Din zakat

Gud l har föreskrivit zakat för de troende, gjort den till islams tredje pelare och varnat dem som inte betalar den för sträng bestraffning. Han kopplar broderskap i tron till att känna uppriktig ånger, förrätta bönerna och betala zakat. I Koranen sägs: Men om de visar ånger och [vilja att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, då är de era bröder i tron. (Sura at-Tawbah, 9:11)
Profeten b sa också: ”Islam har byggts på fem pelare: Att vittna om att det inte finns någon gud utom Gud och att Muhammed är Guds sändebud, att förrätta bönerna, betala zakat, göra pilgrimsfärden till Helgedomen, samt fasta under ramadan.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 8; Ṣaḥīḥ Muslim: 16)