Din mat och dryck

Den grundläggande regeln i fråga om mat och dryck

Den grundläggande regeln i den islamiska lagen, sharia (ŝarīʿah), är att allt är tillåtet utom det som uttryckligen är förbjudet och som skadar människors hälsa, karaktär eller religion. Gud l påminner oss om att Han har skapat allting så att vi kan dra nytta av det, med undantag för det som Han har förbjudit. I Koranen sägs: Det är Han som för er har skapat allt vad jorden bär… (Sura al-Baqarah, 2:29)

Växter och frukter

Alla typer av växter som människor planterar eller tar från träd, örter och svampar av alla slag är tillåtna och lämpliga för mänsklig konsumtion med undantag för sådant som är skadligt för hälsan eller livet eller som berusar och fördunklar sinnet, såsom alkoholdrycker och droger. Sådant är strängt förbjudet på grund av den stora skada de är orsak till.

Berusningsmedel och alkoholhaltiga drycker

Ett berusningsmedel fördunklar sinnet och frambringar ett tillstånd hos en person som växlar mellan upprymdhet och omtöckning, vanligen åtföljt av förlust av hämningsimpulser och självkontroll. Profeten b sa: ”Varje berusningsmedel är k̂amr (vin), och varje k̂amr är förbjudet.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 2003) Varje alkoholhaltig dryck är därför otillåten, oavsett om den är gjord på frukter som druvor, dadlar, fikon och russin, eller på spannmål som vete, korn, majs och ris, eller på söta substanser som honung. Definitionen av k̂amr innesluter alltså varje ämne som berusar, i vilken form och under vilken beteckning det än har, även om det läggs till naturlig fruktjuice, sötsaker och choklad.

Att bevara förnuft och vett

Islam försöker förverkliga människors förtjänster i detta liv och i livet efter detta, och bland dessa är de främsta de fem nödvändigheterna, dvs. religion, liv, förstånd, egendom och avkomma.

Förståndet eller förnuftet är grunden för ansvarighet i rättslig mening (manāṭ at-taklīf) och det som främst ligger bakom det gudomliga hedrandet och gynnandet av den mänskliga rasen.

Vad gäller för alkoholhaltiga drycker?

Att förtära alkoholhaltiga drycker såsom vin är en av de stora synderna, och förbudet mot det finns bekräftat i skriftlig form i Koranen och Profetens traditioner:

  • I Koranen sägs: Troende! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är ingenting annat än Djävulens skamliga påfund; håll er borta från allt sådant, för att det skall gå er väl i händer. (Sura al-Mā’idah, 5:90) Gud l beskriver alla typer av berusningsmedel som en slags smuts och styggelse och befaller de troende att undvika dem för att att säkra framgång i detta liv och i livet efter detta.
  • Profeten b sa: ”Varje berusningsmedel är k̂amr (vin), och vajre k̂amr är förbjudet. Den som dricker vin i detta liv, och utan ånger dör i beroende av det kommer inte att dricka det i livet efter detta.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 2003)
  • Vid ett tillfälle när han förklarade att vindrickande minskar tron och faktiskt helt och hållet står i motsättning till den sa han: ”Den som nyttjar alkohol är inte en troende när han dricker det.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 5256; Ṣaḥīḥ Muslim: 57).
  • Gud l har infört kroppsstraff för den som dricker, och de förlorar då sin värdighet och trovärdighet i samhället.
  • Dem som framhärdar i att dricka vin eller nyttja någon form av berusningsmedel och dör utan att ångra sig hotar Gud l med en sträng bestraffning i livet efter detta. Profeten b sa: ”Gud, den upphöjde och ärorike, har avtalat med dem som tar berusningsmedel att de kommer att få dricka ṭīnat al-k̂abāl.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 2002) ”Ṭīnat al-k̂abāl” syftar på det var och andra obehagliga vätskor som sipprar ur kropparna på dem som är dömda till helveteselden.
  • Denna allvarliga varning är också riktad mot dem som på något sätt tar del i något som har med framställning och komsumtion av alkohol att göra, ty Profeten ”förbannade tio kategorier människor i samband med alkoholdrycker: de som framställer dem, de för vilka de framställs, de som dricker dem, de som fraktar dem, de för vilka de fraktas, de som serverar dem, de som säljer dem, de som drar nytta av det som betalas för dem, de som köper dem, och de för vilka de köps.” (Sunan at-Tirmid̂ī: 1295).

Droger

Att nyttja droger betraktas som en av de stora synderna i islam. Det spelar ingen roll om det handlar om droger framställda ur växter eller på kemisk väg, eller om de inhaleras, sväljs eller injiceras, ty medan de berusar förstör de nervsystemet, ger de människor som brukar dem olika psykologiska och neurologiska störningar och kan leda till döden. Gud l säger i Koranen: Döda inte er själva! [Glöm inte att] Gud har visat er stor nåd! (Sura an-Nisā’, 4:29)