gdy ich najbliżsi krewni odmawiają, co jest dla nich bolesne i czują się rozczarowani. Jednak dobry nawołujący do islamu nigdy nie traci nadziei. Robi co w jego mocy, by poprowadzić ich do prawdy, wykorzystując różne metody, jednocześnie modląc się do Allaha, by otworzył ich serca, nawet w najtrudniejszych okolicznościach.

To właśnie robił Prorok r , dokładając wszelkich starań, by zaprosić swego wuja, Abu Ṭāliba, do islamu i kontynuował robienie tego aż do ostatnich chwil jego życia. Kiedy Abu Ṭālib, był na łożu śmierci, Prorok r prosił go: „Drogi wuju, powiedz: Lā ilaha illallāh (‘Nie ma boga godnego czci z wyjątkiem Allaha’), abym mógł wstawić się za tobą w Dniu Sądu” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 3671; Ṣaḥῑḥ Muslim: 24). Jednak on odmówił i zmarł jako politeista. To przy tej okazji Allah ﷻ objawił następujący werset: „Ty nie prowadzisz drogą prostą, kogo kochasz, lecz Bóg prowadzi drogą prostą, kogo chce. On zna najlepiej tych, którzy są na drodze prostej” (Al Qaṣaṣ, 28:56). Zapraszający do islamu musi zrobić co w jego mocy, by rozpowszechniać religię, zachęcając ludzi do dobra, pamiętając, że to Allah ma kontrolę nad ludzkimi sercami i prowadzi na właściwą drogę tego, kogo chce. Nowy muzułmanin zaraz po przyjęciu islamu musi zbudować silne i zdrowe relacje ze swymi krewnymi i znajomymi, zarówno z muzułmanami, jak i niemuzułmanami. Musi starać się kierować wspaniałymi zasadami moralnymi w relacjach z nimi; gdyż islam nie wzywa do izolacji i wycofania się z życia społecznego. Doprawdy, okazywanie ludziom życzliwości i moralne postępowanie w relacjach z nimi jest najlepszym sposobem pokazania im tej wspaniałej religii, z którą Prorok Muḥammad r został posłany, by udoskonalić zasady moralne. Okazywanie wspaniałych zasad moralnych i dobre traktowanie należy praktykować, rozpoczynając od własnego domu, od własnej rodziny (zob. str. 222).