Skilsmässa

Islam trycker på att äktenskapskontraktet ska vara bestående och att äktenskapsrelationen ska vara karaktäriserad av kontinuitet till den grad att man och hustru förblir tillsammans till dess döden skiljer dem åt. Islam går så långt som till att kalla äktenskapet en ”högtidlig utfästelse”. Att bestämma ett datum för kontraktets upphörande är strängt förbjudet.

Även om islam understryker allt detta tar den också hänsyn till det faktum att den mänskliga naturens själva karaktär är att vara bräcklig. Därför finns också regler för hur en skilsmässa kan verkställas efter att alla försök till förlikning har uttömts och ingen annan utväg finns. På detta sätt behandlar den båda parter på ett rättvist och praktiskt sätt. När motvilja och konflikter mellan makar blir beständiga och ohållbara blir skilsmässa en nödvändighet för vars och ens välmåga och sociala och familjemässiga stabilitet.

Därför tillåter islam att äktenskap upplöses genom skilsmässa för att göra slut på ett misslyckat samliv och ge varje part möjlighet att finna en ny äkta hälft för en bättre relation. I Koranen sägs: Och om man och hustru [likväl] går skilda vägar, skall Gud i Sin rikedom ge dem båda ersättning [för deras förlust]; Gud når överallt och Hans vishet är oändlig. (Sura an-Nisā’, 4:130)

För skilsmässa finns ett antal regler:

  • En generell regel är att beslutet om skilsmässa ligger hos mannen utom under särskilda omständigheter.
  • Hustrun kan begära skilsmässa från en domare om hon av legitima skäl inte vill leva med sin make längre och denne förvägrar henne skilsmässa. Domaren kan sedan upplösa äktenskapet om skälen för begäran är tillräckliga.
  • En man kan gifta om sig med sin hustru efter en andra skilsmässa, men efter en tredje kan han inte göra det om inte hustrun däremellan har varit gift med och skilt sig från en annan man.