Familjens ställning i islam

Islams omsorg om familjens väl och ve kan sammanfattas i följande punkter:

 1. Islam betonar principen om att ingå äktenskap och bilda familj, och betraktar det som en av de mest förtjänstfulla handlingarna som också praktiserades av Guds profeter och sändebud. Om detta sa Profeten b: ”Ibland fastar jag och ibland inte; jag förrättar nattliga böner och jag sover också, och jag gifter mig med kvinnor. Den som inte följer mitt exempel tillhör därför inte mina sanna efterföljare.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 4776; Ṣaḥīḥ Muslim: 1401)
 • Bland de oräkneliga och storslagna välsignelser som Gud l har skänkt oss, säger Koranen, finns den kärlek och tillgivenhet som Han har lagt mellan äkta makar: Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. (Sura ar-Rūm, 30:21)
 • Islam föreskriver för sina efterföljare att ingå äktenskap och göra äktenskap lätt för dem som söker det för att skydda sin renlevnad. Profeten b sa: ”Det finns tre personer som Gud alltid hjälper.” En av dessa tre är den ”som vill gifta sig för att skydda sin kyskhet”. (Sunan at-Tirmid̂ī: 1655)
 • Islam befaller också unga män att gifta sig, ty äktenskap är rätt väg att gå för att hjälpa dem att kontrollera sina starka sexuella impulser och finna ro hos sina hustrur..
 1. Islam visar respekt för varje familjemedlem, män på samma sätt som kvinnor.

Förädrarna har fått det stora ansvaret att uppfostra sina barn. ʻAbdullāh ibn ʻUmar berättade att han hörde Guds sändebud b säga: ”Var och en av er är en förmyndare och ansvarar för dem som ni har omsorgsansvar för. Ledaren är förmyndare för sina undersåtar och ansvarig för dem; en make är förmyndare för sin familj och ansvarig för den; en kvinna är förmyndare för sin makes hem och ansvarig för det; och en tjänare är förmyndare för sin herres egendom och ansvarig för den.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 853; Ṣaḥīḥ Muslim: 1829)

 1. Islam uppmanar barn att hedra sina föräldrar och befaller dem att uttrycka respekt och uppskattning för dem, ta hand om dem och visa dem tillbörlig lydnad fram till deras död.

Barn är oavsett ålder skyldiga att lyda sina föräldrar och vara vänliga mot dem. Koranen betraktar lydnad mot ens föräldrar som en förtjänstfull dyrkanshandling och varnar de troende för att vara otrevliga eller respektlösa mot sina föräldrar: Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. (Sura al-Isrāʼ, 17:23)

 1. Islam föreskriver för föräldrar att skydda sina barns rättigheter och manar dem att ge dem lika mycket och behandla dem rättvist i allt.
 2. Islam instruerar sina efterföljare att vårda släktband genom att hålla kontakt med sina släktingar på båda föräldrarnas sida och vara god mot dem.

Här ingår fastrar och farbröder och mostrar och morbröder och deras barn. Att vårda relationer inom släkten är i ett islamiskt perspektiv något av det mest berömvärda att göra och människan varnas för att kapa släktband, något som betraktas som en stor synd. Profeten b sa: ”Den som kapar banden till släkten kommer inte in i paradiset.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 5638; Ṣaḥīḥ Muslim: 2556)

Kvinnors ställning i islam

Islam har hedrat kvinnor och befriat dem från att vara trälar och underordnade män. Islam har också befriat dem från att vara en billig handelsvara utan någon som helst aktning eller heder:

 • Islam ger kvinnor rätt att ärva och ger dem rättvisa andelar i förhållande till män, som kan variera beroende på omständigheter som förhållande till andra och finansiella skyldigheter. Medan män är skyldiga att försörja familjen är kvinnor inte ålagda att ekonomiskt bidra med någonting.
 • Islam stadgar fullständig rättvisa mellan män och kvinnor på en rad områden inklusive finansiella transaktioner. Profeten b sa: ”Kvinnor är männens tvillinghalvor.” (Sunan Abu Dāwūd: 236)
 • Islam ger kvinnor rätt att välja sin make och lägger en stor del av ansvaret för att uppfostra barn på dem. Profeten b sa: ”En kvinna är förmyndare för sin makes hem och ansvarar för det. (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 853; Ṣaḥīḥ Muslim: 1829)
 • Islam ger kvinnor rätt att behålla sitt flicknamn. I islam ändrar inte en kvinna sitt efternamn vid giftermål och tar makens namn på det sätt som är vanligt på många håll i världen, utan behåller sitt flicknamn och därmed sin självständiga personlighet.
 • Islam gör det till makens plikt att ge till de kvinnor (hustru, mor och döttrar) som har rätt till hans stöd utan att på något sätt påminna dem om sina gåvor.
 • Islam framhåller betydelsen av att bistå svaga kvinnor i behov av stöd även om de inte är ens släktingar, och manar sina efterföljare att utföra sådana ädla handlingar eftersom det i Guds ögon är en av de förtjänstfulla handlingarna. Profeten b sa: ”Den som tar hand om en änka eller en fattig person är som en krigare som kämpar för Guds sak, eller som en som förrättar bön natten igenom utan att förtröttas och som fastar kontinuerligt utan att bryta sin fasta. (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 5661; Ṣaḥīḥ Muslim: 2982).

Kvinnor som islam ålägger muslimer att ta hand om

Modern: Abu Hurayrah berättade att en man en gång frågade Profeten b: ”Vem ska jag visa mest vänlighet?” ”Din mor”, svarade han. Mannen sa: ”Vem därefter?” Profeten b sa [igen]: ”Din mor.” Mannen frågade då: ”Vem därefter?” Profeten b svarade: ”Din mor.” Mannen frågade igen: ”Vem därefter?” Profeten b sa: ”Sedan din far.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 5626; Ṣaḥīḥ Muslim: 2548)

Dottern: ʻUqbah ibn ʻᾹmir berättade att han hörde Guds sändebud b säga: ”Den som har tre döttrar och visar tålamod med dem, försörjer dem och klär dem ur egen ficka får dem som skydd mot helveteselden på Domedagen.” (Sunan Ibn Mājah: 3669)

Hustrun: Aisha berättade att Guds sändebud b sa: ”De främsta bland er är de som behandlar sina hustrur bäst, och jag är den främste bland er mot mina hustrur.” (Sunan at-Tirmid̂ī: 3895)

Islam betraktar relationen mellan man och hustru som komplementärt där var och en kompenserar för den andres brister i byggandet av det muslimska samhället.

Ingen plats för strid mellan könen

Striden mellan män och kvinnor har antingen slutat med att män har tagit makten över kvinnor, så som har skett i en del förislamiska samhällen, eller med att kvinnor har gjort uppror mot sin nedärvda naturliga benägenhet, så som har skett i en del andra ickemuslimska samhällen som har förkastat Guds lagar.

Detta skedde endast till följd av att Guds vägledning avvisades. I Koranen sägs: Kasta alltså inte begärliga blickar på det som Gud har skänkt några av er i rikare mått än andra - män skall få en andel [av detta], så som de förtjänat med sina handlingar, och kvinnor skall få en andel [av detta], så som de förtjänat med sina handlingar - be Gud att ge er något av Sitt goda. Gud har kunskap om allt. (Sura an-Nisā’, 4:32) Islam har hedrat både män och kvinnor och tilldelat var och en av dem bestämda kännetecken och roller genom vilka de kan sträva för att få Guds belöningar och nå Hans välvilja. Den ger inte företräde till något av könen utan strävar efter att främja indivdens välgång i allmänhet såväl som samhällets.

I islam finns därför ingenting sådant som en strid mellan könen. Det finns inte något behov av en intensiv rivalitet mellan dem i strävan efter världsliga mål, och det finns inte heller något behov av att rikta en attack mot någon av dem för att försöka nedvärdera, skada, kritisera eller finna fel. I islam är allt detta förgäves och utgör ett missförstånd över islams uppfattning om de roller som den har tilldelat var och en av dem. Enligt islamisk syn har var och en av dem en andel i enlighet med vad de har förtjänat i materiell såväl som i andlig mening. I stället för att avundas varandra är de ålagda att genom hederligt arbete och bön be Gud l ge dem mer av Sina gåvor.