Hur man konverterar till islam

Allt man behöver göra för att bli muslim är att uttala trosbekännelsen, shahada (ŝahādah), med uppriktig övertygelse och i fullständig medvetenhet om dess innebörd. Shahada är den första och viktigaste av islams fem pelare och består av två delar:

 1. Aŝhadu an lā ilāha illallāh: Detta betyder: Jag vittnar om att det inte finns någon som har rätt att dyrkas utom Gud l – jag dyrkar Honom ensam utan att sätta någon eller något vid Hans sida.
 2. Wa aŝhadu anna muḥammad rasūlullāh: Detta betyder: Och jag vittnar om att Muhammed b är Guds sändebud som Gud l har skickat till hela mänskligheten – jag ska göra det han säger och undvika det han förbjuder och dyrka Gud l i enlighet med Hans lag och Hans sändebuds undervisning. (se kapitlet ”Din tro”)

Att ta ett bad:

Den stund då en person antar islam är tveklöst det största ögonblicket i den personens liv, ty den markerar hans verkliga födelse genom vilken han har kommit att förstå den verkliga grunden till sin existens i detta liv. När han nu har trätt in i islam rekommenderas han att genomföra helkroppstvättningen (ĝusl) genom att tvätta hela kroppen med vatten. Precis som han rensar sin själ från sådant som att begå ŝirk, dvs. sätta någon eller något vid Guds sida, och andra synder, rekommenderas han att rena kroppen genom ett bad.

Då en av de arabiska ädlingarna antog islam instruerade Profeten b honom att ta ett bad. (al-Bayhaqīs Sunan as-Suĝrā: 837)

Uppriktig ånger

Ånger (tawbah) innebär att ”uppriktigt vända sig till Gud”, och en ångerfull person är en som upphör med synd och icketro och vänder sig till Gud l i ånger.

En muslim behöver ångra sig och be om Guds förlåtelse i praktiskt taget alla stadier i sitt liv, ty att fela är bara mänskligt och en muslim är ålagd att ångra sig och be om Guds förlåtelse varje gång han begår en synd.

Vilka är villkoren för uppriktig ånger?

För att ånger av synd, inklusive otro och Should be in italics. ska vara giltig och godtagbar för Gud l måste ett antal villkor vara uppfyllda:

 1. Att omedelbart upphöra med synden

Att uppriktigt ångra en synd och samtidigt ha för avsikt att fortsätta begå den är inte giltigt och kan omöjligen inträffa. Dock är det så att om man efter att uppriktigt ha ångrat en synd begår den igen är den tidigare ångern fortfarande giltig, men man behöver också ångra sig på nytt.

 1. Att känna djup sorg och ånger över att ha begått den

Sann ånger kan inte ske utan djupa samvetskval för att ha begått synden. En person som talar om sina tidigare synder och skryter om att ha begått dem betraktas inte på något sätt som botfärdig. Profeten b sa: ”Samvetskval är ånger.” (Sunan Ibn Mājah: 4252)

 1. Att fatta ett ärligt beslut om att inte begå den igen

Uppriktig ånger kan omöjligen ske om en bot-färdig person har för avsikt att upprepa synden.

Steg mot förvärv av målmedvetenhet

 • Att lova sig själv att aldrig upprepa synden under några som helst omständigheter eller särskilda situationer, inte ens för ett ögonblick, ty Profeten b sa: ”Den som besitter följande tre egenskaper kommer att njuta trons sötma.” Bland dessa tre egenskaper nämnde han ”att avsky att återvända till icke-tro (kufr) efter att Gud har räddat honom från den, lika mycket som han skulle avsky att bli kastad i Elden.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 21; Ṣaḥīḥ Muslim: 43)
 • Hålla sig borta från människor och platser som kommer att försvaga hans tro och fresta honom att begå synder.
 • Regelbundet och på vilket språk och i vilken form som helst be Gud l att hålla honom kvar på den rätta vägen och låta honom hålla fast vid islam fram till sin död. Exempel på sådana böner från Koranen och Profetens sunna är:
  • Rabbanā lā tuziĝ qulūbanā ba‘da id̂ hadaytanā (Herre! Låt inte våra hjärtan fara vilse sedan Du har väglett oss. Och förbarma Dig i Din nåd över oss. - Du är Den som alltid ger!). (Sura Ᾱl ʻĪmrān, 3:8)
  • Yā muqallibal-qulūb, t̂abbit qalbī ‘alā dīnik (Gud, alla hjärtans övervakare, låt mitt hjärta hålla sig till Din religion). (Sunan at-Tirmid̂ī: 2140)

Vad händer efter att man har ångrat sig?

Oavsett hur allvarliga synderna tycks vara kommer Gud l att förlåta den som vänder sig till Honom i ånger, ty Hans nåd ”når överallt” (Sura al-A‘rāf, 7:156) I Koranen sägs också: Säg [Muhammed] till Mina tjänare: ”Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barm-härtighet ”(Sura az-Zumar, 39:53)

Gud l kommer alltså tveklöst att förlåta synderna för den som uppriktigt ångrar sig. Han kommer dessutom att belöna honom i överflöd och ändra hans dåliga handlingar till goda. I Koranen sägs: De skall inte straffas som visar ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv. I stället för deras dåliga handlingar skall Gud sätta goda handlingar, därför att Gud är ständigt förlåtande, barm-härtig. (Sura al-Furqān, 25:70)

Eftersom belöningen är så oerhörd bör den kloke vårda en sådan ånger och inte spara någon möda för att undvika att gå i Satans fällor och påverkas negativt i sin tro.

Trons sötma

De som på ett sätt som motsvarar deras närhet till Gud l och hängivenhet för islam älskar Gud l och Hans sändebud b mer än någon eller något annat, och älskar andra, och avskyr att konvertera till otro lika mycket som de fasar för att bli straffade i helveteselden; dessa människor kommer att smaka trons sötma, erfara djup sinnesro och känna stor glädje över att få uppleva närhet till Gud l. Profeten b sa: ”Den som kombinerar tre egenskaper kommer att uppleva trons sötma: (1) att Gud och Hans sändebud är honom kärare än någonting annat; (2) att hans kärlek till andra är helt och hållet för Guds skull; och (3) och att han avskyr att konvertera till otro lika mycket som han fasar för att bli straffad i helveteselden.”(Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 21; Ṣaḥīḥ Muslim: 43)

Tacksamhet mot Gud för Hans vägledning

En muslim är skyldig Gud l en stor tacksamhet för att ha hjälpt honom att ångra de synder han har begått och väglett honom till sanningen. Följande är det bästa en muslim kan göra för att uttrycka tacksamhet mot Gud l för alla välsignelser:

 1. Hålla fast vid islam och tålmodigt uthärda prövningar och svårigheter

Det säger sig självt att en person som äger någonting oskattbart kommer att göra sitt yttersta för att skydda det. Islam är obestridligen den finaste gåva som mänskligheten har fått, ty den är inte bara en uppsättning abstrakta ideologiska dogmer eller en hobby som man kan utöva lite då och då utan tvärtom en religion och ett sätt att leva som styr en muslims hela liv utan undantag. I Koranen befaller Gud l Sitt sändebud b att envist hålla fast vid islam och Koranens lärosatser, och stanna kvar på den raka vägen: Håll därför fast vid det som Vi har uppenbarat för dig; din väg är den raka vägen! (Sura az-Zuk̂ruf, 43:43)

En muslim ska inte känna sig nedslagen om han stöter på svårigheter, ty att pröva Sina tjänare är en del av Guds plan och visdom. Gud l prövade även Sina profeter och sändebud som är långt bättre än oss. Koranen berättar för oss hur de ställdes inför outsägligt lidande för såväl närståendes som fienders händer utan att tappa modet, försvagas i sin tro eller vackla av motgångarna. De svåra motgångar en muslim genomlever till följd av sin tro på sanningen är ett av de sätt på vilka Gud l prövar Sina tjänares övertygelse. Gör därför som Profeten b själv gjorde och lev upp till dina upphöjda principer, gör ditt yttersta för att klara provet, håll dig till sanningen oavsett omständigheter och be ständigt Gud l om att hålla dig kvar på den rätta vägen. Upprepa åkallelsen: Yā muqallibal-qulūb, t̂abbit qalbī ‘alā dīnik (Gud, alla hjärtans övervakare, låt mitt hjärta hålla sig till Din religion) (Sunan at-Tirmid̂ī: 2140)

I detta sammanhang säger Gud l: Tror människorna att de efter att ha förklarat «Vi tror» skall lämnas i fred utan att få utstå prövningar? Men Vi satte deras föregångare på prov [och Guds vägar kommer att förbli desamma]; Gud vet vilka de sanna och uppriktiga är och Han vet vilka som ljuger.  (Sura al-ʻAnkabūt, 29:2-3)

 1. Att göra sitt bästa för att med klokskap och lagom allvar bjuda in till islam

Att engagera sig i da‘wah (inbjudan till islam) är tveklöst ett av de bästa sätten att ge uttryck för tacksamhet mot Gud l och också effektivt för att hålla sig själv stabil i tron. En person som efter att ha upptäckt det rätta botemedlet tillfrisknar från en livshotande sjukdom som har vållat honom en hel del lidande och elände, kommer givetvis att försöka sprida information om det botemedlet bland människor och i synnerhet bland släktingar och vänner.