Islam är en livets religion

Islam är en religion som balanserar det världsliga livet och det liv som komma skall. Det världsliga livet är som en lantgård där muslimen sår de goda handlingarnas frön för att sedan i såväl detta liv som i livet efter detta kunna skörda frukterna av sitt strävsamma arbete. Detta företag kräver en optimistisk inställning, hängivenhet, seriositet och målmedvetenhet, något som blir uppenbart i det följande.

Att utveckla jorden

I Koranen sägs: Han skapade er av jord och Han lärde er att bruka den och där fick ni bygga och bo. (Sura Hūd, 11:61) Gud l skapade oss, satte oss på denna jord och befallde oss att utveckla den och upprätta en civilisation som gagnar mänskligheten på ett sätt som inte står i konflikt med islamiska lärosatser. Han betraktar detta som en dyrkanshandling för vilken utföraren kommer att belönas, oavsett om det sker i tider av stort tumult och under skrämmande omständigheter som till exempel Domedagen. Vid ett tillfälle sa Profeten b: ”Om Domedagen kommer [och du känner igen händelserna] medan en människa har ett frö i sin hand [i färd med att så det i jorden], låt honom, om möjligt, så det.” (Musnad Aḥmad: 2712)

Att vårda sociala relationer

Islam manar sina efterföljare att samarbeta med människor omkring dem, utan att fästa vikt vid deras kulturella och religiösa tradition, i syfte att upprätta en civilisation och bygga ett välmående samhälle. Den uppmanar muslimer att umgås med dem och bygga relationer av högsta kvalitet styrda av de upphöjda etiska normer som islam står för. Islam varnar dem också för att isolera sig och dra sig undan samhället, ty en sådan inriktning står i motsättning till det korrekta tillvägagångssätt som de använder sig av som är hängivna i att förkunna islam och bjuda in till dess upphöjda principer. Profeten b noterade också vid ett tillfälle att en troende som blandar sig med människor och klarar att hantera den prövning som de utgör är långt bättre än den som inte beblandar sig med dem alls. (Sunan Ibn Mājah: 4032)

Att förvärva kunskap

Det var ingen tillfällighet att det första ord som uppenbarades för Profeten b var ”Läs”. Faktum är att islam betonar betydelsen av att förvärva nyttig kunskap inom alla för mänskligheten intressanta områden, och betraktar den väg som muslimer följer för att söka kunskap som en väg till paradiset. Profeten b sa: ”För den som följer en väg mot kunskap, kommer Gud underlätta vägen till paradiset.” (Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān: 84)

Islam har inte likt andra religioner sett en konflikt mellan religion och vetenskap. Tvärtom har islam alltid bejakat vetenskap och manat sina efterföljare att ta till sig den och lära ut den till andra så länge den är ämnad att gagna mänskligheten.

Islam högaktar och sätter stort värde på dem som undervisar människor och överför kunskap till dem, och lovar dem riklig belöning. I en av sina traditioner berättar Profeten b för oss att hela Guds skapelse ber för dem som överför nyttig kunskap till människor. (Sunan at-Tirmid̂ī: 2685)