Exempel på affärsetik som islam har understrukit

Islam intruerar sina efterföljare att följa vissa etiska riktlinjer när de bedriver näringsverksamhet:

Hederlighet

Islam kräver av sina efterföljare att de är hederliga i sina affärer med såväl muslimer som ickemuslimer. Faktum är att hederlighet är en av de viktigaste moraliska principer som vittnar om en muslims gudfruktighet. Dess betydelse framgår i en rad verser ur Koranen och traditioner från Profeten b:

  • I Koranen sägs: Gud befaller er att till den rättmätige ägaren återlämna det som ni fått er anförtrott…  (Sura an-Nisā’, 4:58)
  • Profeten b betraktar det att svika ett förtroende som ett av tecknen på hyckleri. ”Hycklarens kännetecken är tre: när han talar ljuger han, när han lovar något bryter han det löftet, och när han anförtros något sviker han det förtroendet.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 33; Ṣaḥīḥ Muslim: 59)
  • Hederlighet är ett, av flera, kännetecken som präglar de troende som Gud l kallar ”framgångsrika” därför att de ”troget fullgör sina förtroendeuppdrag och uppfyller sina löften”. (Sura al-Mu’minūn, 23:8)
  • Därför menar Profeten b att de som inte tar ansvar för de förtroenden som de får inte har någon tro. ”Den som inte uppfyller villkoren för det som han har åtagit sig har ingen tro.” (Sunan Aḥmad: 12567)
  • Före islams ankomst var Profeten b känd med sin hederstitel aṣ-ṣādiq al-amīn (den sannfärdige och pålitlige), ty han var hederligheten personifierad i allt han tog sig för.

Sannfärdighet

Sannfärdighet och transparens tillhör de dygder som islam har betonat

  • Angående en säljare och en köpare sa Profeten b: ”Om båda parter talar sanning och beskriver varans brister och kvaliteter är transaktionen välsignad – men om de ljuger eller döljer något fråntas den all välsignelse.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 1973; Ṣaḥīḥ Muslim: 1532)
  • Han sa också: ”Var sannfärdig, ty sannfärdighet leder till rättfärdighet och rättfärdighet leder till paradiset. En man fortsätter tala sanning till dess han blir känd som en sannfärdig person.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 2607)
  • En del handlare tillgriper falska eder för att försäkra att deras vara är av god kvalitet och övertala köparen att köpa. Islam betraktar en sådan handling som en av de stora synderna. Profeten b sa: ”Det finns tre typer av människor som Gud på Domedagen inte kommer att tala till, titta på eller rena, och de kommer att straffas strängt.” En av dessa typer var de som ”svär falskt i syfte att sälja sina varor”. (Ṣaḥīḥ Muslim: 106)

Kunnande

Oavsett yrke måste en muslim utföra sina skyldigheter effektivt och efter bästa förmåga, och göra effektivitet till en ledstjärna i allt han företar sig.

  • Gud l har föreskrivit kunnande i allt och ålägger muslimer att iaktta det i alla livets aspekter, också i sådant som vid en första anblick kan förefalla oviktigt, såsom jakt eller slakt. I detta avseende sa Profeten b: ”Gud har föreskrivit kunnande i allt. Så om du dödar, döda rätt; och om du slaktar, slakta rätt. Låt var och en av er slipa sitt blad och låt honom minimera lidandet hos det djur som han slaktar.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 1955)
  • Vid ett tillfälle när han närvarade vid en begravning instruerade han sina följeslagare att jämna till graven och genomföra begravningsprocessen effektivt. Sedan vände han sig mot dem och sa: ”Att göra så kommer varken gynna den avlidne eller skada honom; men om någon utför en uppgift älskar Gud att se honom göra det väl och med effektivitet.” (al-Bayhaqīs Ŝu‘ab al-Īmān: 5315) En annan återgivning säger: ”När någon av er utför något arbete älskar Gud att se det göras väl och med effektivitet.” (Musnad Abu Ya‘lā: 4386; al-Bayhaqīs Ŝu‘ab al-Īmān: 5312) Läs mer om moralisk karaktär i kapitlet ”Den goda karaktärens ställning i islam”.