De fem nödvändigheterna

Dessa är de främsta förmåner som människan måste åtnjuta för att kunna leva att hedersamt liv. Faktum är att alla gudomliga påbud föreskriver att de bevaras och förbjuder allt som står i motsättning till dem.

Islam manar sina efterföljare att värna sådana nödvändigheter så att de kan vara till nytta för dem i detta liv och i livet efter detta, och så att de kan leva i fred och säkerhet.

Muslimer i alla delar av världen utgör en enda gemenskap (ummah) vars medlemmar stödjer varandra som om de var en solid och förenad struktur där varje del stärker och ger understöd till de andra. De är, så som Profeten b en gång beskrev dem, som en kropp – när någon del värker, värker hela kroppen av brist på sömn och feber. Dessa fem nödvändigheter kan bevaras genom att:

erkänna och värdesätta dem

skydda dem mot angrepp

  1. Religion

Religion är det viktigaste skälet till varför Gud l skapade människor, skickade sändebud för att förmedla den till dem och bevara den. I Koranen sägs: Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma [för att förkunna]: “Dyrka Gud och håll er borta från det onda!” (Sura an-Naḥl, 16:36) Islam insisterar verkligen på att bevara religionen och skydda den från allt som kan fördärva dess renhet, såsom att tillbe falska gudar vid sidan av Gud l eller i stället för Honom (dvs. begå ŝirk), delta i vidskepligheter eller begå förbjudna handlingar.

 

  1. Liv

Gud l befaller oss att bevara mänskligt liv även om det innebär att en synd begås, i synnerhet om det görs av nödvändighet. I Koranen sägs: Men den som blir tvungen, utan att vilja överträda eller överskrida, han begår ingen synd. (Sura al-Baqarah, 2:173)

Han har förbjudit självmord och varje handling mot mänskligt liv generellt. Låt inte era egna händer medverka till er undergång. (Sura al-Baqarah, 2:173)

Han har också lagstiftat om påföljder som syftar till att avskräcka människor från att utan rätt tillfoga andra skada, oavsett vilken religion de har: Rättvis vedergällning har föreskrivits er beträffande de dräpta. (Sura al-Baqarah, 2:178)

  1. Sinnet

Islam förbjuder allt som kan ha en negativ inverkan på sinnet och försämra omdömet. Faktum är att intellektet är en av de främsta välsignelser som Gud l har skänkt oss; det är den förmåga genom vilken Gud l har hedrat människan och höjt henne över djuren. Intellektet är också det som gör att människan ställs till svars i detta liv och i livet efter detta.

Detta är också anledningen till att Gud l har förbjudit alla typer av rusmedel och droger, vilka Han beskriver som en styggelse och ett Satans påfund: Troende! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är ingenting annat än Djävulens skamliga påfund; håll er borta från allt sådant, för att det skall gå er väl i händer. (Sura al-Mā’idah, 5:90)

  1. Avkomma

Islam betonar betydelsen av att ta hand om sin avkomma och bilda en familj i vilken den nya generationen förvärvar ett gott beteende och lär sig högtstående principer. Detta framgår från ett flertal föreskrifter, bland andra:

  • Islam uppmuntrar äktenskap och manar sina efterföljare att göra det lätt för ogifta att gifta sig utan stora kostnader. Och välj hustru eller man bland dem av er som är ensamstående... (Sura an-Nūr, 24:32)
  • Islam förbjuder alla syndfulla och olovliga förhållanden och har blockerat alla vägar som leder till dem. Håll er borta från [alla frestelser till] otuktiga handlingar! Sådant är skamlöshet och en ond väg. (Sura al-Isrāʼ, 17:32)
  • Islam förbjuder baktaleri och kränkning av människors härkomst och betraktar detta som en stor synd för vilken förövaren blir föremål för ett specificerat straff i detta liv och sträng bestraffning i livet efter detta.
  • IIslam befaller sina efterföljare att värna människors heder, och betraktar en person som blir dödad när han försvarar sin egen eller sin familjs heder som martyr. (se kapitlet ”Familjens ställning i islam”)
  1. Egendom

Islam uppmanar sina efterföljare att skydda sin egendom och sina tillgångar, befaller dem att tjäna sitt levebröd och gör alla kommersiella transaktioner tillåtna.

I syfte att skydda tillgångar betraktar islam ocker, bedrägeri och förskingring som strikt förbjudet. Koranen varnar dem som begår sådana handlingar för stränga straff. (se kapitlet ”Dina finasiella transaktioner”)