Voorbeelden van door islam benadrukte bedrijfsethiek

Islam instrueert haar volgelingen om zich vast te houden aan bepaalde ethische overwegingen wanneer zij financiële transacties aangaan. Dit omvat de volgende zaken:

Eerlijkheid

Islam verlangt van haar aanhangers dat zij eerlijk zijn in hun omgang, zowel met moslims als met niet-moslims. Eerlijkheid is zelfs één van de belangrijkste morele principes die getuigen van de vroomheid van een moslim. Het belang ervan is aangegeven met een aantal Quranverzen en overleveringen van de Profeet r, waaronder de volgende:

  • Allah zegt: “Allah beveelt jullie het toevertrouwde aan de rechthebbenden te overhandigen.” (Soera an Nisaa’ 4:58)
  • De Profeet r beschouwt het beschamen van vertrouwen als één van de tekenen van hypocrisie: “De tekenen van de hypocriet zijn er drie: wanneer hij spreekt, liegt hij; als hij iets belooft, verbreekt hij zijn belofte; en als hem iets is toevertrouwd, beschaamt hij het vertrouwen.” (Sahieh al Bukhari: 33 en Sahieh Muslim: 59)
  • Eerlijkheid behoort tot de karaktereigenschappen van de gelovigen die Allah ‘succesvol’ noemt omdat zij “zorgzaam zijn voor hetgeen hun is toevertrouwd en hun beloften nakomen.” (Soera al Moe’minoen 23:8)
  • Vanwege deze reden beschouwt de Profeet r degenen die de voorwaarden en afspraken van het hun toevertrouwde niet nakomen als mensen zonder geloof: “Iemand die de voorwaarden van het hem toevertrouwde niet nakomt, is zonder geloof.” (Sunan Ahmad: 12567)
  • De Profeet r stond bekend onder zijn eretitel As Saadiq al Amien (de waarachtige en betrouwbare) voor de komst van islam, want hij was het hoogtepunt van eerlijkheid in al zijn handelingen.

Waarachtigheid

Waarachtigheid en transparantie behoren tot de deugden die islam benadrukt.

  • De Profeet r heeft gezegd: “De verkoper en de koper hebben het recht om hun goederen te houden of terug te geven als ze nog geen afscheid hebben genomen. Als beide partijen de waarheid spreken in het beschrijven van de gebreken en kwaliteiten van de goederen, dan zal hun transactie gezegend zijn. Echter, als zij leugens vertellen of iets verbergen, dan zal hun transactie zonder zegeningen zijn.” (Sahieh al Bukhari: 1973 en Sahieh Muslim: 1532)
  • Hij zei ook: “Wees waarachtig, want waarachtigheid leidt naar rechtschapenheid en rechtschapenheid leidt naar het paradijs. Iemand blijft de waarheid vertellen tot hij bekend komt te staan als een waarachtig persoon.” (Sahieh Muslim: 2607)
  • Sommige handelaren nemen hun toevlucht tot valselijk zweren dat hun handel van goede kwaliteit is om zo kopers te overtuigen hun waren aan te schaffen. Islam beschouwt dit soort gedrag als één van de grote zonden. De Profeet r zei: “Allah zal op de Dag des Oordeels met drie soorten mensen niet spreken, noch zal Hij naar hen kijken, noch zal Hij hen zuiveren; en zij zullen een zware bestraffing ondergaan.” Onder deze soorten mensen noemde hij degenen die “valselijk zweren om hun waren te verkopen.” (Sahieh Muslim: 106)

Bekwaamheid en efficiëntie

Ongeacht je beroep, dien je als moslim je taken uit te voeren met efficiëntie en zo goed als je kunt, waarbij efficiëntie het leidende principe moet zijn in al je ondernemingen.

  • Allah ﷻ heeft bekwaamheid voorgeschreven in alle zaken en verlangt van moslims dat ze zich hier aan houden in alle aspecten van het leven, zelfs wanneer je dingen doet die op het eerste gezicht misschien onbelangrijk lijken, zoals jagen of slachten. Naar aanleiding hiervan zei de Profeet r: “Allah heeft bekwaamheid voorgeschreven in alle zaken. Dus als je doodt, dood dan op een goede manier; en als je slacht, slacht dan op een goede manier. Laat een ieder van jullie zijn mes slijpen en het slachtdier lijden besparen.” (Sahieh Muslim: 1955)
  • Hij r woonde eens de begrafenis van een man bij. Hij gaf zijn metgezellen instructies om het graf vlak te maken en om het begrafenisproces efficiënt te laten verlopen. Vervolgens wendde hij zich tot hen en zei: “Door dit te doen bevoordeel je de overledene niet en je benadeelt hem ook niet. Echter, als iemand werk verricht, houdt Allah ervan wanneer dit goed en efficiënt gedaan wordt.” (Al Bayhaqi’s Shu’ab al Iemaan: 5315) Een andere overlevering gaat als volgt: “Als iemand van jullie werk onderneemt, houdt Allah ervan als dit goed en efficiënt wordt gedaan.” (Musnad Abu Ya’laa: 4386 en Al Bayhaqi’s Shu’ab al Iemaan: 4312). Je kunt meer lezen over goed karakter en normen en waarden op blz. 223.