Islam är en universell religion

Islam är en universell religion i den meningen att dess Profet sändes till alla människor i världen utan hänsyn till etnicitet, ras, hudfärg, kulturell tradition eller geografiskt läge. I Koranen sägs: Vi har sänt dig [Muhammed] enbart av nåd till alla folk. (Sura al-Anbiyyā’, 21:107)

Därför respekterar islam alla olika mänskliga traditioner och kräver inte att nya muslimer ska ändra sina vanor och traditioner om de inte står i motsättning till någon islamisk lärosats. Varje vana och tradition som inte är förenlig med islam måste dock ändras och ersättas med någonting bättre, ty trots allt är det Gud, den Vetande och den Underrättade, som befaller och förbjuder det Han vill, och vår tro på Honom avkräver oss att agera i enlighet med Hans påbud.

Islam lär också att de muslimers traditioner som inte har med islam att göra inte får betraktas som ”islamiska” och att en ny muslim inte behöver följa dem, ty de utgör blott en del av ett givet folks tillåtna seder.

Hela jorden är en plats för tillbedjan

Islam betraktar vilken plats som helst i världen som lämplig för att tillbe Gud l. Följaktligen finns det inte heller någon särskild plats eller statsbildning till vilken muslimer bör flytta och sätta bo, ty kriteriet här är att det är möjligt att tillbe Gud l i fred.

Islam ålägger inte någon att flytta såvida de inte hindras att tillbe Gud l, i vilket fall de kan flytta till en plats där de kan göra detta i fred. I Koranen sägs: Mina troende tjänare! Min jord är vid nog - [bege er dit där ni fritt kan] dyrka Mig! (Sura al-ʻAnkabūt, 29:56)