Havsprodukter

Här ingår ätbara vattenväxter och vattenlevande djur som lever hela eller största delen av sina liv i vatten.

Med havsprodukter åsyftas också alla sötvattensprodukter som äts av människan. Allt ätbart som hämtas ur en vattenmiljö kan alltså hänföras till kategorin havsprodukter.

Alla typer av vattenväxter och vattenlevande djur är tillåtna som föda, oavsett om de fångas eller hittas döda, såvida de inte är skadliga för hälsan.

I Koranen sägs: Det som fiske i hav [och andra vatten] kan ge och allt ätligt som kan hämtas därifrån är tillåtet för er, till nytta och glädje för er… (Sura al-Mā’idah, 5:96)

“Fiske” syftar på vattenlevande djur som fångas, medan “allt ätligt” syftar på döda vattenlevande djur som sköljs upp på land.

Landlevande djur

Två villkor gör landlevande djur tillåtna att äta:

Det ska vara tillåtet att äta köttet från dem.

De ska vara jagade eller slaktade i enlighet med islamisk lag, sharia (ŝarīʿah)

Vilka är de tillåtna djuren?

Den allmänna regeln i islamisk lag är att alla djur är tillåtna som föda med undantag för dem som uttryckligen är förbjudna i Koranen eller Profetens sunna.

 

Förbjudna djur är:

 1. Grisar. Alla delar av deras kroppar eller biprodukter från dem betraktas som ”smutsiga” i islam och är därför förbjudna för mänsklig konsumtion. I Koranen sägs: Förbjudet för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött… (Sura al-Mā’idah, 5:3) 

  Alla djur som inte uttryckligen är förbjudna i Koranen och Profetens sunna betraktas som tillåten föda för muslimer.

 2. Alla köttätande djur, oavsett om de är större som lejon och tigrar, eller mindre som katter och hundar..
 3. Alla rovfåglar som till exempel falk och örn.
 4. Insekter. Landlevande insekter är inte tillåtna eftersom de inte kan slaktas. Undantag är gräshoppan. Profetenb sa: ”Tillåtet för er är köttet från två döda djur: gräshoppa och fisk.” (Sunan Ibn Mājah: 3218)
 5. Ormar och möss. Dessa är också otillåtna och islam går så långt som till att beordra oss att döda dem. Profetenb sa: ”Fem typer av djur kan dödas utan förebråelse ens i det rituellt rena tillståndet för vallfärden (iḥrām): ormar, kråkor och glador (ett slags hökar), möss och råttor, skorpioner och galna hundar.”
 6. Tamåsnor som vanligen används på landsbygden för att rida på och som lastdjur.

Typer av tillåtna djur

Djur som Gud l har gjort tillåtna för muslimer är av två slag:

 • Vilda djur som lever i sin naturliga miljö (dvs. inte som husdjur eller boskap) och som normalt flyr från människor och är svåra att fånga och slakta. Sådana djur blir tillåtna om de jagas i enlighet med islamiska riktlinjer.
 • Domesticerade djur som kan infångas utan svårigheter. Sådana djur blir tillåtna när de slaktas i enlighet med islamisk lag.

Islamisk slakt

Islamisk slakt innebär att slakta djur på ett sätt som är i enlighet med de villkor som islamisk lag ställer upp för slakt.

Villkor för slakt av djur i islam

 1. Den som utför slakten måste vara muslim eller tillhöra Bokens folk (dvs. vara jude eller kristen). Därutöver ska han ha nått mogen ålder och utföra slakten i avsett syfte.
 2. Det verktyg som används måste vara lämpligt för det avsedda ändamålet och vasst, som till exempel en kniv. Det är förbjudet att använda något som dödar djuret till följd av dess tyngd, döda det genom slag mot huvudet eller chocka det till döds genom till exempel elektricitet..
 3. ”Bismillāh” (i Guds namn) måste utsägas då djuret slaktas..
 4. Snittet måste kapa minst tre av följande fyra: luftstrupen, matstrupen samt de två halspulsådror som löper vid sidan av strupen.

Om dessa vilkor är uppfyllda är det slaktade djurets kött tillåtet att äta, men om ett enda villkor inte är uppfyllt är köttet inte tillåtet.

Kött som erbjuds på restauranger och i butiker

 1. Kött från djur som har slaktats av någon annan än en muslim eller en medlem av Bokens folk (en kristen eller en jude), som till exempel en buddist eller hindu är strängt förbjudet. Detta inkluderar kött som erbjuds på restauranger i områden där muslimer eller Bokens folk är i minoritet.
 2. Kött från djur som dödats av en muslim eller en medlem av Bokens folk är tillåtet. Muslimska rättslärdas uppfattning på denna punkt är enhällig.
 3. Kött från djur som dödats av en muslim eller en medlem av Bokens folk men inte enligt islamisk lag, till exempel genom elektricitet eller dränkning, är strängt förbjudet.
 4. Kött från djur som har slaktats av en medlem av Bokens folk där slaktmetoden är okänd, eller kött som i allmänhet finns på deras restauranger och i deras butiker. Den dominerande uppfattningen är att det är tillåtet att äta sådant kött om man försäkrar sig om att utsäga Guds namn (dvs. ”bismillāh”) när man ska äta det. Det är dock bättre att försöka få tag på halalkött någon annanstans.