Hoe word je moslim

Om toe te treden tot islam, hoef je alleen de geloofsgetuigenis (shahadah) uit te spreken met oprechte overtuiging en in volle bewustzijn van de betekenis. De shahadah is de eerste en belangrijkste pilaar van islam en bestaat uit twee delen, namelijk:

 1. Ash hadoe an laa ilaaha illallaah: dit betekent: ik getuig dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah; ik aanbid alleen Hem en ken Hem geen gelijken toe in aanbidding.
 2. Wa ash hadoe anna Mohammaden rasoeloellah: dit betekent: en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is, door Allah gezonden naar de mensheid; ik zal zijn geboden gehoorzamen en alles wat hij verboden heeft vermijden; ik zal Allah aanbidden volgens Zijn wetgeving en volgens de leerstellingen van Zijn boodschapper r. (Zie blz. 42-50)

Een bad nemen

Het moment dat iemand islam omarmt is ongetwijfeld het belangrijkste moment in iemands leven. Het duidt op iemands ware geboorte en op het besef van het ware levensdoel in dit leven. Nu deze persoon islam is binnengetreden, wordt hem of haar aanbevolen om een bad (ghoesl) te nemen door het hele lichaam met water te wassen. Net zoals de ziel gezuiverd is van zaken als het toekennen van gelijken aan Allah in aanbidding (shirk) en het verrichten van andere zonden, wordt het aanbevolen om een bad te nemen om zo het lichaam te zuiveren.

Toen één van de vooraanstaande Arabieren toetrad tot islam, beval de Profeet r hem om een bad te nemen. (Al Bayhaqie’s as Sunan as Soeghraa: 837)

Oprecht berouw

Berouw (tauba) betekent dat iemand zich ‘oprecht naar Allah wendt.’ Een berouwvol persoon is degene die zonden en ongeloof opgeeft en zich berouwvol tot Allah wendt.

Een moslim heeft er behoefte aan om zich, in praktisch alle stadia van zijn of haar leven, berouwvol tot Allah te wenden en om Zijn vergiffenis te zoeken. Omdat fouten maken simpelweg menselijk is, dient een moslim, elke keer wanneer deze een zonde begaat, berouw te tonen en Allah om vergeving te vragen.

Wat zijn de voorwaarden voor oprecht berouw?

Om geldig te zijn, dient berouw, voor alle zonden inclusief ongeloof en shirk, te voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder de volgende:

 1. Direct stoppen met de zonde.

Oprecht berouw tonen voor een zonde gaat niet samen met het opzettelijke verlangen om deze zonde nogmaals te verrichten. Het is onmogelijk dat dit berouw wordt aanvaard. Als de zonde echter wordt verricht nadat iemand oprecht berouw heeft getoond, dan zal zijn eerdere berouw nog steeds geldig zijn, maar hij zal zijn berouw moeten ‘verversen.’

 1. Diepe droefheid en spijt voelen vanwege het verrichten ervan.

Waar berouw kan niet plaatsvinden zonder diepe wroeging te voelen voor het verrichten van de zonde. Iemand die praat over de zonden uit zijn verleden en opschept over het verrichten ervan, wordt niet als berouwvol beschouwd. Zoals de Profeet r eens zei: “Wroeging is berouw.” (Sunan Ibn Maajah: 4252)

 1. Oprecht voornemen om deze zonde niet meer te begaan.

Oprecht berouw kan niet plaatsvinden als een berouwvol persoon van plan is om de zonde nog een keer te verrichten.

Stappen om doorzettingsvermogen te verkrijgen

 • Jezelf de belofte doen om de zonde niet te herhalen, onder geen enkele omstandigheid of vanwege geen enkel obstakel, zelfs niet voor een korte duur. Zoals de Profeet r zei: “Wie de volgende drie eigenschappen bezit, zal het genoegen smaken van de zoetheid van geloof.” Van deze drie eigenschappen, noemde hij “afkeer hebben om terug te keren naar een staat van ongeloof (kufr) nadat Allah hem ervan gered heeft, net zoveel als hij er afkeer van zou hebben om in het vuur gegooid te worden.” (Sahieh al Bukhari: 21 en Sahieh Muslim: 43)
 • Wegblijven van mensen en plaatsen die zeker je geloof doen verminderen en je verleiden om zonden te verrichten.
 • Herhaaldelijk Allah ﷻ in elke taal en vorm smeken om je op het rechte pad te houden en om je vast te laten houden aan islam tot aan je dood. Voorbeelden uit de Qur’an en soenna zijn de volgende:
  • Rabbanaa laa toezigh qoeloebanaa ba’da idh hadaytanaa (Onze Heer, laat onze harten niet afdwalen nadat U ons geleid heeft). (Soera Aal ‘Imraan 3:8)
  • Yaa moeqallibal qoeloeb, Thabbit qalbie ‘alaa dienik (O Allah, Beheerder van harten, laat mijn hart zich stevig vasthouden aan Uw religie). (Sunan at Tirmidhi: 2140)

Wat gebeurt er na berouw?

Als iemand zich berouwvol tot Allah wendt, zal Allah ﷻ zeker zijn zonden vergeven, ongeacht hoe ernstig deze zijn, want Zijn barmhartigheid “omvat alle dingen.” (Soera al A’raaf 7:156) De Qur’an zegt: “Zeg: ‘O Mijn dienaren die buitensporig ten opzichte van zichzelf hebben gehandeld, wanhoop niet aan de genade van Allah. Allah vergeeft alle zondes. Hij is zeker de Vergevingsgezinde, de Genadevolle.’” (Soera az Zoemar 39:53)

Nadat iemand oprecht berouw heeft getoond aan Allah, zal Allah ﷻ hem zeker genade schenken en zijn zonden vergeven. Bovendien zal Hij hem immens belonen: zijn slechte daden zullen worden omgezet in goede daden. Zoals de Qur’an stelt: “Behalve degenen die berouw hebben en geloven en goede daden verrichten. Voor hen verandert Allah hun slechte daden in goede daden. Allah is vergevensgezind, Genadevol.” (Soera al Foerqaan 25: 70)

Omdat dit zeker een immense beloning is, zou een verstandig iemand dergelijk berouw moeten ‘onderhouden’ en zich geen moeite moeten besparen om in satans valkuil te vallen, iets dat een negatief effect op zijn geloof zal hebben.

Zoetheid van geloof

Degenen die meer van Allah ﷻ en Zijn boodschapper r houden dan van wie of wat dan ook, zijn degenen die zeker de zoetheid van geloof zullen proeven, die diepe gemoedsrust zullen ervaren en het genoegen zullen hebben om de nabijheid van Allah te ervaren. Evenredig aan hun nabijheid tot Allah en hun toewijding aan islam, is hun afkeer om terug te keren naar een staat van ongeloof, net zoals zij afkerig zijn om in het hellevuur bestraft te worden. De Profeet r zei: “Wie de volgende drie eigenschappen bezit, zal het genoegen smaken van de zoetheid van geloof: (1) dat Allah en Zijn boodschapper hem dierbaarder zijn dan al het andere; (2) dat zijn liefde voor anderen enkel is omwille van Allah; en (3) dat hij afkeer heeft om terug te keren naar een staat van ongeloof (kufr) nadat Allah hem ervan heeft gered, net zoveel als hij er afkeer van zou hebben om in het vuur gegooid te worden.” (Sahieh al Bukhari: 21 en Sahieh Muslim: 43)

Dankbaarheid tonen aan Allah vanwege Zijn leiding

Een moslim is Allah de Almachtige zeer veel verschuldigd omdat Hij hem geholpen heeft om berouw te tonen voor de zonden die hij verricht heeft en omdat Hij hem naar de waarheid heeft geleid. De volgende zaken zijn de beste handelingen die een moslim kan verrichten om dankbaarheid aan Allah te tonen voor dergelijke zegeningen:

 1. Stevig vasthouden aan islam en met geduld beproevingen doorstaan die op je pad k

Het spreekt voor zich dat wanneer iemand een kostbare schat heeft, hij ongetwijfeld zijn best zal doen om deze te beschermen. Islam is ontegenzeggelijk het beste geschenk aan de mensheid, want het is niet slechts een abstracte ideologie of een hobby die je even doet als je er zin in hebt. Het is daarentegen een religie en een manier van leven die het leven van een moslim reguleert in alle aspecten, zonder uitzondering. Allah ﷻ geboodt Zijn boodschapper r om zich stevig vast te houden aan islam en aan de leerstellingen van de Qur’an en zo op het juiste pad te blijven. Allah ﷻ stelt in de Qur’an: “Dus hou vast aan hetgeen jou is geopenbaard. Je bevindt je op een recht pad.” (Soera az Zoekhroef 43:43)

Een moslim dient zich niet verdrietig te voelen als hij ontberingen ervaart, want het maakt deel uit van Allahs wijze plan om Zijn dienaren te beproeven. Allah ﷻ beproefde zelfs Zijn profeten en boodschappers en zij zijn veel beter dan wij. De Qur’an vertelt ons hoe zij ongekend leed ervoeren aan de hand van zowel hun familieleden als hun vijanden, zonder de moed te verliezen, te verzwakken in hun geloof, of te twijfelen onder rampspoed. De grote ontberingen die een moslim het hoofd biedt vanwege zijn toewijding aan de waarheid, is één van de manieren waarop Allah ﷻ het geloof van Zijn dienaren beproeft. Wees daarom trouw aan je verheven principes, doe je best om beproevingen te doorstaan, houd je vast aan de waarheid onder alle omstandigheden en bid continu tot Allah dat Hij je op het rechte pad houdt, zoals de Profeet r zelf ook deed. Herhaal de smeekbede: Yaa moeqallibal qoeloeb, Thabbit qalbie ‘alaa dienik (O Allah, Beheerder van harten, laat mijn hart zich stevig vasthouden aan Uw religie). (Sunan at Tirmidhi: 2140)

Allah ﷻ zegt in dit verband: “Denken de mensen dat zij [met rust] worden gelaten, alleen omdat zij zeggen: ‘wij geloven,’ zonder dat zij worden beproefd? Wij hebben degenen die vóór hen waren ook beproefd. Allah weet wie de waarheid spreken en Hij weet wie de leugenaars zijn.” (Soera al Ankaboet 29:2-3)

 1. Je best doen om de oproep naar islam met wijsheid en goed onderricht te verspreiden

Je bezighouden met da’wa (anderen oproepen naar islam) is ongetwijfeld één van de beste manieren om je dankbaarheid aan Allah te tonen, maar ook een van de meest effectieve manieren om constant van geloof te blijven. Als iemand nadat hij het juiste geneesmiddel ontdekte, herstelt van een levensbedreigende ziekte die hem veel lijden en ellende bezorgde, zal hij zeker dit geneesmiddel onder de mensen verspreiden, vooral onder zijn familieleden en beste vrienden. Dit punt wordt als volgt verhelderd: