Filosofer likaväl som gemene man finner det ytterligt förbryllande att besvara de mest grundläggande frågorna i vår tillvaro:

Varför finns vi till?

Vilket är det egentliga syftet med mänsklig existens?

Koranen har tydligt och klart slagit fast syftet med mänsklig existens som följande: Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig. (Sura ad̂-D̂āriyāt, 51:56) Det står alltså klart att vi finns till för att tillbe och dyrka Gud l.

Värt att notera redan här är att tillbedjan eller dyrkan (ʻibādah på arabiska) i islam inte betyder att avskärma sig från den världsliga tillvaron och dess frukter och glädjeämnen. ʻIbādah är en inkluderande term som utöver sådana dyrkanshandlingar som bön, fasta och den föreskrivna allmosan, zakat (zakāh), även inbegriper alla mänskliga handlingar så länge de utförs för Guds skull. Vid ett tillfälle sa Profeten b: ”Ni kommer att belönas också när ni har sexuellt umgänge med era hustrur.”

Tillbedjan är det huvudsakliga syftet med mänsklig existens men blir på detta sätt också tillvarons själva essens som ger en muslim möjlighet att göra alla vardagens tillåtna göromål till beundransvärda dyrkanshandlingar. I Koranen sägs: Säg: “Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Gud, världarnas Herre.” (Sura al-Anʿām, 6:162)