Rechten van de ouders

Vriendelijkheid betuigen aan de ouders is een van meest verdienstelijke en meest beloonde daden ten aanzien van Allah. Allah ﷻ noemt het zelfs op verschillende plaatsen in de Qur’an naast de aanbidding van Hem I.

Islam beschouwt gehoorzaamheid aan de ouders als één van de daden die leiden naar het paradijs. De Profeet r zei: “Een ouder is de middelste poort van alle poorten naar het paradijs. (Dat wil zeggen: het gehoorzamen van de ouders leidt ertoe dat je het paradijs binnentreedt door de middelste poort en dat is de beste van allemaal.) Welnu, als je wilt kun je die verliezen of behouden.” (Sunan At Tirmidhi: 1900)

  • De ernst van ongehoorzaamheid aan de ouders

Alle geopenbaarde religies beschouwen ongehoorzaamheid aan de ouders als een van de grootste zonden en waarschuwden tegen deze monsterlijke daad. De Profeet r vroeg eens aan zijn metgezellen: “Zal ik jullie vertellen over de grootste der grote zonden?” “Ja, doe dat alsjeblieft, boodschapper van Allah,” antwoordde zei. Hij zei: “het toekennen van partners in aanbidding aan Allah en ongehoorzaamheid aan de ouders.” (Sahieh al Bukhari: 5918)

  • Gehoorzaamheid aan de ouders zonder Allah ongehoorzaam te zijn

Een moslim dient zijn ouders te gehoorzamen in alles, behalve als zij hem vragen om iets te doen dat Allah verboden heeft. In dat geval moet hij hen niet gehoorzamen, maar wel vriendelijk voor hen blijven. Zoals de Qur’an stelt: “We hebben de mens geïnstrueerd om goed te zijn voor zijn ouders. En indien deze [ouders] trachten jou ertoe toe te brengen gelijken aan Mij toe te kennen waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet.” (Soera al Ankaboet 29:8)

  • Vriendelijkheid aan hen betuigen wanneer zij oud zijn

Allah ﷻ zegt: “Jouw Heer heeft jou voorgeschreven om niemand anders te aanbidden dan Hij en goedheid te betrachten tegenover de ouders. Indien één van hen of beiden bij jou een hoge leeftijd bereiken, zeg dan nooit “foei” tegen hen, berisp hen niet en spreek tot hen op een vriendelijke manier.” (Soera al Israa’ 17:23)

Dit vers vertelt ons dat een moslim zijn ouders dient te eren en hen dient te gehoorzamen. Hij dient hen niet af te stoten, vooral niet als zij een oudere leeftijd hebben bereikt, zou zelfs geen geluiden ter afkeuring moeten laten horen en al helemaal geen woorden van minachting.

  • Ouders die geen moslim zijn

Een moslim dient zijn ouders te gehoorzamen en hen vriendelijkheid te betuigen, zelfs als ze geen moslim zijn. De Qur’an stelt: “Indien zij jou dwingen iets aan Mij gelijk te stellen, waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet. En leef [niettemin] met hen samen op deze wereld op een behoorlijke manier.” (Soera Luqmaan 31:15)

Kinderrechten

  • Een goede, vrome partner huwen: zo zorg je voor de best mogelijke opvoeding voor je kinderen. Dit is zeker het beste geschenk dat een mens aan diens kinderen kan geven.
  • Een goede naam geven: iemands naam heeft betekenis en verwordt zo tot een symbool van die persoon.
  • Hen onderwijzen in de principes van islam: “Ieder van jullie is een voogd, verantwoordelijk voor degene die hij onder zijn hoede heeft. De heerser is een voogd over zijn onderdanen en hij is verantwoordelijk voor hen; een man is een voogd over zijn familie en er verantwoordelijk voor; een vrouw is voogd over het thuis van de man en er verantwoordelijk voor; en een dienaar is een voogd over het bezit van zijn meester en er verantwoordelijk voor. Daarom zijn jullie allemaal voogden en zijn jullie allemaal verantwoordelijke voor degenen onder jullie hoede.” (Sahieh al Bukhari: 2416 en Sahieh Muslim: 1829)

 

  • Onderhoud: De vader dient zijn kinderen zonder uitzondering te onderhouden en mag zijn plicht niet verwaarlozen. Hij dient daarentegen zijn best te doen om deze naar zijn vermogen te vervullen. Zoals de Profeet r zei: “Het is een toereikende zonde wanneer een man degenen onder zijn hoede verwaarloost.” (Sunan Abud Dawud: 1692) Wat betreft het uitgeven van geld aan en het zorgen voor meisjes in het bijzonder, zei hij r ook: “Wie de zorg draagt voor elk van deze meisjes en hen goed behandelt, zal door hen als een schild beschermd worden tegen het vuur.” (Sahieh al Bukhari: 5649 en Sahieh Muslim: 2629)
  • Rechtvaardigheid: Alle kinderen dienen gelijk behandeld te worden. Zoals de Profeet r zei: “Vrees Allah en behandel je kinderen rechtvaardig.” (Sahieh al Bukhari: 2447 en Sahieh Muslim: 1623)