Inga mellanhänder mellan Gud och människa

Ett flertal religioner ger särskilda privilegier till vissa individer och gör människors tillbedjan och tro beroende av sådana individers godkännande. De är med andra ord mellanhänder mellan Gud l och människa och gör falskeligen anspråk på att kunna förlåta synder och till och med ha kännedom om det osedda!

Islam kom för att lyfta och värdiggöra människan och motbevisa tanken att en människas tillbedjan, botgöring och frälsning är beroende av vissa särskilda individers godkännande, hur gudsmedvetna och rättfärdiga de än må vara.

I islam tillber muslimer Gud l på ett direkt sätt utan några som helst mellanhänder. Gud l är nära Sina tjänare och kan höra deras bön, svara dem, se deras tillbedjan och belöna dem för att de utför den. Ingen i islam gör anspråk på att kunna förlåta synder och erbjuda ”avlat”. En person som har syndat och som uppriktigt och innerligt söker Guds förlåtelse kommer tvek-löst också att få den. Ingen äger övernaturliga krafter eller förmåga att påverka universum på något sätt, ty makten att besluta ligger hos Gud ensam l.

Islam har också förlöst människans intellekt, och när meningsskiljaktigheter inträder uppmanas muslimer att konsultera Koranen och Profetens utsagor och handlingar (hans sunna). Ty med undantag för Guds sändebud – mottagaren av Guds uppenbarelser som inte talar i egen sak – har ingen människa getts privilegiet att döma i religiösa frågor. I Koranen slås fast: Och han talar inte av egen drift - nej, [det är] uppenbarelsens ord… (Sura an-Najm, 53:3-4)

Hur storslagen är inte denna religion! I fullständig harmoni med den ursprungliga naturliga disposition utifrån vilken Gud l skapade människan och gjorde henne till sin egen herre och gav henne förutsättningar att byta ut slaveri i falska gudars tjänst till förmån för den fulländade friheten det är att tillbe Gud ensam l.