Het huwelijk in islam

Het huwelijk wordt in islam benadrukt als één van de sterkste relaties en het wordt beschouwd en aangemoedigd als een gebruik van de profeten. (Zie blz. 202)

Islam hecht omtrent het huwelijk zoveel waarde aan regelgeving, etiquette en de rechten van echtgenoten, dat het op die manier stabiliteit en continuïteit van het huwelijk garandeert. Zo creëert het een succesvolle familie waarbinnen kinderen kunnen worden grootgebracht met psychologische stabiliteit, met inachtneming van vroomheid en morele integriteit, om zo uiteindelijk uit te blinken op diverse vlakken in het leven.

 

Deze regelgeving omvat de volgende zaken:

Islam heeft verschillende voorwaarden verbonden aan de geldigheid van een huwelijkscontract. Die zijn als volgt:

Voorwaarden die islam bepaalt ten aanzien van de echtgenote:

 1. De echtgenote dient gelovig moslim, christen of jood te zijn. Echter, islam moedigt moslimmannen aan om goede en vrome moslimvrouwen te kiezen omdat een belijdend moslimvrouw een goede moeder zal zijn, die haar kinderen de best mogelijke opvoeding zal geven en die haar echtgenoot zal helpen om zich vast te houden aan de leerstellingen van islam. Zoals de Profeet r zei: “Huw een vrome moslimvrouw en je zult succesvol zijn.” (Sahieh Al Bukhari: 4802 en Sahieh Muslim: 1466)
 2. Het dient een kuise vrouw te zijn, omdat het verboden is om te trouwen met een vrouw die bekend staat om haar wulpsheid en onzedelijkheid. Zoals de Qur’an stelt: “En eveneens [toegestaan om mee te huwen zijn] kuise vrouwen uit het midden van de gelovigen en kuise vrouwen uit het midden van degenen aan wie vóór jullie het Boek is gegeven.” (Soera Al Maa’ida 5: 5)
 3. Ze dient niet van de categorie vrouwen te zijn met wie hij op geen enkel moment in zijn leven mag trouwen (mahram) (zie blz. 206), noch mag hij op hetzelfde moment getrouwd zijn met twee zusters of met een vrouw en haar tante.

Voorwaarden die islam stelt ten aanzien van de echtgenoot:

De echtgenoot dient moslim te zijn. Het is een moslimvrouw niet toegestaan om te trouwen met een man die geen moslim is, ongeacht wat voor religie hij heeft, ongeacht of hij van de Mensen van het Boek is (joden en christenen) of niet. Islam benadrukt dat een man geaccepteerd dient te worden als hij voldoet aan twee voorwaarden:

 • Hij houdt zich aan de religie
 • Hij bezit een goed karakter

De Profeet r zei: “Als een man van wie de religie en het karakter je tevreden stellen, vraagt om de hand van je dochter, dan ga je akkoord met zijn verzoek.” (Sunan At Tirmidhi: 1084 en Sunan Ibn Maajah: 1967)

De rechten en plichten van de echtgenoten

Allah ﷻ heeft man en vrouw bepaalde rechten gegeven en het noodzakelijk voor hen gemaakt om hun plichten na te komen. Hij I moedigt hen aan om zich bezig te houden met alles dat het getrouwde leven versterkt en behoudt. Ze zijn beiden verantwoordelijk voor het welzijn van de familie en geen van beiden kan van de ander eisen wat buiten hun vermogen ligt. Zoals de Qur’an stelt: “Vrouwen hebben rechten zoals de mannen over hen hebben, op basis van hetgeen rechtvaardig is.” (Soera al Baqara 2: 228) Daarom zijn tolerantie en vriendelijkheid vereist om een welvarend leven te creëren en een sterke familie te vormen.

De Rechten van de vrouw

 1. Onderhoud en onderkomen
 • Het onderhoud van de vrouw houdt in: haar onvervreemdbare recht op eten, drinken, kleding, algemene zorg en een geschikt huis, zelfs als zij zelf rijk is.
 • Hoe wordt het bedrag van onderhoud berekend? De man dient genoeg uit te geven aan zijn vrouw in overeenstemming met zijn vermogen, zonder buitensporigheid of zuinigheid. Zoals de Qur’an stelt: “Laat hem die in ruime mate over middelen beschikt dienovereenkomstig bijdragen en laat hem die in beperkte mate over middelen beschikt, bijdragen van hetgeen waarvan Allah hem heeft voorzien. Allah belast geen enkel mens met meer dan Hij hem heeft gegeven.” (Soera At Talaaq 65:7)
 • Hij dient het geld in vriendelijkheid aan haar uit te geven, zonder ooit de suggestie te wekken dat hij haar een gunst bewijst of haar op wat voor manier dan ook te vernederen. Dit onderhoud is namelijk geen gunst maar een plicht die hij op vriendelijke wijze naar zijn vrouw toe moet vervullen, zoals de Qur’an hem duidelijk aanspoort te doen.
 • Als een moslimman zijn plicht vervult om zijn vrouw en kinderen te ondersteunen, zal hij overvloedig beloond worden door Allah. Zoals de Profeet r zei: “Als een man [geld] uitgeeft aan zijn familie, in de verwachting van de beloning van Allah in het hiernamaals, zal deze daad geteld worden als een daad van liefdadigheid.” (Sahieh al Bukhari: 4776 en Sahieh Muslim: 1401). Hij zei ook: “Je zult beloond worden voor alles wat je uitgeeft omwille van Allah, zelfs als het een kruimeltje brood is die je in de mond van je vrouw stopt.” (Sahieh al Bukhari: 56 en Sahieh Muslim: 1628) Degenen die dit weigeren of die hun plicht verwaarlozen om geld uit te geven voor hun familie ondanks dat ze hiertoe in staat zijn, begaan met hun nalatigheid een verschrikkelijke zonde. Zoals de Profeet r zei: “Een man die degenen verwaarloost die onder zijn hoede zijn, zou zeker een zonde begaan.” (Sunan Abu Dawud: 1692)
 1. Vriendelijk met hen samenleven

Dit betekent dat je in woord en daad altijd vriendelijkheid, mildheid en goede manieren betuigt en dat je toevallige gebreken en nalatigheid verduurt. Zoals de Qur’an stelt: “En blijf met hen op een beschaafde manier omgaan. Indien jullie een afkeer van hen hebben, kan het zijn dat jullie afkerig zijn van iets, waar Allah juist veel goeds in heeft gelegd.” (Soera an Nisaa’ 4:19)

De Profeet r zei: “De gelovigen die een perfect geloof hebben zijn degenen met het beste karakter, en de beste van hen zijn degenen die hun vrouw het best behandelen.” (Sunan At Tirmidhi: 1162)

“De gelovigen die een perfect geloof hebben zijn degenen met het beste karakter, en de besten van jullie zijn degenen die hun vrouw het best behandelen.” (Sunan At Tirmidhi: 2612 en Musnad Ahmed: 24677)

“De besten van jullie zijn het vriendelijkst tegen hun vrouw, en ik ben degene van jullie die het vriendelijkst is tegen zijn vrouwen.” (Sunan At Tirmidhi: 3895)

Een metgezel van de Profeet r vroeg hem eens: “Boodschapper van Allah, wat is het recht dat de vrouw over één van ons heeft?” Hij r zei: “Haar van eten te voorzien als je jezelf van eten voorziet; haar van kleding voorzien als je jezelf van kleding voorziet; haar niet met de vlakke hand in het gezicht te slaan, haar niet te beschimpen en jezelf niet van haar af te zonderen behalve in het huis.” (Sunan Abu Dawud: 2142)

 1. Geduld en verdraagzaamheid

Een man dient de aard van de vrouw in aanmerking te nemen, want die is duidelijk anders dan die van de man. Hij dient het leven van alle kanten te bekijken en zowel de voordelen als de nadelen van zijn vrouw in ogenschouw te nemen, want niemand is zonder gebreken. Beiden echtgenoten dienen geduld te betrachten en rekening te houden met de positieve kanten van elkaars persoonlijkheid. Zoals de Qur’an stelt: “En vergeet elkaars goede eigenschappen niet.” (Soera al Baqara 2:237) De Profeet r zei ook in dit verband: “Een gelovige dient geen wrok te koesteren tegen een gelovige vrouw. Als hij afkerig is van één van haar eigenschappen, zal een andere hem zeker bevallen.” (Sahieh Muslim: 1469)

De Profeet r spoort mannen aan om hun vrouw met vriendelijkheid te behandelen en wijst hen erop dat de emotionele en psychologische aard van vrouwen anders is dan die van mannen. Zulke verschillen tussen mannen en vrouwen zijn zelfs complementair van aard en zouden in geen geval moeten leiden tot onmin of uiteindelijke scheiding. De Profeet r zei: “Behandel vrouwen goed en met vriendelijkheid, want de vrouw was geschapen uit een rib. Daarom kun je haar niet recht maken op je eigen manier. Als je blij met haar wilt zijn, dan zul je blij moeten zijn met haar en haar gebogen vorm. Als je haar probeert recht te maken, zul je haar breken; en haar breken is van haar scheiden.” (Sahieh al Bukhari: 3153 en Sahieh Muslim: 1468)

 1. De nacht doorbrengen met de vrouw

Het is aanbevolen voor de man om de nacht met zijn vrouw door te brengen en dit minstens om de vier dagen te doen. Wanneer er sprake is van polygamie dan dient hij tussen de vrouwen ook een gelijke verdeling van nachten in acht te nemen.

 1. Haar verdedigen en haar eer vertegenwoordigen

Als een man met een vrouw trouwt, wordt zij zijn ‘eer’ en deze dient hij hardnekkig te verdedigen, zelfs als het zijn leven kost terwijl hij dit doet. Zoals de Profeet r zei: “Degene die sterft terwijl hij de eer van zijn vrouw verdedigt is een martelaar.” (Sunan At Tirmidhi: 1421 en Sunan Abu Dawud: 4772)

 1. Niet elkaars (slaapkamer-)geheimen onthullen

De man dient niet met anderen te praten over de eigenaardigheden of slaapkamergeheimen van zijn vrouw. De Profeet r zei: “De ergste persoon ten aanzien van Allah op de Dag des Oordeels, is de man van het koppel dat een intieme relatie heeft, die hun slaapkamergeheimen aan andere mensen vertelt.” (Sahieh Muslim: 1437)

 1. Haar niet agressief of vijandig bejegenen

Om huwelijksproblemen op te lossen heeft islam een aantal regels vastgelegd, waaronder de volgende:

 • Problemen kunnen worden opgelost met constructieve dialoog en wijsheid, zodat fouten kunnen worden gecorrigeerd.
 • Wanneer er sprake is van rebellie, gebrekkige loyaliteit of slecht gedrag, dan mag de man stoppen met praten met zijn vrouw, maar niet meer dan drie dagen; als dit niet lijkt te werken, mag hij haar tijdelijk alleen laten in bed of afstand doen van de gebruikelijke seksuele intimiteit, zonder het huis te verlaten.
 • Aisha ~ overleverde: “De boodschapper van Allah r sloeg nooit iets met zijn hand, behalve wanneer hij streed op het pad van Allah, noch sloeg hij ooit een bediende of een vrouw.” (Sahieh Muslim: 2328)
 1. Haar onderwijzen en adviseren

De man dient zijn familie te bevelen om goed te handelen en hen te verbieden om onjuist te handelen. Hij dient zich in te spannen om hen te helpen om het pad te volgen dat naar het paradijs leidt en om de paden te voorkomen die naar het hellevuur leiden. Hij dient hen te onderwijzen met voorschrift en voorbeeld door zelf te handelen naar de geboden van Allah en door de zaken die Hij verboden heeft te vermijden. De vrouw dient ook haar man van advies te voorzien, hem naar het rechte pad te leiden en met hem te overleggen hoe zij het beste hun kinderen kunnen opvoeden. Zoals de Qur’an stelt: “O jullie die geloven, behoed julliezelf en jullie gezinsleden voor een vuur, waarvan mensen en stenen de brandstof vormen.” (Soera at Tahriem 66:6) De Profeet r zei in dit verband ook: “Ieder van jullie is een voogd, verantwoordelijk voor degenen onder zijn hoede.” (Sahieh al Bukhari: 2416 en Sahieh Muslim: 1829)

 1. De voorwaarden nakomen die zijn vrouw heeft bepaald

De vrouw kan tijdens het vastleggen van de huwelijksovereenkomst voorwaarden toevoegen, zoals het hebben van een bepaald onderkomen of bepaalde uitgaven. Als de man hiermee akkoord gaat, dan dient hij aan deze voorwaarden te voldoen, want de huwelijksovereenkomst is één van de meest plechtige overeenkomsten en verplichtingen. De Profeet r zei: “Van alle voorwaarden die je moet vervullen, hebben de voorwaarden die het voor jou toegestaan maken om seksuele omgang te hebben (d.w.z. de huwelijksovereenkomst) het grootste recht om vervuld te worden.” (Sahieh al Bukhari: 4856 en Sahieh Muslim: 1418)

De rechten van de man

 1. De rechten van de man

Allah ﷻ heeft de man de leiding gegeven over de vrouw omdat hij verantwoordelijk is voor hun onderhoud, leiding en zorg en vanwege de eigenschappen waarmee Hij hen beiden begunstigd heeft en ook vanwege het geld dat zij uitgeven om elkaar te ondersteunen. Zoals de Qur’an stelt: “Mannen zijn toezichthouders over de vrouwen betreffende datgene waarmee Allah de ene boven de andere heeft bevoorrecht en met hetgeen zij van hun bezittingen hebben besteed.” (Soera an Nisaa’ 4:34)

 1. Attent zijn op zijn seksuele behoeften

Een moslimvrouw dient attent te zijn op de seksuele behoeften van haar man en het is aanbevolen dat zij zich mooi maakt voor hem. Als zij weigert in te gaan op zijn toegestane seksuele avances, dan begaat zij een gruwelijke zonde, tenzij er een legitiem excuus is, zoals bijvoorbeeld menstruatie, het inhalen van een verplichte vastendag of vanwege ziekte.

De Profeet r zei: “Als een man zijn vrouw naar bed roept, zij weigert en hij vervolgens een nacht boos op haar blijft, dan zullen de engelen doorgaan met haar vervloeken tot in de ochtend.” (Sahieh al Bukhari: 3065 en Sahieh Muslim: 1436)

 1. Mensen die hem niet aanstaan, niet toelaten in zijn huis

Dit is zijn recht en zij moet dit respecteren.

De Profeet r zei: “Het is niet toegestaan voor een vrouw om vrijwillig te vasten zonder de toestemming van haar man, noch is het toegestaan voor haar om iemand zijn huis binnen te laten gaan zonder zijn toestemming.” (Sahieh Al Bukhari: 4899)

 1. Het huis niet verlaten zonder zijn toestemming

Één van de rechten van de man is dat het de vrouw niet is toegestaan om het huis te verlaten zonder zijn toestemming, of ze nu vanwege een persoonlijke of algemene behoefte wil gaan.

 1. Dienstbaarheid

Het is aanbevolen voor een vrouw om haar man te dienen in vriendelijkheid door maaltijden voor hem te bereiden en door huishoudelijke taken op zich te nemen.