Voedsel uit het water

Voedsel uit het water betreft eetbare zeeplanten maar ook dieren die hun hele leven of een gedeelte ervan in het water leven.

In dit geval is het echter ook van toepassing op eten dat afkomstig is uit zoetwater. Daarom kan alles wat eetbaar is en in het water leeft hieronder vallen.

Alle soorten zeeplanten en waterdieren zijn toegestaan om te eten, of ze gevangen zijn of dood worden gevonden, tenzij het gevaar oplevert voor leven of gezondheid.

Zoals de Qur’an vermeldt: “Wettig voor jullie is gemaakt de jacht op de dieren van de zee en het eten ervan.”(Soera al Maa’ida 5:96)

Het woord ‘de jacht’ in het bovenstaande vers verwijst naar dieren die gevangen worden, terwijl ‘het eten’ verwijst naar dode dieren die aan wal gespoeld zijn.

Landdieren

Landdieren zijn toegestaan als aan twee voorwaarden voldaan is:

Ze dienen als toegestaan beschouwd te worden voordat hun vlees als voedsel gebruikt kan worden.

Jacht of slacht dient volgens de sharia plaats te vinden.

Welke dieren zijn toegestaan?

De algemene regel in islamitische wetgeving is dat alle dieren zijn toegestaan als voedsel behalve degenen die specifiek verboden zijn in de Qur’an of in de overleveringen van de Profeet r.

Dieren die verboden zijn voor menselijke consumptie zijn de volgende:

 

 1. Varkens: varkens en elk gedeelte van hun lichaam dat als bijproduct gebruikt wordt, worden in islam als ‘onrein’ beschouwd en zijn dus verboden voor menselijke consumptie. Zoals de Qur’an stelt: “Verboden voor jullie [als voedsel] is hetgeen vanzelf dood is gegaan, bloed, varkensvlees.” (Soera al Maa’ida 5:3)
 2. Alle vleesetende dieren, of ze nu groot zijn, zoals leeuwen en tijgers, of klein zoals katten en honden, vallen onder deze categorie.
 3. Alle roofvogels zoals valken en adelaars.
 4. Insecten: geen enkel insect dat op land leeft is toegestaan omdat ze niet geslacht kunnen worden, met als uitzondering sprinkhanen, omdat de Profeet r heeft gezegd: “Toegestaan voor jullie zijn het vlees van twee dode dieren: sprinkhanen en vis.” (Sunan Ibn Maajah: 3218)
 5. Slangen en muizen: deze zijn ook niet toegestaan in islam en islam gaat zelfs zover dat we verplicht zijn om deze te doden. De Profeet r zei: “Er zijn vijf dieren waarvoor er geen schuld zal zijn voor degene die ze doodt, zelfs als hij in de gewijde staat van de bedevaart is (ihraam): kraaien, sperwers (kleine roofvogels), muizen/ratten, schorpioenen en hondsdolle honden.” (Sahieh al Bukhari: 3136 en Sahieh Muslim: 1198)
 6. Gedomesticeerde ezels, die meestal gebruikt worden om op te rijden of om ladingen te vervoeren op het platteland.

Soorten toegestane dieren

Er zijn twee soorten dieren die voor moslims zijn toegestaan door Allah:

 • Wilde dieren die in natuurlijke omstandigheden leven (die dus niet in een huis of boerderij worden gehouden), die wegrennen van mensen en die niet eenvoudig gevangen kunnen worden om te slachten. Deze kunnen alleen toegestaan worden, wanneer er op ze gejaagd wordt naar islamitische richtlijnen.
 • Tamme dieren die makkelijk gevangen kunnen worden. Deze kunnen alleen toegestaan worden, wanneer ze volgens islamitische wet worden geslacht.

Islamitische slacht

Dit betekent dat je dieren slacht op een manier die voldoet aan de voorwaarden voor het slachten van dieren die voorgeschreven worden door islamitische wetgeving.

In islam kennen we de volgende voorwaarden voor het slachten van dieren.

 1. Degene die slacht moet moslim zijn of van de mensen van het boek (christenen en joden). Daarnaast dient hij de jaren des onderscheids bereikt te hebben en dient hij deze handeling te verrichten vanwege de oorspronkelijke bedoeling.
 2. Het werktuig dat gebruikt wordt voor het slachten van het dier, zoals een mes, dient scherp te zijn en geschikt voor het bedoelde gebruik. Het is verboden om iets te gebruiken dat het dier doodt met zijn gewicht, of om het dier te doden door het op het hoofd te slaan, of door het een schok toe te dienen, of door het bijvoorbeeld te stunnen (een elektrische stroom door de hersenen of het hart te laten gaan en het dier zo buiten bewustzijn te doen geraken).
 3. De naam van Allah dient uitgesproken te worden door bismillaah te zeggen (in de naam van Allah) ten tijde van het slachten van het dier.
 4. De halssnede moet tenminste drie van de volgende zaken doorsnijden: de luchtpijp, de slokdarm en de twee bloedvaten aan beide zijden van de keel.

Als aan deze voorwaarden is voldaan is het vlees van het geslachte dier toegestaan. Echter, wanneer aan slechts één van deze voorwaarden niet is voldaan, is het vlees niet toegestaan.

Soorten vlees die verkocht worden in restaurants en winkels

 1. Vlees van dieren die geslacht zijn door iemand anders dan een moslim of iemand van de mensen van het boek (christenen en joden), zoals door een boeddhist of een hindoe is ten strengste verboden. Dit omvat ook het vlees dat verkocht wordt in restaurants in landen waar moslims of mensen van het boek een minderheid vormen.
 2. Vlees van dieren die gedood zijn door moslims of door mensen van het boek is toegestaan. De moslimgeleerden zijn het over dit punt unaniem eens.
 3. Vlees van dieren die gedood zijn door moslims of mensen van het boek maar niet volgens islamitische wetgeving, zoals door elektrisch stunnen (een elektrische stroom door de hersenen of het hart laten gaan en het dier zo buiten bewustzijn doen geraken) of door verdrinking is ten strengste verboden.
 4. Vlees van dieren die gedood zijn door mensen van het boek waarvan de slachtmethode onbekend is, of het vlees van dieren dat je meestal in hun restaurants en winkels vindt – hiervoor geldt dat de overwegende mening is dat het toegestaan is om zulk vlees te eten. Wees er echter zeker van dat je ten tijde van het eten de naam van Allah uitspreekt (door bismillaah te zeggen). Het is echter beter om elders naar halal vlees te zoeken.