Geloof in het Lot

Wat betekent geloof in het Lot?

Dit betekent de vaste overtuiging dat alles, goed en kwaad, gebeurt met de wil van Allah, Die doet wat Hij wenst. Niets kan gebeuren zonder Zijn wil en in de hemelen en op de aarde ontsnapt zelfs iets met het gewicht van een atoom niet aan Zijn kennis. Echter, Hij heeft zijn dienaren geboden om bepaalde handelingen te verrichten en Hij heeft hun verboden om bepaalde andere handelingen te verrichten, waarbij Hij hun vrije wil heeft geschonken om te doen wat zij willen, zonder gedwongen te worden om iets tegen hun wil te doen. Hij heeft hen geschapen maar ook hun vermogen om dingen te doen. Hij leidt wie Hij wil met Zijn genade en misleidt wie Hij wil in Zijn absolute wijsheid. Hij zal niet bevraagd worden over hetgeen Hij doet, maar de mensen zullen wel bevraagd worden over hetgeen zij doen.

Geloof in het Lot is één van de pilaren van geloof (Imaan). Toen de Profeet r eens over geloof werd gevraagd, zei hij: “Dat is om te geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, de Laatste Dag en om te geloven in het Lot, het goede en het slechte ervan.” (Sahieh Muslim: 8)

Wat omvat geloof in het Lot?

Geloof in het Lot omvat het volgende:

  • Geloof dat Allah ﷻ alles weet en dat Hij alles al wist van Zijn schepping voor Hij haar tot stand bracht. Zijn voorkennis omvat hun voorzieningen, hun toegewezen tijd van leven, hun woorden en daden, al hun handelingen, wat ze verbergen en kenbaar maken, degenen die tot het paradijs worden toegelaten en ook degenen die naar het hellevuur zullen worden gezonden. De Qur’an zegt: “Hij is Allah, buiten Wie er geen god is, de Kenner van het verborgene en het waarneembare. Hij is de Barmhartige, de Genadevolle.” (Soera al Hashr 59:22)
  • Geloof dat Hij alles heeft vastgelegd dat zal bestaan volgens Zijn voorafgaande kennis in het Welbewaarde Tablet (het Boek der Bepalingen). Zoals de Qur’an stelt: “Geen enkele ramp treft de aarde, of treft jullie zelf, of zij is opgetekend in een boek voordat Wij haar tot stand brengen.” (Soera al Hadied 57:22) De Profeet r heeft in dit verband ook gezegd: “Allah legde 50.000 jaar voordat Hij de hemelen en de aarde creëerde, de omvang van alle zaken vast met betrekking tot de schepping.” (Sahieh Muslim: 2653)
  • Geloof dat de wil van Allah absoluut is en niet dwars gezeten of betwist kan worden door welke macht dan ook. Alles vindt daarentegen plaats zoals Hij dat wil. Wat Hij wil vindt zeker plaats en wat Hij niet wil kan onmogelijk plaats vinden. De Qur’an zegt: “En jullie kunnen niets wensen tenzij Allah, de Heer der werelden, dat wenst.” (Soera at Takwier 81:29)
  • Geloof dat Allah ﷻ de oorsprong van alles is; dat Hij de enige Schepper is naast Wie er geen andere schepper is; dat alles dat bestaat geschapen is door Hem en dat Hij macht heeft over alle dingen. Zoals de Qur’an stelt: “Hij heeft alles geschapen en er de juiste maat voor vastgesteld.” (Soera al Foerqaan 25:2)

De mens bezit vrije wil, keuzevrijheid en het vermogen om te doen wat hij wil

We hebben hem op het pad geleid. Het is aan hem om dankbaar of ondankbaar te zijn.” (Soera al Insaan 76:3)

Geloof in het lot houdt op geen enkele manier in dat de mens geen vrije wil heeft of geen keuzevrijheid heeft in zijn handelingen. Dit kan bewezen worden met islamitische teksten maar ook door concreet bewijs uit de materiële wereld.

De Qur’an zegt: “Dat is de ware Dag. Voor wie dat wenst, laat hem het pad naar zijn Heer nemen.” (Soera an Naba’ 78:39)

Over het vermogen van de mens om te doen zoals hij wenst, zegt de Qur’an: “Allah belast niemand met verantwoordelijkheden die buiten zijn draagkracht liggen. Alles wat hij [goed] doet is in zijn eigen voordeel. Alles wat hij [slecht] doet is in zijn eigen nadeel.” (Soera al Baqara 2:286)

Wanneer we kijken naar concreet bewijs in de materiële wereld, dan beseft elke mens dat hij vrije wil heeft en de mogelijkheid om te doen wat hij wil. Hiermee kan hij kiezen tussen verschillende zaken. Hij kan sommige dingen bewust vrijwillig doen, zoals lopen, maar hij kan sommige dingen onmogelijk bewust zelf doen, zoals rillen of plotseling vallen. Ten slotte kunnen we zeggen dat de wil en het vermogen van de mens slechts kunnen volgen na de wil en het vermogen van Allah de Almachtige. Zoals de Qur’an stelt: “Dit is niet meer dan een vermaning voor de werelden, voor degenen van jullie die het rechte pad wensen te bewandelen. En jullie kunnen niet iets wensen tenzij Allah, de Heer der werelden, dat wenst.” (Soera at Takwier 81:27-29)

Het gebruik van het Lot als excuus om te zondigen

Het volgen van religieuze verplichtingen, het gehoorzamen aan religieuze geboden en het vermijden van goddelijke verboden, zijn afhankelijk van de vrije wil van de mens en zijn vermogen om te kiezen wat hij wil. Naar aanleiding daarvan zullen de rechtschapenen worden beloond vanwege hun keuze voor het pad van rechtschapenheid en zullen de kwaadwillenden worden gestraft vanwege hun keuze voor het pad van het kwaad.

Allah de Almachtige I legt ons geen verplichtingen op die boven ons vermogen liggen en Hij wil niet dat een van ons zijn religieuze plichten verwaarloost door het Lot als excuus te gebruiken.

Daarnaast heeft Allah ons begiftigd met vrije wil en keuzevrijheid en ons duidelijk het pad van rechtschapenheid en het pad van het kwaad laten zien. Wanneer we Allah ongehoorzaam zijn, komt zulke ongehoorzaamheid enkel van onszelf en van onze eigen keuzes. Daarom zullen wij de consequenties van onze keuzes zelf moeten dragen.

Voordelen van geloof in het Lot

Geloof in het Lot brengt talrijke voordelen in het leven van de mens, waaronder de volgende:

  1. Het is een van de beste stimulansen in dit leven om te handelen op een manier die Allah tevreden stelt. De gelovigen zijn bevolen om zo goed mogelijk te doen wat zij kunnen doen en hierbij te vertrouwen op Allah I. Zij geloven dat wat zij doen onmogelijk enig resultaat kan hebben zonder de wil van Allah, omdat Allah de schepper van oorzaak en gevolg is. De Profeet r zei eens: “Koester dat wat jou baat [in het hiernamaals], zoek de hulp van Allah en wees niet bedroefd. Als er iets onplezierigs met jou gebeurt, zeg dan niet: ‘als ik het zus of zo had gedaan zou, zou er dit of dat anders zijn gebeurd.’ Zeg liever: ‘qadaroellaahie wa maa shaa’a fa’ala (Deze lotsbepaling is van Allah en Hij doet wat Hij wil.)’ want het woord ‘als’ begint het werk van de Duivel.” (Sahieh Muslim: 2664)

  2. Geloof in het Lot moedigt de mens aan om zichzelf op waarde te schatten en hij probeert hiermee verwaandheid en arrogantie tegen te gaan, want hij weet dat hij niet weet wat voor hem bepaald is. Dit zorgt ervoor dat hij zijn zwakte beseft en ook zijn behoefte aan Allah ﷻ kan toegeven, waardoor hij zich constant tot Hem wendt. In het algemeen wordt de mens verwaand wanneer hem iets goeds overkomt en wordt hij verdrietig en teneergeslagen wanneer hem iets slechts overkomt. Alleen geloof in het Lot zal de mens beschermen tegen gevoelens van arrogantie in tijden van gemak en tegen gevoelens van terneergeslagenheid in tijden van moeilijkheden, want hij weet dat alles gebeurt volgens de bepaling van Allah en Zijn voorkennis.

  3. Geloof in het Lot helpt om de zonde van jaloezie te overwinnen. Een ware gelovige benijdt mensen niet vanwege de gunsten die Allah hun geschonken heeft, want hij weet dat het Allah ﷻ is die hun deze gunsten in de eerste plaats heeft geschonken en dat het benijden van anderen neerkomt op bezwaar maken tegen de lotsbepaling van Allah.

  4. Het vervult het hart van de gelovige met moed en versterkt zijn standvastigheid oog in oog met beproevingen, want hij weet dat zijn wereldse voorzieningen en zijn toegewezen tijd reeds bepaald zijn door Allah ﷻ en dat niets met hem zal gebeuren behalve wat Allah voor hem bepaald heeft.

  5. Het vervult hem van de talrijke realiteiten van geloof. De consequentie hiervan is dat hij continu de ondersteuning van Allah zoekt en zijn vertrouwen plaatst in Allah nadat hij heeft gedaan wat van hem verlangd werd. Het toont zijn continue behoefte aan Allah, van Wie hij de steun verkrijgt om op het rechte pad te blijven

  6. Het stelt hem gerust en vervult zijn hart van vrede en tevredenheid, want hij weet dat wat aan hem voorbij ging, nooit met hem zou gebeuren; en dat wat met hem gebeurde nooit aan hem voorbij zou gaan.