De status van de familie in islam

De zorg die islam heeft voor het welzijn van de familie kan in de volgende punten worden samengevat:

 1. Islam benadrukt het principe dat trouwen de manier is om een familie te vormen. Het beschouwt het huwelijk als één van de meest verdienstelijke daden en als een gebruik van de profeten en boodschappers van Allah. De Profeet r zei in dit verband: “Soms vast ik en soms niet; ik verricht het nachtgebed en soms slaap ik; en ik huw vrouwen. Daarom: degenen die mijn voorbeeld niet volgen, behoren niet tot mijn ware volgelingen.” (Sahieh Al Bukhari: 4776 en Sahieh Muslim: 1401)
 • Onder de ontelbare en grootste zegeningen die Allah I ons geschonken heeft, zijn de liefde en genegenheid die Hij tussen echtgenoten heeft geplaatst: “En tot Zijn tekenen behoort dat Hij uit jullie midden echtgenotes voor jullie heeft geschapen, opdat jullie [gemoeds-]rust bij hen vinden. Hij heeft liefde en barmhartigheid tussen jullie aangebracht.” (Soera Ar Roem 30:21)
 • Islam gebiedt haar volgelingen om te trouwen en om trouwen eenvoudig te maken voor degenen die hun kuisheid willen bewaken. Zoals de Profeet r zei: “Er zijn drie mensen die Allah zeker zal helpen.” Onder deze drie noemde hij “iemand die wil trouwen om zijn kuisheid te bewaken.” (Sunan At Tirmidhi: 1655)
 • Het gebiedt ook aan jonge mannen om te trouwen, omdat trouwen de juiste handelswijze is om hen te helpen om hun seksuele driften te beheersen en om gemoedsrust te vinden bij hun echtgenotes.
 1. Islam toont respect aan elk familielid, zowel aan mannen als aan vrouwen.

Islam heeft aan ouders de zware taak gegeven om hun kinderen op te voeden. ‘Abdullah Ibn ‘Umar y overleverde dat hij de Profeet r hoorde zeggen: “Ieder van jullie is een voogd, verantwoordelijk voor degene die hij onder zijn hoede heeft. De heerser is een voogd over zijn onderdanen en hij is verantwoordelijk voor hen; een man is een voogd over zijn familie en er verantwoordelijk voor; een vrouw is voogd over het thuis van de man en er verantwoordelijk voor; en een dienaar is een voogd over het bezit van zijn meester en er verantwoordelijk voor.” (Sahieh Al Bukhari: 2416 en Sahieh Muslim: 1829)

 1. Islam moedigt kinderen aan om hun ouders te eren en schrijft hen voor om respect aan hen te betuigen, hen te waarderen, voor hen te zorgen en hen te gehoorzamen tot hun dood.

Ongeacht hoe oud kinderen zijn, ze zijn nog steeds verplicht om hun ouders te gehoorzamen en hen vriendelijkheid te tonen. De Qur’an beschouwt gehoorzaamheid aan de ouders als een verdienstelijke daad van aanbidding en waarschuwt de gelovigen ertegen om grof tegen hun ouders te zijn, al is het maar door zonder respect tegen hen te praten: “Jouw Heer heeft voorgeschreven om niemand anders te aanbidden dan Hij en goedheid te betrachten tegenover de ouders. Indien één van hen of beiden bij jou een hoge leeftijd bereiken, zeg dan nooit ‘foei’ tegen hen, berisp hen niet en spreek tot hen op een vriendelijke manier.” (Soera al Israa’ 17:23)

 1. Islam gebiedt ouders om de rechten van hun kinderen te waarborgen, moedigt hen aan om op gelijke wijze geld uit te geven aan hen en om hen rechtvaardig te behandelen in alle klaarblijkelijke gevallen.
 2. Islam schrijft haar volgelingen voor dat zij de familiebanden onderhouden door in contact te blijven met de familieleden van de kant van beide ouders en door hen vriendelijk te bejegenen.

Deze familieleden omvatten tantes en ooms van vaders en moeders kant en hun kinderen. Islam beschouwt het onderhouden van de familiebanden als een van de meest aanbevolen daden, waarschuwt ertegen om dergelijke banden te verbreken en beschouwt het als een grote zonde. De Profeet r zei: “Degene die de familiebanden verbreekt zal het paradijs niet binnengaan.” (Sahieh Al Bukhari: 5638 en Sahieh Muslim: 2556)

De status van de vrouw in islam

Islam heeft vrouwen geëerd en hen bevrijd van dienstbaarheid en onderwerping aan mannen. Het heeft hen er ook van bevrijd een goedkoop handelsartikel te zijn zonder enige mate van respect of eer. Voorbeelden van de mate van respect die islam aan de vrouw toont omvatten de volgende zaken:

 • Islam schenkt vrouwen het recht om te erven en wijst hen daarbij een billijk aandeel toe naast mannen. Dit aandeel verandert met wisselende omstandigheden, afhankelijk van hun relatie met anderen en de financiële verantwoordelijkheden die zij dragen. Terwijl mannen als religieuze plicht hun familie moeten onderhouden, zijn vrouwen nog niet verplicht om een stuiver bij te dragen.
 • Het vestigt totale billijkheid tussen mannen en vrouwen bij verschillende zaken, waaronder financiële transacties. Zoals de Profeet r zei:”Vrouwen zijn de tweelinghelften van mannen.” (Sunan Abu Dawud: 236)
 • Het geeft hen het recht om hun echtgenoot te kiezen en geeft hen een groot deel van de verantwoordelijkheid om kinderen op te voeden. Zoals de Profeet r zei: “een vrouw is voogd over het thuis van de man en er verantwoordelijk voor.” (Sahieh al Bukhari: 853 en Sahieh Muslim: 1829)
 • Het geeft hen het recht om hun meisjesnaam te behouden. In islam, verandert een vrouw haar achternaam niet in de achternaam van haar man wanneer ze trouwt, zoals gebruikelijk is in veel plekken op de wereld. Zij behoudt daarentegen haar meisjesnaam en behoudt dus haar onafhankelijke persoonlijkheid.
 • Islam maakt het de plicht van de man om geld uit te geven aan die vrouwen die recht hebben op zijn ondersteuning, zoals zijn vrouw, moeder en dochters, zonder hen ook maar op de minste manier aan zijn gunsten te herinneren.
 • Islam benadrukt het belang om zwakke en behoeftige vrouwen te helpen, zelfs als ze geen familie zijn. Het moedigt haar volgers aan om zich bezig te houden met een dergelijke nobele daad en beschouwt het als een van de verdienstelijke daden in het aanzicht van Allah. De Profeet r heeft gezegd: “Degene die zorgt voor een weduwe of voor een arm persoon is als de strijder die vecht omwille van Allah, of als degene die zonder laksheid de hele nacht gebeden verricht en die continu vast zonder zijn vasten te verbreken.” (Sahieh Al Bukhari: 5661 en Sahieh Muslim: 2982)

Islam schrijft voor dat moslims zorgen voor de volgende vrouwen:

De moeder: Abu Hurayrah t overleverde dat een man eens aan de Profeet r vroeg: “Aan wie zou ik de meeste vriendelijkheid moeten betuigen?” “Aan je moeder,” antwoordde hij r. De man zei: “En daarna?” De Profeet r zei [weer]: “Aan je moeder.” De man vroeg verder: “En daarna?” De Profeet r antwoordde: “Aan je moeder.” De man vroeg weer: “En daarna?” De Profeet r zei: “Daarna aan je vader.” (Sahieh Al Bukhari: 5626 en Sahieh Muslim: 2548)

De dochter: ‘Uqbah ibn ‘Aamir t overleverde dat hij de Boodschapper van Allah r hoorde zeggen: “Wie drie dochters heeft en geduldig met hen blijft, hen voorziet en hen kleedt met zijn geld, zij zullen voor hem een schild tegen het hellevuur zijn op de Dag der Wederopstanding.” (Sunan Ibn Maajah: 3669)

De vrouw: Aisha ~ overleverde dat de Boodschapper van Allah r zei: “De beste van jullie zijn degenen die het best zijn voor jullie vrouwen en ik ben van jullie de beste voor mijn vrouwen.” (Sunan At Tirmidhi: 3895)

Islam beschouwt de relatie tussen man en vrouw als complementair, waarbij elk de gebreken van de ander verhelpt in de bouw van een moslimmaatschappij.


Geen plaats voor een strijd tussen de seksen


De strijd tussen mannen en vrouwen eindigde met mannen die de macht kregen over vrouwen, zoals in sommige pre-islamitische samenlevingen, of met vrouwen die in opstand kwamen tegen hun aangeboren, natuurlijke aanleg, zoals in sommige andere, niet-moslim samenlevingen die de wetten van Allah hebben verworpen.

Dit gebeurde slechts als gevolg van het verwerpen van de leiding van Allah. Zoals de Qur’an stelt: “En begeer niet datgene, waarmee Allah sommigen van jullie bevoorrecht boven anderen heeft. Voor de mannen is er een aandeel in hetgeen zij hebben verdiend en voor de vrouwen is er een aandeel in hetgeen zij hebben verdiend. En vraag Allah van Zijn gunst.” (Soera an Nisaa’ 4:32) Islam heeft man en vrouw beiden geëerd en aan hen beiden onderscheidende kenmerken en rollen toegewezen, waarmee ze kunnen streven naar de beloning van Allah en Zijn tevredenheid kunnen verkrijgen. Islam geeft geen voorkeur aan een van beide seksen, maar richt zich er daarentegen op om het welzijn te bevorderen van het individu in het algemeen en van de maatschappij als geheel.

Er is in islam daarom niet zoiets als een strijd tussen de seksen. Er is geen reden voor heftige rivaliteit in wereldse bezigheden, noch is het noodzakelijk om een van beiden aan te vallen in een poging om hen te kleineren, schaden, bekritiseren of hen op fouten te betrappen.

Je zult er tevergeefs naar zoeken want deze visie bevat een misconceptie over hoe islam kijkt naar de aan man en vrouw toegekende rollen. In islam heeft elk van hen een aandeel volgens wat zij hebben verdiend op materieel en spiritueel vlak. In plaats van elkaar te benijden, dienen zij Allah te vragen om hen meer van Zijn voorzieningen te schenken door toegestaan werk en gebed.