De vijf noodzakelijkheden

Dit zijn de ultieme voordelen die een mens moet genieten om een eerbaar leven te leiden. Alle goddelijke wetten hebben hun behoud en bescherming geboden en alles verboden wat ermee in tegenspraak is.

Islam moedigt haar aanhangers aan om zulke noodzakelijkheden te beschermen zodat ze hen goed kunnen dienen in dit leven en in het leven dat komen gaat, om zo in totale vrede en veiligheid te leven.

Moslims van over de hele wereld vormen een enkele gemeenschap (oemma) waarvan de leden elkaar ondersteunen alsof ze deel uitmaken van een solide, vastgemetselde structuur. Elk deel versterkt en ondersteunt het andere deel. Ze zijn, zoals de Profeet r hen ooit beschreef, als één lichaam – wanneer een deel van het lichaam (aan ziekte) lijdt, dan is het hele lichaam betrokken vanwege slapeloosheid en koorts. Deze vijf noodzakelijkheden kunnen behouden worden door hen:

te erkennen en waarderen

te beschermen tegen schendingen

  1. Religie

Dit is de voornaamste reden dat Allah ﷻ de mens heeft geschapen en boodschappers heeft gezonden om de religie aan hen over te dragen en te bewaren, zoals de Qur’an vermeldt: “En Wij hebben inderdaad elk volk een boodschapper gezonden [die zei]: ‘aanbid Allah en vermijd alle valse goden.” (Soera An Nahl 16:36)

Islam benadrukt de noodzaak om religie te behouden en om het tegen alles te beschermen dat haar puurheid kan bederven, zoals de aanbidding van valse goden naast Allah of in plaats van Hem (Shirk), of het vervallen in bijgeloof of het begaan van verboden zaken.

  1. Het leven

Allah (swt) gebiedt ons het menselijk leven te behouden, zelfs als dit het begaan van zondes inhoudt. In het bijzonder wanneer iemand gedwongen is een zonde te plegen uit noodzaak, zoals de Qur’an vermeldt: “Maar wie daartoe [door nood] wordt gedwongen, zonder het [verbodene] te begeren en zonder de grenzen te overschrijden, op hem rust dan geen zonde. Allah is Vergevingsgezind, Genadevol.” (Soera Al Baqara 2:173)

Hij heeft zelfmoord verboden of welke daad tegen het menselijk leven dan ook: “… En stort jezelf niet eigenhandig in de ondergang.” (Soera Al Baqara 2:195)

Hij heeft ook wetten uitgevaardigd die dienen om mensen ervan te weerhouden om anderen op onrechtvaardige wijze schade te berokken, ongeacht van welke religie ze zijn: “Oh jullie die geloven, eerlijke vergelding is jullie voorgeschreven in geval van doodslag.” (Soera Al Baqara 2:178)

  1. Het verstand

Islam verbiedt alles dat een zeker negatief effect heeft op het verstand en dat het onderscheidingsvermogen aantast. Het verstand is zeker een van de grootste zegeningen die Allah ons geschonken heeft. Het is precies dat vermogen waarmee Allah de mens heeft geëerd boven andere schepselen. Het is ook de reden dat de mens verantwoordelijk zal worden gehouden in dit leven en in het hiernamaals.

Daarom heeft Allah ﷻ alle soorten drank en drugs verboden, door hen te beschrijven als een gruwel van het handwerk van Satan: “Oh jullie die geloven, de wijn [die de geest bedwelmt] en het kansspel en de afgodsbeelden en de toverpijlen [om het lot te bepalen] vormen een gruwelijke schande, die tot het werk van de Satan behoort. Vermijd deze dus, opdat jullie wellicht slagen.” (Soera Al Maa’ida 5:90)

  1. Het nageslacht

Islam benadrukt het belang van het beschermen van het nageslacht en het stichten van een familie waarin de nieuwe generatie goede omgangsvormen verkrijgt en zich verheven principes eigenmaakt. Dit wordt duidelijk in verschillende uitspraken:

  • Het moedigt haar aanhangers aan om te trouwen en om dit gemakkelijk te maken door de kosten laag te houden: “En huw de ongehuwden onder jullie.” (Soera an Noer 4:32)
  • Het verbiedt alle zondige en ongeoorloofde relaties en blokkeert alle wegen ernaar toe: “Nader de ontucht niet, want dat is een afschuwelijke zaak en een slechte weg [om te volgen].” (Soera al Israa’ 17:32)
  • Het verbiedt het belasteren en onteren van de afstamming van mensen en beschouwt dit als een zware zonde waarvoor de dader in aanmerking komt voor een specifieke straf in dit leven alsook voor een zware bestraffing in het hiernamaals.
  • Het gebiedt haar aanhangers om de eer van mensen te beschermen en beschouwt een persoon die sterft terwijl hij zijn eer of die van zijn familie beschermt als een martelaar.
  1. Bezit

Islam moedigt haar aanhangers aan om hun bezit te beschermen en hun rijkdom te behouden en gebiedt hen om hun geld te verdienen met enkel toegestane commerciële transacties.

Om rijkdom te beschermen beschouwt islam de volgende zaken als strikt verboden: (woeker-)rente, bedrog, misbruik maken van andermans rijkdom. De Qur’an waarschuwt de daders hiervan dat hen een strenge bestraffing wacht (blz. 172).