Islam är en måttfull religion

Islam är en måttfull religion som följer en medelväg mellan överdrift och försummelse, mellan extremism och det totala avvisandet av religion. Denna måttfullhet genomsyrar alla dyrkanshandlingar och ritualer.

Av det skälet befaller Gud l Profeten b, dennes följeslagare samt de troende i stort att iaktta måttfullhet, något som kan realiseras genom att göra två saker.

Följa religionen och högakta Guds helgade riter

Undvika överdrift och extremism

I Koranen sägs: Följ, som du har blivit befalld, den raka vägen - [du] och de som, ångerfulla, med dig har vänt åter till Honom - och överskrid inte [de av Gud fastställda gränserna]! Han ser vad ni gör. (Sura Hūd, 11:112)

Detta betyder: Var ståndaktig i att följa religionen efter din bästa förmåga utan att överskrida gränserna genom överdrift och extremism.

Vid ett tillfälle då Profeten b undervisade sina följeslagare i en av ritualerna kring vallfärden varnade han dem för att gå till ytterligheter, och påpekade att ett sådant beteende var anledningen till tidigare folks undergång: ”Ta er i akt för ytterligheter i religionen, ty det som tillintetgjorde dem före er var ytterligheter i religionen.” (Sunan Ibn Mājah: 3029)

Han noterade också: ”Ta endast på dig det som du har förmåga att konsekvent genomföra.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 1100)

Vid ett annat tillfälle avslöjade han andan i det budskap som han kom med, dvs. att inte tynga människor bortom deras förmåga, utan undervisa dem med visdom och göra saker och ting lätt för dem: ”Gud skickade mig inte för att vara brysk eller förorsaka skada, utan för att undervisa [människor] och göra saker och ting lätt [för dem].” (Ṣaḥīḥ Muslim: 1478)