Kleding vanuit islamitisch perspectief

Moslims dienen rekening te houden met de manier waarop zij eruit zien door er zeker van te zijn dat hun kleding mooi en schoon is, vooral wanneer je in contact komt met andere mensen en wanneer je het gebed verricht. Zoals de Qur’an stelt: “O kinderen van Adam, draag jullie mooie kleding bij iedere moskee.” (Soera al A’raaf 7:31)

Allah ﷻ heeft het de mensen toegestaan om leuke kleren te dragen en om goed voor de dag te komen, want dit is een manier om de zegeningen te gedenken waarmee Allah hen begunstigd heeft. Zoals de Qur’an stelt: “Zeg: ‘wie heeft de versieringen van Allah verboden, die Hij voor Zijn dienaren heeft voortgebracht, en de goede dingen van Zijn voorzieningen?’ Zeg: ‘zij zijn voor de gelovigen in het wereldse leven en uitsluitend voor hen op de Dag der Opstanding.’ Zo zetten Wij de tekenen duidelijk uiteen voor een volk dat over kennis beschikt.” (Soera al A’raaf 7:32)

Kleding heeft een aantal doelen

  1. Het bedekt de delen van het lichaam die in het openbaar bedekt dienen te worden, naar de aangeboren standaard van bescheidenheid die alle mensen delen: “O kinderen van Adam! Wij hebben jullie kleding neergezonden om jullie schaamdelen te bedekken.” (Soera al A’raaf 7:26)
  2. Het bedekt het lichaam tegen warmte, koude en tegen beschadiging in het algemeen. Warmte en koude zijn weerfenomenen die de mensen kwaad kunnen doen. Allah beschrijft de voordelen van de kleding waarvan Hij Zijn dienaren heeft voorzien en stelt: “Allah heeft voor jullie van hetgeen Hij heeft geschapen schaduwen gemaakt, en van de bergen heeft Hij plaatsen voor jullie gemaakt om naar uit te wijken. En Hij heeft voor jullie kleding gemaakt die tegen hitte beschermt en kleding die jullie in de oorlog beschermt. Zo vervolmaakt Hij Zijn gunsten aan jullie, opdat jullie je wellicht overgeven.” (Soera an Nahl 16:81)

Islam is een religie die regels vastlegt die gebaseerd zijn op de voorschriften van de zuivere natuur, aangeboren in alle mensen (fitra), op eenvoudig nadenken en op solide logica.

De algemene regel omtrent kleding

Islam is een religie die regels vastlegt die gebaseerd zijn op de voorschriften van de zuivere natuur, aangeboren in alle mensen (fitra), op eenvoudig nadenken en op solide logica.

De algemene regel omtrent kleding in sharia is dat alle soorten kleding en sieraden zijn toegestaan.

Islam verlangt niet van moslims dat zij een bepaald soort kleding dragen. Het beschouwt alle soorten kleding als toegestaan als deze kleding beantwoordt aan de verschillende doelen, zonder in dit aspect de grenzen van islam te overtreden. De Profeet r droeg het soort kleding dat vaak voorkwam in zijn tijd en gebood de mensen niet om een bepaald soort kleding te dragen. Hij waarschuwde hen slechts tegen bepaalde kenmerken die samenhingen met kleding, want de algemene regel in islamitische regelgeving in alle zaken inclusief kleding, is dat alles is toegestaan tenzij er bewijs is dat iets anders beweert. Dit betekent dat niets verboden is behalve met bewijs. Dit is het tegenovergestelde van daden van aanbidding, zoals het gebed en het vasten, die geleid worden door het verbodsprincipe, waarbij geldt dat juridisch toerekeningsvatbare mensen geen enkele daad van aanbidding moeten verrichten totdat het voor hen duidelijk is geworden dat het voorgeschreven en goedgekeurd is door Allah Zelf. Geen daad van aanbidding mag dus verricht worden zonder tekstueel bewijs uit de Qur’an en de soenna van de Profeet r. De Profeet r zei: “Eet, drink, kleed jezelf, en geef liefdadigheid, maar zonder buitensporigheid of arrogantie.” (Sunan An Nasaa’i: 2559)

Verboden vormen van kleding

  1. Kleding die de geslachtsdelen blootlegt Het is voor moslims verplicht om hun geslachtsdelen te bedekken met gepaste kleding. Zoals de Qur’an stelt: “O kinderen van Adam! Wij hebben jullie kleding neergezonden om jullie schaamdelen te bedekken.” (Soera al A’raaf 7:26) Islam heeft de standaard gesteld voor bescheidenheid voor zowel mannen als vrouwen. Voor mannen geldt dat het minimum dat bedekt moet worden zich bevindt tussen navel en knie. Voor vrouwen geldt dat, wanneer zij zich in de aanwezigheid bevinden van mannen aan wie zij niet verwant zijn, zij hun lichaam moeten bedekken, uitgezonderd hun gezicht en handen. Islam verlangt dat kleding ook los genoeg moet zitten om het lichaam behoorlijk te kunnen bedekken. Daarom zijn kleren die strak over het lichaam zitten of die transparant zijn, niet toegestaan in islam. De Profeet r waarschuwde zelfs de mensen die geen bescheidenheid in hun klederdracht in acht namen en noemde hen “van de soorten mensen van het hellevuur,” namelijk “vrouwen die gekleed doch naakt zijn.”
  2. Kleding die betrekking heeft op het kleden als, of het nadoen van, de andere sekse Dit soort kleding is ten strengste verboden in islam en het dragen ervan wordt beschouwd als een grote zonde. Deze omvat imitatie in de manier van spreken, manier van lopen en bewegen, want de boodschapper van Allah r vervloekte mannen die vrouwenkleren droegen en vrouwen die mannenkleren droegen. (Sunan Abu Dawud: 4098) Hij vervloekte ook mannen die zichzelf eruit lieten zien als vrouwen en vrouwen die zichzelf eruit lieten zien als mannen. (Sahieh Al Bukhari: 5546) Door voor te schrijven dat mannen en vrouwen verschillende soorten kleding dragen, houdt islam rekening met hun biologische verschillen en moedigt islam hen aan om te handelen in overeenstemming met de voorschriften van logisch verstand en de pure, innerlijke natuur, aangeboren in alle mensen (fitra).
  3. Kleding die dient ter imitatie van de klederdracht die traditioneel door niet-moslims gedragen wordt, zoals het soort kleding dat gedragen wordt door monniken en priesters of het dragen van een kruis. Dit omvat ook kleding die specifiek is aan een bepaalde religie, want de Profeet r heeft gezegd: “Wie een volk imiteert, is één van hen.” (Sunan Abu Dawud: 4031) Deze imitatie strekt zich uit naar het dragen van kleding die van religieus belang is. Dit soort imitatie is een teken van zwakte en een gebrek aan vertrouwen in de waarheid die je hebt aangenomen. Imitatie omvat hier niet het dragen van kleding die veel voorkomt in het land waar je woont, zelfs als dit klederdracht is die gedragen wordt door de meerderheid van niet-moslims. De Profeet r droeg namelijk kleding die gebruikelijk was onder de heidense Quraysh, uitgezonderd de kleding die specifiek verboden was.
  4. Kleding die met hoogmoed en verwaandheid wordt gedragen De Profeet r zei: “Niemand met het gewicht van een atoom aan hoogmoed in zijn hart, zal het paradijs binnengaan.” (Sahieh Muslim: 91) Daarom waarschuwt islam tegen het achter je aan slepen van het laagste gedeelte van je kleding vanwege hoogmoed. De Profeet r zei: “Op de Dag des Oordeels, zal Allah niet eens kijken naar degenen die hun kleding uit hoogmoed over de grond slepen.” (Sahieh Al Bukhari: 3465 en Sahieh Muslim: 2085) Islam waarschuwt ook tegen het dragen van zogenaamde libaas ash shuhrah (flamboyante of opzichte kleding). Deze term verwijst naar een aantal zaken waaronder: elke soort aparte kleding die bepaalde kenmerken heeft die de aandacht trekken van het grote publiek en waarom de drager ervan bekend zal staan; ‘beruchte kleding’ vanwege de opzichte en afzichtelijke kleuren; elke soort kleding die van de drager een object van hoogmoed en beroemdheid maakt, waarmee hij teveel aandacht naar zichzelf trekt. De Profeet r zei: “Wie kleren van shuhra draagt in deze wereld, zal door Allah gedwongen worden om de kleding van vernedering te dragen op de Dag des Oordeels.” (Musnad Ahmad: 5664 en Sunan Ibn Maajah: 3607)
  5. Voor mannen: zijden kleding of kleding die versierd is met goud of zilver. De Profeet r verwees eens naar goud en zilver en zei: “Deze zijn verboden voor de mannen onder degenen die mij volgen, maar toegestaan voor vrouwen.” (Sunan Ibn Maajah: 3595 en Sunan Abu Dawud: 4057) Met zijde wordt pure zijde bedoeld, zoals deze verkregen wordt uit de cocon van de zijderups.
  6. Extravagante kleding. De Profeet r zei eens: “Eet, drink, kleed jezelf, en geef liefdadigheid, maar mix geen buitensporigheid of arrogantie door wat je doet.” (Sunan An Nasaa’i: 2559) De manier van kleden varieert echter van persoon tot persoon, afhankelijk van diens sociale positie. Als iemand rijk is, kan hij kleren kopen die een arm persoon zich niet kan veroorloven op basis van zijn maandelijkse inkomen en zijn economische positie en vanwege andere financiële verplichtingen die hij moet nakomen. Terwijl een bepaald stuk kleding als een vorm van buitensporigheid kan overkomen voor een arm persoon, hoeft het niet als zodanig beschouwd te worden voor een rijk persoon.