Äktenskap i islam

Äktenskap är en av de starkaste relationerna som islam framhåller, uppmanar till och betraktar som något som profeterna omsatte i praktiken. (se sida 202)

Islam tillskriver stor betydelse till äktenskapliga regler, etikett och makars rättigheter, allt i syfte att säkra äktenskapets stabilitet och beständighet och bygga upp en framgångsrik familj i vilken barn växer upp till psykologisk stabilitet, gudfruktighet och moralisk integritet, och förevisar högsta klass i olika aspekter av tillvaron.

 

Reglerna inbegriper följande:

Islam har fastställt flera villkor för att det äktenskapliga kontraktet ska vara giltigt. De är:

De villkor som islam föreskriver för hustrun

 1. Hon måste vara muslim, judinna eller kristen. Islam uppmuntrar dock muslimska män att välja gudfruktiga muslimska kvinnor för detta ändamål, ty en praktiserande muslim blir en god mor som ger sina barn bästa möjliga uppfostran och hjälper sin make att hålla fast vid islams lärosatser. Profeten b sa: ”Äkta en gudfruktig muslimsk kvinna och bli framgångsrik.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 4802; Ṣaḥīḥ Muslim: 1466)
 2. Hon ska vara en ärbar kvinna, ty det är förbjudet att gifta sig med någon som är känd för liderlighet och omoral. I Koranen sägs: …[Ni får ta till hustrur] ärbara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland dem som före er fick del av uppenbarelsen… (Sura al-Mā’idah, 5:5)
 3. Hon får inte vara en av de kvinnor som han inte någon gång i livet är tillåten att gifta sig med, dvs. maḥram, (sesida 205) och han får heller inte vara gift med två systrar eller en kvinna och hennes faster på samma gång.

De villkor som islam föreskriver för den äkta mannen

Den äkta mannen måste vara muslim, och en muslimsk kvinna är förbjuden att gifta sig med en ickemuslimsk man oavsett hans religion eller om han tillhör Bokens folk (dvs. om han är jude eller kristen). Islam framhåller att en man ska accepteras som äkta man om han uppfyller följande två villkor:

 • Följer religionen
 • Har en god karaktär

Profeten b sa: ”Om en man vars religion och karaktär du är nöjd med ber om din dotters hand i äktenskap ska du tillmötesgå hans önskan.” (Sunan at-Tirmid̂ī: 1084; Sunan ibn Mājah: 1967)

Makars rättigheter och skyldigheter

Gud l har gett make och maka vissa rättigheter, gjort det till en skyldighet för dem att fullgöra sina åligganden och uppmanar dem att delta i allt som främjar det äktenskapliga samlivet och bevarar det. De är båda ansvariga för familjens väl och ve och ingen av dem bör kräva att den andre gör något som ligger bortom deras förmåga.I Koranen sägs: …Hustrun har, som sig bör, rättigheter [mot mannen] motsvarande [dem han har] mot henne… (Sura al-Baqarah, 2:228) Tolerans och vänlighet krävs för att bygga upp ett framgångsrikt liv och en stark familj.

Hustruns rättigheter

 1. Försörjning och uppehälle
 • Hustrun har obestridliga rättigheter till mat, dryck, kläder, allmän omsorg och ett lämpligt hem, även om hon själv har stora tillgångar.
 • Hur beräknas hur mycket som ingår i försörjning? Maken bör ge till sin hustru i samstämmighet med sina tillgångar utan att gå till överdrift åt något håll. I Koranen sägs: Den förmögne skall sörja [för det som nu har sagts] med sin rikedom, och den som lever under knappa förhållanden skall avstå [vad han kan] av det som Gud har gett honom för hans försörjning. Gud fordrar inte av någon mer än vad Han har låtit honom förfoga över. Efter svårigheterna skall Gud skänka er lättnad. (Sura aṭ-Ṭalāq, 65:7)
 • Han måste ge henne med vänlighet utan att någonsin antyda att han gör henne tjänster eller på något sätt förödmjuka henne. Att försörja henne är inte en tjänst han gör henne utan en skyldighet som han har att i vänlighet fullgöra mot sin hustru. Koranen är tydlig i sin uppmaning till honom.
 • En muslim som fullgör sin skyldighet att försörja sin hustru och sina barn kommer att belönas rikligt av Gud. Profeten b sa: ”När en man ger åt sin familj i förhoppning om Guds belöning för det, räknas det som en välgörenhetshandling.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 4776; Ṣaḥīḥ Muslim: 1401) Han sa också: ”Allt du ger för Guds skull kommer att belönas, även om det så bara är en liten bit mat som du stoppar i din hustrus mun.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 56; Ṣaḥīḥ Muslim: 1628) De som trots att de har möjlighet vägrar eller underlåter att ge till sina familjer begår en svår synd. Profeten b sa: ”Den man som förbiser den som står under hans omsorg begår sannerligen en synd.” (Sunan Abu Dāwūd: 1692)
 1. Att leva med henne i vänlighet

Innebörden är att i ord och handling förevisa god karaktär, vänlighet och mildhet, och ha överseende med enstaka felsteg och försummelser. I Koranen sägs: Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd; om ni fattar motvilja mot dem är det möjligt att ni vänder er ifrån det som Gud skulle ha gjort [till en källa] till rik välsignelse [för er]. (Sura an-Nisā’, 4:19)

”De troende med fulländad tro är de som har finast karaktär, och de främsta bland er är de som behandlar sina hustrur bäst.” (Sunan at-Tirmid̂ī: 2612; Musnad Aḥmad: 24677)

”De främsta bland er är de som är vänligast mot sina hustrur, och jag är den vänligaste bland er mot mina hustrur.” (Sunan at-Tirmid̂ī: 3895)

En av Profetens följeslagare frågade vid ett tillfälle: ”Sändebud från Gud, vilka rättigheter har hustrun mot sin man?” Han sa: ”Att föda henne när du föder dig själv och ge henne kläder när du ger dig själv kläder; slå henne inte i ansiktet, skymfa henne inte och dra dig inte undan från henne utom i hemmet.” (Sunan Abu Dāwūd: 2142)

 

 1. Tålamod och tolerans

En man måste ge utrymme åt kvinnans natur som uppenbarligen skiljer sig från en mans. Han måste också kunna se tillvaron ur alla synvinklar och vara medveten om sin hustrus goda och mindre goda sidor, ty ingen är utan brister. Båda parter i äktenskapet måste förevisa tålamod och uppmärksamma de positiva sidorna i varandras personligheter. I Koranen sägs: Troende! Det är en plikt för er att fasta. (Sura al-Baqarah, 2:237) Profeten b sa också: ”En troende ska inte hysa agg mot en troende kvinna; om han ogillar något av hennes drag är han säkert nöjd med något annat.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 1469)

Profetenb uppmanar män att behandla kvinnor med vänlighet, uppmärksammar dem på att kvinnors emotionella och psykologiska natur är olik mäns, och att sådana skillnader mellan män och kvinnor i själva verket är komplementära och inte på något sätt får ge upphov till osämja och eventuell skilsmässa. Profeten b sa: ”Behandla kvinnor väl och med vänlighet, ty en kvinna är skapad ur revbenet och kan således inte rätas ut som du vill. Vill du ha glädje av henne får du ha glädje av henne med hennes böjning. Om du försöker räta ut henne kommer du att knäcka henne, och att knäcka henne är att skilja sig från henne.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 3153; Ṣaḥīḥ Muslim: 1468)

 1. Att tillbringa natten med sin hustru

Den äkta mannen rekommenderas att tillbringa natten med sin hustru och är ålagd att göra det åtminstone var fjärde natt. I händelse av polygami måste han fördela nätterna rättvist mellan sina hustrur.

 1. Att försvara henne när hon representerar makens heder

När en man äktar en kvinna blir hon hans ”heder” som han envist måste försvara med livet som insats. Profeten b sa: ”Den som dödas i försvar av sin hustru är martyr.” (Sunan at-Tirmid̂ī: 1421; Sunan Abu Dāwūd: 4772)

 1. Att inte röja vad som sker i sovrummet

Den äkta mannen ska inte tala med andra om sin hustrus egenheter eller röja sådant som sker i sovrummet. Profeten b sa: ”Den i Guds ögon värste personen på Domedagen är den som har intimt umgänge med sin hustru och sedan berättar om det för andra.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 1437)

 1. Att inte agera aggressivt eller hotfullt mot henne

I syfte att lösa äktenskapliga problem har islam fastställt ett antal regler:

 • Problem kan lösas med hjälp av konstruktiv dialog och visdom i att rätta till misstag.
 • I fall av upproriskhet, illojalitet och dåligt upp-förande kan den äkta mannen sluta tala med henne, dock inte under längre tid än tre dagar. Om detta inte får effekt kan han temporärt låta bli att dela säng med henne eller avstå från den vanliga sexuella närheten, dock utan att lämna hemmet.
 • Aisha berättade: ”Guds sändebud slog aldrig någonsin något med handen, utom när han kämpade på Guds väg. Han slog aldrig en tjänare eller en kvinna.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 2328)
 1. Att undervisa och råda henne

Den äkta mannen ska ålägga sina familjemedlemmar att göra rätt och förbjuda dem att agera olämpligt. Han bör arbeta hårt för att hjälpa dem att följa den stig som leder till paradiset och undvika de stigar som leder till helveteselden. Han kan undervisa dem i föreskrifter och med sitt exempel genom att följa Guds påbud och undvika sådant som Han har förbjudit. Hustrun måste i sin tur råda sin make, vägleda honom till den raka vägen och med honom diskutera hur de ska ge sina barn bästa möjliga uppfostran. I Koranen sägs: Troende! För er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den Eld som har människor och stenar till bränsle… (Sura at-Taḥrīm, 66:6) Profeten b sa i detta sammanhang också: ”Var och en av er är en förmyndare och ansvarar för dem som ni har omsorgsansvar för.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 2416; Ṣaḥīḥ Muslim: 1829)

 1. Att respektera de villkor som hustrun stipulerat

Om hustrun då äktenskapskontraktet ingicks lade till ett särskilt villkor, till exempel om någonting i boendet eller om någon särskild omkostnad, och den äkta mannen gick med på det villkoret måste han uppfylla det, ty ett äktenskapskontrakt är en av de mest betydelsefulla överenskommelserna och skyldigheterna. Profeten b sa: ”Av alla de villkor du måste uppfylla är det villkoret som gör det tillåtet för dig att ha en sexuell relation [dvs. äktenskapskontraktet] som är viktigast att uppfylla.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 4856; Ṣaḥīḥ Muslim: 1418)

Den äkta mannens rättigheter

 1. Lydnad i vänlighet

På grund av de kännetecken som Gud l har skänkt människorna och de pengar som män spenderar på kvinnors uppehälle, har Han gett männen ansvar för kvinnorna och deras uppehälle, vägledning och allmänna omsorg. I Koranen sägs: Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. (Sura an-Nisā’, 4:34)

 1. Lyhördhet för hans sexuella behov

En muslimsk kvinna ska vara lyhörd för sin makes sexuella behov och rekommenderas att göra sig fin för honom. Om hon avvisar hans legitima sexuella närmanden begår hon en synd såvida det inte finns något giltigt skäl, såsom att menstruera, ta igen en obligatorisk fasta som hon är skyldig sedan tidigare, eller vara sjuk.

Profeten b sa: ”En hustru som av sin make blir ombedd att komma till sängen och hon vägrar och han sedan tillbringar natten i vredesmod mot henne, kommer änglarna att förbanna fram till morgonen.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 3065; Ṣaḥīḥ Muslim: 1436)

 1. Att inte tillåta att någon som han ogillar vistas i hans hem

Detta är hans rätt som hon måste respektera.

Profeten b sa: ”Det är inte tillåtet för en kvinna att göra en frivillig fasta utan makens tillstånd, och det är inte heller tillåtet för henne att låta någon komma in i hans hem utan hans tillåtelse. (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 4899)

 1. Att inte lämna hemmet utan hans tillåtelse

En av den äkta mannens rättigheter är att hon inte får lämna hemmet utan hans tillåtelse, oavsett om det rör sig om ett personligt eller allmänt ärende.

 1. Service

En kvinna rekommenderas att med vänlighet ge sin make service genom att laga mat åt honom och ta hand om andra hushållssysslor.