Din fasta

Gud l föreskriver för muslimer att en månad om året iaktta en strikt fasta.
Fastan görs under månaden ramadan och är islams fjärde pelare. I Koranen sägs:
Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som
levde före er - kanske skall ni frukta Gud. (Sura al-Baqarah, 2:183)