Geloof in de boodschappers

De menselijke behoefte aan een goddelijke boodschap

Een heilige boodschap is de geest, het licht en het daadwerkelijke leven van de wereld. .

Mensen hebben een goddelijke boodschap nodig om hen de wetten van Allah te tonen en om hen op het juiste pad te leiden. Een goddelijke boodschap is de geest, het licht en zelfs het leven van de wereld. Zonder deze boodschap zou de wereld zeker levenloos zijn en zou de ongeleide mens in de duisternis van onwetendheid gestort worden.

Daarom noemt Allah de Almachtige Zijn boodschap een geest, want zonder geest is er geen leven. Zoals de Qur’an zegt: “Zo hebben Wij aan jou een ruh [geest, i.e. de Qur’an] van onze beschikking geopenbaard. Jij wist niet wat het boek was, noch wat geloof was. Doch Wij hebben het [boek] tot een licht gemaakt, waarmee Wij leiden wie Wij wensen van Onze dienaren. En jij leidt zeker naar een recht pad.” (Soera ash Shoeraa 42:52)

Hoewel het verstand normaal gesproken onderscheid kan maken tussen goed en kwaad, kan het met geen mogelijkheid dit onderscheid op gedetailleerde wijze begrijpen, of daden van aanbidding verrichten op de juiste wijze zonder de voorschriften van de openbaring en de goddelijke boodschap.

Succes en geluk kan daarom alleen bereikt worden door de leiding van Allahs boodschappers te volgen. Op dezelfde wijze kan geen juist onderscheid gemaakt worden tussen goed en kwaad zonder in hun voetstappen te treden. Wie de goddelijke boodschap verwerpt zal dus zeker een miserabel en ellendig leven leiden, afhankelijk van de mate waarin zij de boodschap verwerpen.

Het is een van de pilaren van geloof

Geloof in de boodschappers van Allah is een van de zes pilaren van imaan (geloof). Zoals de Qur’an stelt: “De boodschapper gelooft in hetgeen door Zijn Heer aan hem is neergezonden en de gelovigen [eveneens]. Allen geloven in Allah, in Zijn engelen, in Zijn boeken en in Zijn boodschappers.” (Soera al Baqara 2:285)

Dit vers maakt het overduidelijk dat we moeten geloven in de boodschappers van Allah zonder onderscheid tussen hen te maken. We moeten daarom niet in sommigen geloven, terwijl we anderen verwerpen, zoals de joden en de christenen deden.

De Profeet r gaf in dit verband een definitie van imaan (geloof): “Dat is dat je gelooft in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, en de Laatste Dag en dat je gelooft in Zijn goddelijke bepaling, het goede en het kwade ervan.” (Sahieh Muslim: 8)

De betekenis van geloof in de boodschappers

Dit betekent dat je er volledig overtuigd van bent dat Allah ﷻ een boodschapper aan elke natie en gemeenschap heeft gezonden, die de mensen opriep om alleen Allah te aanbidden zonder Hem partners toe te kennen. Dit betekent ook dat je gelooft dat Allahs boodschappers waarheidsgetrouwe, rechtschapen, betrouwbare en rechtgeleide dienaren waren die er uit alle macht naar streefden om hun mensen op het rechte pad te leiden en de boodschap van Allah in zijn geheel aan hun volk overbrachten, zonder iets te verbergen, weg te laten of toe te voegen. De Qur’an zegt: “Rust er op de boodschappers soms een andere verantwoordelijkheid dan de boodschap duidelijk te verkondigen?” (Soera an Nahl 16:35)

Wat omvat geloof in de boodschappers?

 1. Geloof dat hun boodschap werkelijk van Allah ﷻ afkomstig is en dat Allah hen gezonden heeft met dezelfde boodschap, namelijk: om alleen Allah te aanbidden en om valse goden te vermijden. Zoals de Qur’an stelt: “En Wij hebben inderdaad elk volk een boodschapper gezonden [die zei]: ‘aanbid Allah en vermijd alle valse goden.” (Soera an Nahl 16:36)

De wetgeving van de boodschap waarmee de profeten werden gezonden aan hun volk kan variëren aangaande wat wel of niet mag, afhankelijk van welke wetgeving het best bij hun mensen paste. Zoals de Qur’an vermeldt: “Voor een ieder van jullie [gemeenschappen] hebben Wij een wet [om zich te gedragen] en een weg [om zich door het leven te banen] bepaald.” (Soera al Maa’ida 5:48)

 1. Geloof in alle profeten en boodschappers. We geloven in de profeten die Allah heeft genoemd, zoals Noah, Abraham, Jezus en Mohammed, moge Allahs vrede en zegeningen op hen allen rusten. Wat betreft degenen die Hij niet heeft genoemd: we geloven in het algemeen in hen allen. Degenen die niet geloven in de boodschap van een enkele profeet, worden als ongelovig gezien in allen.
 1. Geloof in de authentieke verslagen en verhalen van de profeten en hun wonderen zoals deze genoemd zijn in de Qur’an en in de overleveringen van de Profeet r, zoals het verhaal van Mozes u waarin Allah ﷻ de zee voor hem deed splijten.
 1. Handelen in overeenstemming met de voorschriften van de wetgeving die geopenbaard werd aan onze Profeet Mohammed r, het zegel der profeten en de beste van hen allemaal.

Enkele eigenschappen van de boodschappers

 1. Het zijn mensen. Het enige verschil tussen hen en ons is dat Allah hen heeft gekozen om Zijn goddelijke boodschap te ontvangen en over te brengen. Zoals de Qur’an stelt: “En vóór jou hebben Wij geen anderen als profeten gezonden dan mannen aan wie Wij openbaringen hadden doen neerdalen.” (Soera al Anbiyaa’ 21:7)

Ze hebben dus geen enkele goddelijke eigenschappen. Het zijn eenvoudigweg mensen met een perfect fysiek voorkomen en onberispelijke morele eigenschappen. Het zijn de meest eerbare mensen qua afkomst, begiftigd met gezond verstand en heldere, overtuigende woorden. Hierdoor kwamen zij in aanmerking om de verantwoordelijkheid voor het overbrengen van de boodschap te dragen en werden zij belast met het profeetschap. Allah de Almachtige I heeft slechts de boodschappers van onder de mensen gekozen, zodat deze een goed voorbeeld voor hen kunnen zijn en zodat de mensen de mogelijkheid hebben om hen in hun voetsporen te kunnen volgen.

 

 1. Allah ﷻ heeft hen uitgekozen van onder de mensen zodat ze de boodschap over kunnen brengen aan de mensen. Zoals de Qur’an vermeldt: “Zeg: ‘ik ben niet meer dan een mens zoals jullie. Mij wordt geopenbaard dat jullie god slechts één God is. Laat daarom degene, die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt, oprechte daden verrichten en bij de aanbidding van zijn Heer [Hem] niemand anders als gelijkwaardige toekennen.’” (Soera al Kahf 18:110)

Het is daarom duidelijk dat profeetschap niet behaald kan worden als resultaat van spirituele puurheid, intelligentie of logica, want de taak van profeetschap kan enkel bepaald worden door goddelijke wil. En Allah ﷻ weet het beste wie Hij als Zijn boodschappers moet aanstellen. Zoals de Qur’an het stelt: “Allah weet het beste wie Hij de functie van boodschapper geeft.” (Soera al An’aam 6:124)

 1. Ze zijn onfeilbaar in de zin dat ze geen fouten maken in het overbrengen van de boodschap van Allah aan de mensen en in het uitvoeren van hetgeen Allah aan hen heeft geopenbaard.
 2. Waarachtigheid: ze zijn waarachtig in woord en daad. Zoals de Qur’an zegt: “Dit is hetgeen de Barmhartige heeft aangekondigd, en de boodschappers hebben de waarheid gesproken.” (Soera Yaa Sien 36:52)
 3. Geduld en doorzettingsvermogen: zij riepen op tot de religie van Allah, brachten goed nieuws en waarschuwden de mensen. Zij werden blootgesteld aan verschillende vormen van tegenspoed en ontberingen, maar ze verdroegen dat allemaal zodat het woord van Allah kon zegevieren. Zoals de Qur’an zegt: “Wees dus geduldig, zoals de bezitters van vastberadenheid onder de boodschappers geduldig waren.” (Soera al Ahqaaf 46:35)

Tekenen en wonderen van de boodschappers

Allah ﷻ ondersteunde Zijn boodschappers met een aantal tekenen en wonderen om hun waarachtigheid en profeetschap te bewijzen.

Een wonder, of mu’jizah, is een buitengewone gebeurtenis in de fysieke wereld die alle bekende menselijke of natuurlijke krachten overtreft. Het wordt verricht door profeten, middels het gebod van Allah, en het is als het ware de geloofsbrief die bewijst dat zij boodschappers van Allah zijn.

Voorbeelden van wonderen zijn:

 • De staf van Mozes u die in een slang verandert
 • Jezus u die de mensen vertelt wat zij gegeten hebben en wat zijn in hun huizen hebben opgeslagen
 • Het splijten van de maan door de Profeet Mohammed r

Geloof van de moslim aangaande Jezus u

  1. Hij was een van de grootste boodschappers van Allah en een van degenen die hoog werd geacht. Hij is zelfs een van de boodschappers die Allah ﷻ beschrijft als degenen van ‘vastbeslotenheid,’ namelijk: Noah, Abraham, Mozes, Jezus – moge de vrede en zegening van Allah op hen allen rusten. Over deze profeten zegt de Qur’an: “En toen Wij met de profeten een verbond hebben gesloten, en met jou, met Noah, Abraham, Mozes en met Jezus de zoon van Maryam. Wij hebben met hen een hecht verbond gesloten.” (Soera al Ahzaab 33:7)
  2. Hij was slechts een mens zonder goddelijke eigenschappen die Allah ﷻ had gestuurd om de Kinderen van Israël te leiden en die Hij ondersteunde met een aantal wonderen. Zoals de Qur’an stelt: “Hij is niet anders dan een dienaar aan Wie Wij gunsten hebben verleend. En Wij hebben hem tot een voorbeeld voor de Kinderen van Israël gemaakt.” (Soera az Zukhruf 43:59) Hij heeft nooit zijn volk bevolen om hem en zijn moeder Maria als goden te nemen naast Allah. Hij heeft hen enkel gezegd om te doen wat Allah hem geboden heeft te zeggen: “Aanbid Allah, mijn Heer en jullie Heer.” (Soera al Maa’ida 5:117)

Moslims geloven dat Jezus u een van de grootste boodschappers van Allah was, dat hij geen enkele goddelijke eigenschap had en dat hij gedood noch gekruisigd was.

 1. Hij was de zoon van Maria, een kuise, vrome en waarachtige maagd, die zichzelf volledig had toegewijd aan de aanbidding van Allah. Ze beviel van Jezus nadat zij op wonderbaarlijke manier zwanger was geworden zonder een menselijke vader, zodat hij daarin leek op Adam, zoals de Qur’an zegt: “De gelijkenis van Jezus is bij Allah dezelfde als de gelijkenis van Adam. Hij [Allah] schiep hem uit aarde en zei: ‘wees’ en hij was.” (Soera Aal ‘Imraan 3:59)
 2. Er was geen profeet tussen hem en Mohammed r. Jezus u gaf zelfs het goede nieuws van de komst van de Profeet Mohammed u, zoals de Qur’an stelt: “En toen Jezus, de zoon van Maria, zei: ‘O kinderen van Israël! Ik ben de boodschapper van Allah naar jullie, als bevestiging van de Torah, die vóór mij was, en als verkondiger van het goede nieuws van een boodschapper die na mij komt, van wie de naam Ahmad is.’ En toen hij [Mohammed] tot hen met duidelijke bewijzen kwam, zeiden ze: ‘dit is duidelijk tovenarij.’” (Soera as Saff 61:6)
 3. We geloven in de wonderen die hij verrichte met toestemming van Allah, zoals zijn vermogen om de doden tot leven te brengen en zijn volk te vertellen wat zij gegeten hadden en wat zij opgeslagen hadden in hun huizen, allemaal met toestemming van Allah. Allah gaf hem het vermogen om zulke wonderen te verrichten om te bewijzen dat hij een echte profeet was die was gekomen met een goddelijke boodschap van zijn Heer.
 4. Iemand wordt niet beschouwd als ware gelovige tot hij gelooft dat Jezus u een dienaar en boodschapper van Allah ﷻ was en tot hij de valse uitspraken verwerpt die de joden over hem hebben gedaan en die Allah afwijst als onwaarheden. We moeten allemaal met kracht de christelijke leerstellingen over Jezus verwerpen. Zij zijn ver afgedwaald, waardoor zij hem en zijn moeder als goden nemen naast Allah, beweren dat hij de zoon van Allah was en de doctrine aanvaarden van de drie-eenheid waarin naar Allah verwezen wordt als ‘de derde van drie.’ Verheerlijkt is Hij en ver verheven boven hetgeen zij zeggen!
 5. Hij is gedood noch gekruisigd. Integendeel, hij werd door Allah opgewekt en meegenomen naar de hemel. Allah gaf Jezus’ uiterlijk aan iemand anders, waardoor iedereen dacht dat Jezus gekruisigd was. De Qur’an zegt hierover: “En omdat ze zeiden: ‘wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood.’ Maar zij hebben hem niet gedood, noch hebben zij hem [ten dode] gekruisigd, doch het werd hun als zodanig voorgehouden. En zij die hierover van mening verschillen, verkeren zeker in twijfel. Zij hebben daaromtrent geen kennis, doch volgen slechts een vermoeden, en zij hebben hem zeker niet gedood. Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs. Er is niemand onder de Mensen van het Boek die niet in hem gelooft vóór zijn dood. En op de dag der opstanding is hij getuige tegen hen.” (Soera al Nisaa’ 4:157-159)

Op deze manier beschermde Allah ﷻ hem en nam Hij hem op in de hemel. Hij zal uiteindelijk terugkeren op aarde tegen het einde van de wereld en heersen met de regelgeving van Mohammed r. Vervolgens zal hij sterven, begraven worden en opgewekt worden net als alle andere mensen. Zoals de Qur’an stelt: “Daaruit [uit de aarde]hebben Wij jullie geschapen en daarin doen Wij jullie terugkeren. Daaruit doen Wij jullie dan voor een tweede keer voortkomen.” (Soera Taa Haa 20:55)

Geloof in Mohammed r als Profeet en Boodschapper

 • We geloven dat Mohammed r de dienaar en boodschapper van Allah was, dat hij zonder uitzondering de meest uitmuntende mens was. Hij is het zegel der profeetschap zodat er geen verdere profeet na hem zal zijn. Hij heeft de aan hem opgedragen goddelijke boodschap in zijn geheel overgebracht, zijn profetische taken volbracht, de moslimgemeenschap van oprecht advies voorzien en bijgestaan, en zich sterk ingezet voor de zaak van Allah zo goed als hij maar kon.
 • We geloven wat hij gezegd heeft, gehoorzamen zijn geboden en vermijden de handelingen die hij ons verboden heeft en waar hij voor gewaarschuwd heeft. We dienen Allah te aanbidden volgens zijn leiding (soenna) en niemand dan hij als ons voorbeeld nemen. De Qur’an zegt: “Jullie hebben in de boodschapper van Allah een prachtig voorbeeld voor wie hoopt op Allah en de Laatste Dag en voor wie Allah vaak gedenkt.” (Soera al Ahzaab 33:21)
 • We dienen meer liefde te tonen aan de Profeet r dan aan onze eigen ouders, kinderen en zelfs meer dan aan de gehele mensheid. De Profeet r merkte eens op: “Niemand van jullie is een ware gelovige, tot hij meer van mij houdt dan van zijn ouders, zijn kinderen en van de gehele mensheid.” (Sahieh al Bukhari:15 en Sahieh Muslim: 44) Echter, ware liefde voor de Profeet r kan enkel gerealiseerd worden door zijn soenna te volgen. Sterker nog, waar geluk en complete leiding kunnen niet bereikt worden zonder hem te gehoorzamen. Zoals de Qur’an stelt: “Indien jullie hem gehoorzamen, worden jullie rechtgeleid. Op de boodschapper rust niets anders dan [de verantwoordelijkheid van] de duidelijke verkondiging.” (Soera an Noer 24:54)
 • We dienen alles te accepteren dat hij ons van de Almachtige Allah heeft gebracht, vast te houden aan zijn soenna en zijn leiding hoog te achten. Zoals de Qur’an vermeldt: “Maar nee, bij jouw Heer, zij geloven niet, totdat zij jou [Mohammed] tot rechtspreker maken over al hetgeen bij hen omstreden is, en [zij] bij zichzelf geen weerstand [benauwenis] aantreffen ten opzichte van jouw oordeel en zij zich geheel en al onderwerpen.” (Soera an Nisaa’ 4:65)
 • We dienen ongehoorzaamheid aan zijn geboden te vermijden, want ongehoorzaamheid leidt zeker tot beproevingen, misleiding en een zware bestraffing in het hiernamaals. Zoals de Qur’an stelt: “En laat degenen die zijn bevel niet opvolgen op hun hoede zijn, opdat een beproeving of een pijnlijke bestraffing hen niet treft.” (Soera an Noer 24:63)

Kenmerken van de boodschap van de Profeet Mohammed r

De boodschap van de Profeet Mohammed r kent een aantal kenmerken die het onderscheiden van voorgaande goddelijke boodschappen. Deze zijn:

 • Het was de laatste goddelijke boodschap. Zoals de Qur’an stelt: “Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten.” (Soera al Ahzaab 33:40)
 • Het hief alle voorgaande boodschappen en wetgevingen op, zodat er na de missie van Mohammed r buiten islam geen andere religie aanvaard wordt door Allah. En deze religie kan enkel beoefend worden door de leiding van de Profeet Mohammed r te volgen. Niemand zal toegelaten worden tot het paradijs zonder in zijn voetstappen te treden, omdat hij de nobelste van alle boodschappers van Allah is; omdat zijn gemeenschap (oemma) de beste gemeenschap is die is voortgebracht voor het welzijn van de mensheid; en omdat zijn wetgeving de meest uitgebreide is van alle goddelijke wetgeving. De Qur’an zegt: “En wie een andere religie dan islam zoekt, het zal van hem niet worden aanvaard, en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers.” (Soera Aal ‘Imraan 3:85) De Profeet r heeft ook gezegd: “Bij Degene in Wiens hand de ziel van Mohammed is, elke persoon uit een gemeenschap, hetzij jood of christen, die van mij hoort en sterft zonder te geloven in hetgeen waarmee ik gezonden ben, zal van de inwoners van de hel zijn.” (Sahieh Muslim: 153 en Musnad Ahmed: 8609)
 • Het is gezonden aan zowel de djinn als aan de mensen. De Qur’an benoemt enkele uitspraken van de djinn die islam aanvaardden: “O volk van ons! Geef gehoor aan degene die oproept tot Allah en geloof in Hem.” (Soera al Ahqaaf 46:31) De Qur’an zegt ook tegen Mohammed r: “En Wij hebben jou [o Mohammed] voor de gehele mensheid niet anders gezonden dan als een drager van goed nieuws en als een waarschuwer, maar de meeste mensen weten het niet.” (Soera Saba’ 34:28) In dit verband heeft de Profeet r gezegd: “Ik ben bevoordeeld over de andere profeten op zes manieren: ik ben begunstigd met compacte, begrijpelijke taal; ik word gesteund door angst [die Allah in de harten van mijn vijanden heeft geplaatst]; oorlogsbuit is voor mij toegestaan; de gehele aarde is voor mij een manier van rituele reiniging en een plaats van aanbidding; ik ben gezonden aan de gehele mensheid; en de lijn van de profeten eindigt met mij.” (Sahieh al Bukhari: 2185 en Sahieh Muslim: 523)

De voordelen van geloof in de boodschappers van Allah

Het geloof in de boodschappers van Allah kent een aantal voordelen, zoals de volgende:

 1. Bewustzijn van de zorg van Allah voor Zijn dienaren, omdat Hij boodschappers aan hen heeft gezonden om hen te leiden naar het rechte pad en om hen te laten zien hoe zij Allah dienen te aanbidden. Het menselijk verstand kan dit zeker niet alleen. Allah ﷻ spreekt de Profeet Mohammed r aan in de Qur’an: “Wij hebben jou [Mohammed] slechts gezonden bij wijze van genade voor de werelden.” (Soera al Anbiyaa’21:107)

 2. Dankbaarheid betuigen aan Allah voor deze grote zegening.

 3. Liefde betuigen aan de boodschappers van Allah, hen hoogachten en prijzen op de juiste manier omdat zij de boodschap van Allah overbrachten aan hun mensen en hen voorzagen van goed advies en bijstand.

 4. De leiding in de boodschap volgen die de boodschappers van Allah hebben gebracht: om alleen Allah te aanbidden zonder Hem enige partners toe te kennen in aanbidding en om vast te houden aan de voorschriften van Zijn boodschap. Dit zal gelukzaligheid brengen aan de gelovigen, zowel in dit leven als in het leven dat nog gaat komen. De Qur’an zegt: “Een ieder die Mijn richtlijnen volgt zal niet afdwalen of ongelukkig worden. Maar wie zich van het gedenken van Mij afwendt, zal in benarde omstandigheden leven.” (Soera Taa Haa 20:123-124)

De Al Aqsamoskee ligt naast de Rotskoepelmoskee (rechts op de foto, met de gouden koepel) in het centrum van Jeruzalem en wordt door moslims zeer hoog geacht.