Den största välsignelsen någonsin

Gud l har skänkt oss oräkneliga välsignelser. Gåvorna syn, hörsel, intellekt, hälsa, välstånd och familj kommer från Honom. Han har också skänkt oss allt som universum har att erbjuda – solen, månen, himlen och jorden – och en rad andra saker. I Koranen sägs: Om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna fastslå deras antal. (Sura an-Naḥl, 16:18)

Islam är den största välsignelsen någonsin

När våra korta jordiska liv är till ända kommer emellertid alla dessa välsignelser att upphöra att finnas till för oss. Den enda välsignelse som är bestämd att bringa lycka och frid i detta liv och evig sällhet i livet efter detta är välsignelsen av att vara muslim – tveklöst den främsta välsignelse som Gud l någonsin har skänkt oss.

Detta är skälet till att Gud l tillskriver Sig Själv denna välsignelse och ger den företräde framför andra välsignelser. I Koranen sägs: Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion. (Sura al-Mā’idah, 5:3)

Hur fantastiska är inte Guds välsignelser till oss! Han har fört oss ut ur okunskapens mörker in i trons ljus och väglett oss till den sanna religion som Han har valt för oss i syfte att förverkliga målet med vår existens, dvs. att tillbe Honom och därigenom leva ett gott liv i denna värld och få en oskattbar belöning i livet efter detta.

Hur fantastiska är inte Guds gåvor till oss! Han har valt ut oss och gjort oss till det främsta samfund som någonsin har framträtt för mänsklighetens bästa. Vi bär med oss den trosbekännelse – lā ilāha illa Allāh (det finns inte någon eller något som är värt att dyrka utom Gud) – som Gud l har försett alla sina profeter med.

Då några okunniga personer av misstag trodde att de hade gjort Profeten b en tjänst genom att anta islam påminde Gud l dem om att det i själva verket var Han som hade gjort dem en tjänst genom att vägleda dem till islam. I Koranen sägs: De [tror att de] har gett dig något [Muhammed] när de underkastade sig Guds vilja. Säg: «Er underkastelse under Guds vilja är inte en gåva till mig; nej, det är en Guds välgärning mot er att Han har velat leda er till tron - om er bekännelse är sann.» (Sura al-Ḥujurāt, 49:17)

Det är sant att Guds välsignelser är otaliga men, som versen ovan klargör, den enda välsignelse som Gud l säger är en välgärning mot oss är att vägleda oss till islam och till att tillbe endast Honom utan att sätta någon eller något vid Hans sida.

För att fortsätta att dra fördel av en sådan oskattbar välsignelse är det därför nödvändigt för oss att uttrycka vår tacksamhet mot Gud l för att Han har gjort oss en sådan välgärning. I Koranen sägs: …Om ni visar tacksamhet skall Jag ge er en större [belöning]… (Sura al-Ḥujurāt, 49:13)

 

Hur är det då möjligt för oss att uttrycka vår tacksamhet till Gud l för en sådan välsignelse?

Det kan ske genom att göra följande två saker:

Att följa islam och tålmodigt uthärda alla prövningar som kommer i ens väg. (se kapitlet

Att med visdom och tålamod presentera islam och bjuda in andra till den. (se kapitlet ”Att bjuda in andra till islam (da‘wah)”)