Geloof in de Namen en Eigenschappen van Allah

Dit omvat het geloof in de namen en eigenschappen die Allah voor Zichzelf bevestigd heeft of die de Boodschapper van Allah r voor Hem bevestigd heeft op een manier die passend is voor Zijn grootsheid.

Allah ﷻ heeft de mooiste namen en de meest perfecte eigenschappen. Al Zijn namen en eigenschappen zijn uniek, zoals de Qur’an vermeldt: “Er is niets dat gelijk is aan Hem en Hij is de Alhorende, de Alziende.” (Soera ash Shoeraa 42:11) Daarom heeft niets dat Hij gecreëerd heeft soortgelijke namen of attributen op wat voor manier dan ook.

Enkele van de mooiste namen van Allah

“De Barmhartige, de Genadevolle.” (Soera al Fatiha 1:3)

“Hij is de Alhorende, de Alziende.” (Soera ash Shoeraa 42:11)

“Hij is de Machtige, de Wijze.” (Soera Luqmaan 31:9)

“Allah, er is geen andere god dan Hij, de Levende, Degene dankzij Wie alles bestaat en van Wie alles afhankelijk is.” (Soera al Baqara 2:255)

“Alle lof is voor Allah, de Heer der Werelden.” (Soera al Fatiha 1:2)

Voordelen van geloof in de Namen en Eigenschappen van Allah

 1. Je leert Allah ﷻ beter kennen, want geloof in de Namen en Eigenschappen van Allah vergroot je kennis van Allah, waardoor je geloof verder toeneemt. Degenen die de Namen en Eigenschappen van Allah kennen en begrijpen, zullen zeker hun hart vol hebben met ontzag en liefde voor Hem, en zijn geneigd zich enkel aan Hem over te geven.

 2. Het is de beste manier van het gedenken van Allah (dhikr) om Hem te lofprijzen met Zijn mooiste namen. Zoals de Qur’an het verwoordt: “O jullie die geloven! Gedenk Allah veelvuldig.” (Soera al Ahzaab 33:41)

 3. Je kunt Allah aanroepen en smeken om hulp met Zijn namen en eigenschappen, zoals de Qur’an vermeldt: “Aan Allah behoren alle schone namen toe: roep Hem daarmee aan.” (Soera al A’raaf 7:180) Een voorbeeld hiervan is wanneer je zegt: “Ya Tawwaab, tub ‘aleyya! Ya Rahiem, irhamnie!” (‘O Meest Berouwaanvaardende, aanvaard mijn berouw! O Meest Genadevolle, schenk mij genade!’)

Het hoogste niveau van imaan (geloof)

Geloof, of imaan, bevat meerdere niveaus. Hoe meer een moslim zijn plichten richting Allah verzaakt en Hem ongehoorzaam is, des te meer zal zijn geloof afnemen. Omgekeerd, hoe meer hij Allah gehoorzaamt, Hem aanbidt en vreest, des te meer zal zijn geloof toenemen.

Het hoogste niveau van geloof is in islam omschreven als ihsaan (letterlijk: perfectie, liefdadigheid, het verrichten van goede daden, etc.) wat door de Profeet r als volgt omschreven werd: “Dat betekent dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en hoewel je Hem niet ziet, ziet Hij jou zeker wel.” (Sahieh al Bukhari:50 en Sahieh Muslim:8)

Daarom moet je onthouden dat Allah ﷻ jou ten alle tijden ziet. Of je nu staat of zit, serieus bent of grapjes maakt: wees Hem niet ongehoorzaam, want weet dat Hij jou altijd in de gaten houdt. Laat angst en wanhoop niet de overhand krijgen, want weet dat Allah met jou is. Je zult op geen enkele manier eenzaamheid ervaren als je in stilte bidt tot Allah en Hem aanroept. Hoe kun je een zonde begaan wanneer je met overtuiging gelooft dat Allah volledig bewust is van wat jij in het openbaar en in het geheim doet? Wanneer jij echter een zonde begaat, toon dan berouw aan Allah en zoek zijn vergiffenis. Hij zal jou zeker vergeven en je berouw aanvaarden.

Enkele voordelen van geloof in Allah ﷻ

 1. Allah beschermt de gelovigen tegen kwaad en tegenspoed en tegen complotten van hun vijanden, zoals de Qur’an zegt: “Allah verdedigt degenen die geloven.” (Soera al Hajj 22:38)

 2. Geloof in Allah brengt blijdschap en is de bron van een goed leven, zoals de Qur’an vermeldt: “Wie een goede daad verricht, [zowel] man als vrouw, en een gelovige is, diegene doen Wij een goed leven leiden.” (Soera an Nahl 16:97)

 3. Geloof in Allah bevrijdt het menselijk verstand van bijgeloof. Degenen die in Allah ﷻ geloven, vertrouwen volledig op Hem en zijn volledig toegewijd aan Hem, de Heer der Werelden, de Enige Ware God zonder partners in aanbidding. Het resultaat hiervan is dat zij bang zijn voor niemand en hun devotie enkel tonen aan Allah. Dit bevrijdt hen van alle bijgeloof en misconcepties.

 4. Het beste voordeel van geloof in Allah is het verkrijgen van de tevredenheid van Allah, van de toegang tot het paradijs en van het genot van eeuwigdurende gelukzaligheid en de onbegrensde genade van Allah.

Geloof in de engelen

De betekenis van geloof in de engelen van Allah

Dit betekent dat ze bestaan en dat ze toebehoren aan de wereld van het ongeziene, niet aan onze wereld. Dit betekent ook dat ze geëerde en vrome dienaren zijn, die Allah aanbidden zoals Hij het verdient om aanbeden te worden, die Zijn geboden uitvoeren en Hem nooit ongehoorzaam zijn.

De Qur’an zegt over hen: “Zij zijn niet anders dan geëerde dienaren. Zij spreken niet voordat Hij heeft gesproken en zij handelen alleen volgens Zijn gebod.” (Soera al Anbiyaa’ 21:26-27)

Geloof in hen is een van de zes pilaren van imaan (geloof), zoals de Qur’an vermeldt: “De Boodschapper gelooft in hetgeen door zijn Heer aan hem is neergezonden en de gelovigen [eveneens]. Allen geloven in Allah, in Zijn engelen, in Zijn boeken en in Zijn boodschappers.” (Soera al Baqara 2:285)

Toen de Profeet r werd gevraagd over geloof, zei hij: “Dat is geloof in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, de Laatste Dag en geloof in de goddelijke bepaling, het goede en het slechte ervan.” (Sahieh Muslim: 8)

Wat omvat geloof in de engelen?

 1. Geloof in hun bestaan: we geloven dat Allah hen heeft gecreëerd uit licht, met de natuurlijke aanleg om Hem te aanbidden en gehoorzamen.
 2. Geloof in de engelen wiens namen aan ons vermeld zijn, zoals Djibriel (Gabriel) u. We geloven ook in degenen wiens namen niet aan ons vermeld zijn.
 3. Geloof in hun eigenschappen zoals deze aan ons vermeld zijn. Dit omvat de volgende eigenschappen:

Ze behoren toe aan de ongeziene wereld, die Allah de Almachtige enkel heeft geschapen voor Zijn aanbidding. Ze hebben geen goddelijke eigenschappen en hebben een natuurlijke aanleg om volledig gehoorzaam aan Allah te zijn, zoals de Qur’an vermeldt: “Zij zijn niet ongehoorzaam in hetgeen Hij hun beveelt, doch doen hetgeen hun is bevolen.” (Soera at Talaaq 66:6)

Allah heeft hen uit licht geschapen, zoals bewezen wordt door de hadith: “De engelen werden geschapen uit licht.” (Sahieh Muslim: 2996)

Ze hebben vleugels, zoals de Qur’an vermeldt: “Alle lof is aan Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde, Die de engelen tot boodschappers heeft gemaakt met twee, drie en vier [paar] vleugels. Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wenst. Allah heeft macht over alles.” (Soera Faatir 35:1)

 1. Geloof in de plichten die aan ons zijn vermeld en die zij uitvoeren naar het gebod van Allah. Deze omvatten:

De taak van Djibriel (Gabriël) u, om de openbaring van Allah aan Zijn boodschappers over te brengen.

De taak van de engel des doods en zijn assistenten, om de zielen weg te nemen van degenen die voorbestemd zijn om te sterven.

De taak van de edele scribenten (al kiraam al kaatiboen), de engelen die alle goede en slechte daden van de mensen opschrijven.

Voordelen van geloof in de engelen

Geloof in de engelen heeft talrijke voordelen in het leven van een gelovige. Deze omvatten de volgende zaken:

 1. het bewustzijn van de totale kracht en macht van Allah: de grandioze schepping van de engelen getuigt duidelijk van de grootsheid van hun Schepper. Het feit dat Allah ﷻ de engelen uit licht en met vleugels heeft geschapen, vergroot de waardering die wij hebben voor Zijn eigenschappen. Het versterkt het belang en de waardering die Hij verdient en doet ons Hem nog meer eren en respecteren.

 2. vasthouden aan rechtschapenheid: het diepgewortelde geloof dat er engelen zijn die onze daden opschrijven zorgt ervoor dat we Allah ﷻ vrezen en proberen om Hem niet ongehoorzaam te zijn, of we nu alleen zijn of met anderen.

 3. geduldig zijn terwijl we onze plichten naar Allah vervullen: als we ons bewust zijn terwijl wij Allah aanbidden, van de oneindige hoeveelheid engelen in dit uitgebreide universum die Allah gehoorzamen en Hem continu aanbidden zoals Hij aanbeden zou moeten worden, raken we gemotiveerd om alle tegenspoed te doorstaan tijdens het vervullen van onze verplichtingen jegens Allah. We ervaren dan ook een enorm gevoel van blijdschap en geruststelling.

 4. dankbaarheid tonen aan Allah: het feit dat Allah de Almachtige enkele engelen heeft geschapen wiens taak het is om mensen te beschermen tegen rampspoed, moedigt ons aan om dankbaar te zijn voor Zijn goddelijke zorg.

Geloof in de heilige boeken

De betekenis van geloof in de heilige boeken

Dit betekent dat je een vaste overtuiging hebt dat Allah de Almachtige enkele heilige boeken heeft neergezonden aan Zijn boodschappers, die de spraak van Allah bevatten op een manier die past bij Zijn grootsheid. Deze boeken bevatten ook waarheid, licht en leiding voor mensen in deze wereld en in het hiernamaals.

Geloof in de heilige boeken is een van de zes pilaren van geloof, zoals de Qur’an vermeldt: “O jullie die geloven, geloof in Allah, Zijn boodschapper, in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard en in het boek dat Hij voordien heeft geopenbaard.” (Soera an Nisaa’ 4:136)

In dit vers gebiedt Allah de Almachtige de gelovigen om in Hem te geloven en in Zijn boodschapper en in het boek dat Hij aan Zijn boodschapper heeft geopenbaard, de Qur’an. Hij gebiedt hun ook om in alle boeken te geloven die Hij geopenbaard heeft vóór de Qur’an.

De Profeet r gaf eens een definitie van imaan (geloof): “Dat is dat je gelooft in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, en de Laatste Dag en dat je gelooft in Zijn goddelijke bepaling, het goede en het kwade ervan.” (Sahieh Muslim: 8)

Wat omvat geloof in de heilige boeken?

 1. Dat je gelooft dat ze werkelijk zijn geopenbaard door Allah
 2. Dat je gelooft dat ze de woorden van Allah bevatten
 3. Dat je gelooft in de heilige boeken die Allah de Almachtige heeft genoemd, zoals de Qur’an die Hij openbaarde aan onze Profeet Mohammed r, de Torah (At Tawraa) die Hij openbaarde aan Mozes (Musa) u, en het Evangelie (Al Indjiel) dat Hij openbaarde aan Jezus (‘Isa) u
 4. Dat je gelooft in de authentieke verhalen die erin staan

De unieke en onderscheidende eigenschappen van de Qur’an

De Heilige Qur’an bestaat uit de woorden van Allah die Hij geopenbaard heeft aan onze Profeet Mohammed r. Daarom zouden we het boek moeten vereren, lezen, zijn verzen moeten overpeinzen en extra hard ons best moeten doen om ons aan zijn voorschriften te houden.

Het moet voldoende zijn om te zeggen dat de Qur’an onze gids is in dit leven en dat hij de reden zal zijn voor onze redding in het hiernamaals.

De Heilige Qur’an heeft talrijke unieke kenmerken die hem onderscheiden van de andere geopenbaarde boeken. Dit omvat het volgende:

 1. De Glorieuze Qur’an is een samenvatting van goddelijke bepalingen. Hij werd geopenbaard om het gebod uit de andere heilige boeken te ondersteunen en bevestigen, dat alleen Allah aanbeden moet worden.

De Qur’an zegt hierover: “Wij hebben jou het boek met de waarheid neer gezonden, bevestigend wat voordien in het boek was [verkondigd] en om erover te waken [ter bescherming tegen onwaarheden en als getuige].” (Soera al Maa’ida 5:48)

Dit vers maakt duidelijk dat de Qur’an in overeenstemming is met en een bevestiging is van de waarheid, beweringen en overtuigingen die voorgaande heilige boeken bevatten en op die manier als een getuige over hen is.

 1. Alle mensen moeten zich vasthouden aan de Qur’an en handelen in overeenstemming met haar voorschriften, ongeacht hun taal of ras, of hoever ze verwijderd zijn van de tijd van de openbaring van de Qur’an, in tegenstelling tot de vorige geschriften die geopenbaard waren voor specifieke mensen in een specifieke tijd. De Qur’an vermeldt: “En deze Qur’an is aan mij geopenbaard, opdat ik jullie kan waarschuwen en wie hij verder bereikt.” (Soera al An’aam 6:119)
 2. Hoewel er vele toevoegingen en weglatingen hebben plaatsgevonden in andere heilige boeken, is de Qur’an intact gebleven omdat Allah de Almachtige het op Zich heeft genomen om hem te beschermen. Zoals de Qur’an vermeldt: “Inderdaad, Wij hebben de vermaning [de Qur’an] neergezonden en, inderdaad, Wij zijn de bewakers ervan.” (Soera al Hijr 15:9)

Wat is onze plicht jegens de Qur’an?

 • We moeten de Qur’an liefhebben en vereren. We moeten zijn belang op waarde schatten want het zijn de woorden van Allah I, en dat zijn zonder twijfel de beste en meest waarheidsgetrouwe woorden.
 • We moeten hem lezen, reciteren en zijn verzen overpeinzen. We moeten ook nadenken over zijn spirituele leiding, beweringen en verhalen en het als maatstaf gebruiken in ons leven, zodat we onderscheid kunnen maken tussen waarheid en leugen.
 • We moeten handelen in overeenstemming met zijn voorschriften, gehoorzamen aan zijn geboden en het tot onze manier van leven maken.

Toen Aisha t, een van de vrouwen van de Profeet r, gevraagd werd over het karakter van de Profeet r, antwoordde zei: “Zijn karakter was de Qur’an.” (Musnad Ahmad: 24601 en Sahieh Muslim: 746)

Met andere woorden, de Profeet r was de praktische belichaming van Qur’anische voorschriften in al zijn daden en in zijn hele wereldse leven. Hij volgde de leiding van de Qur’an volledig en fungeerde zo als een perfect voorbeeld voor ons om te volgen. Zoals de Qur’an het verwoordt: “Jullie hebben in de boodschapper van Allah een prachtig voorbeeld voor wie hoopt op Allah en de Laatste Dag en voor wie Allah vaak gedenkt.” (Soera al Ahzaab 33:21)

Wat is ons standpunt ten opzichte van de inhoud van de eerder geopenbaarde boeken?

Een moslim gelooft dat de Torah, die aan Mozes u is geopenbaard, en het Evangelie, dat aan Jezus u is geopenbaard, de waarheid van Allah zijn. Een moslim gelooft ook dat ze regelgeving, lessen en nieuws bevatten, dat als licht en leiding was voor de mensen in hun wereldse leven en voor het leven dat nog ging komen.

Echter, Allah de Almachtige informeert ons in de Heilige Qur’an dat de Mensen van het Boek – de joden en de christenen – hun heilige geschriften hebben verdraaid door wijzigingen, weglatingen en toevoegingen aan de oorspronkelijke tekst. Daarom zijn ze niet meer authentiek zoals toen Allah ze voor het eerst openbaarde.

De Torah die vandaag de dag beschikbaar is, is niet hetzelfde als de Torah die aan Mozes u is geopenbaard, omdat de Joden de oorspronkelijke tekst hebben gecorrumpeerd door het te veranderen en door de regelgeving aan te passen. Zoals de Qur’an vermeldt: “Onder degenen die werden geleid [de joden] bevinden zich diegenen die bewoordingen uit hun verband halen.” (Soera an Nisaa’ 4:46)

Op een soortgelijke manier is het Evangelie dat vandaag de dag beschikbaar is, niet hetzelfde Evangelie zoals dit aan Jezus u is geopenbaard, omdat de christenen het verdraaid hebben en zijn regelgeving hebben aangepast. Hierover zegt de Qur’an: “En onder hen bevindt zich een groep die de tong verdraait bij het oplezen van het boek, opdat jullie denken dat het [een gedeelte van het] boek betreft, terwijl het niet behoort tot het boek. Bovendien zeggen zij: ‘dit is afkomstig van Allah,’ terwijl het niet afkomstig is van Allah. Zij uiten een leugen over Allah, tegen beter weten in.” (Soera Aal ‘Imraan 3:78)

“En met degenen die zeggen: ‘wij zijn christenen,’ hebben Wij [eveneens] een verbond gesloten. Doch zij hebben een gedeelte vergeten van datgene waartoe zij waren gemaand. Daarop hebben Wij vijandschap en haat tussen hen doen ontstaan, tot op de Dag der Opstanding. En Allah zal hun weldra verduidelijken hetgeen zij hebben verricht.” (Soera al Maa’ida 5:14)

De Heilige Bijbel die vandaag de dag beschikbaar is voor de Mensen van het Boek, bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament en het bevat talloze verkeerde geloofsstellingen, misleidende misconcepties, valse beweringen en verhalen. Wij geloven de beweringen en verhalen die bevestigd worden als waarheid door de Qur’an en de authentieke soenna en we geloven niet in de beweringen en verhalen die in tegenstrijd zijn met de Qur’an en de authentieke soenna. Wat betreft de rest van de verhalen en beweringen: wij dienen hier niet in te geloven maar ook niet niet in te geloven, omdat deze niet worden bewezen als waarheid of onwaarheid door de Qur’an en de authentieke soenna.

Desondanks dient een moslim deze boeken te respecteren en ze niet te vernederen of te ontheiligen, omdat ze nog steeds wat van de woorden van Allah kunnen bevatten die nog niet verdraaid zijn.

Voordelen van geloof in de heilige boeken

Geloof in de heilige boeken kent een aantal voordelen, waaronder de volgende:

 1. Het creëert bewustzijn van Allahs grote zorg en immense barmhartigheid voor zijn dienaren, omdat Hij ieder volk een heilig boek heeft gezonden om hen te leiden, om hen te helpen om geluk te verkrijgen in dit leven en om eeuwige gelukzaligheid te genieten in het hiernamaals.

 2. Het creëert bewustzijn van Allahs absolute wijsheid die zich bevindt in Zijn wetgeving, die voorschrijft aan elk volk wat perfect aansluit op hun algemene omstandigheden en persoonlijkheden. Zoals de Qur’an stelt: “Voor een ieder van jullie [gemeenschappen] hebben Wij een wet [om zich te gedragen] en een weg [om zich door het leven te banen] bepaald.” (Soera al Maa’ida 5:48)

 3. We kunnen hierdoor dankbaarheid tonen aan Allah omdat Hij deze boeken heeft neergezonden met licht en leiding voor ons in dit leven en in het hiernamaals. Dit is werkelijk een grote zegening waarvoor we dankbaar aan Allah zouden moeten zijn.