Islam inbegriper alla tillvarons aspekter

Islam handlar inte bara om ett andligt behov som muslimer fyller i moskéer genom bön och tillbedjan.

Inte heller är islam uteslutande en uppsättning uppfattningar och övertygelser som efterföljarna ansluter sig till.

Inte heller är islam enbart ett uttömmande ekonomiskt system.

Inte heller handlar det blott och bart om en uppsättning regler och principer för samhällsbyggande

Inte heller är islam bara en uppsättning etiska värden och hävder för interaktion med andra.

Snarare är islam ett allomfattande sätt att leva som täcker in tillvarons alla aspekter utan undantag.

Gud l har sannerligen fullbordat Sin ynnest till muslimer genom att välja islam som deras religion. I Koranen sägs: Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion. (Sura al-Mā’idah, 5:3)

Vid ett tillfälle när en av polyteisterna sarkastiskt sa till Salman al-Fārisī (en av Profetens följeslagare) att, ”er profet har lärt er allt, till och med hur man gör på toaletten”, svarade Salman stolt, ”Ja, sannerligen”, och visade honom rätt uppförande vid toalettbesök.